גלטים 4

1

ואני אמר היורש כל עת היותו קטן אין הבדל בינו ובין העבד אף אם הוא אדון הכל:

2

אלא הוא תחת יד אמנים ופקידי הבית עד לזמן המיעד לו מאת אביו:

3

ככה גם אנחנו בעוד היותנו קטנים היינו משעבדים ליסדות העולם:

4

ובמלאת העת שלח האלהים את בנו אשר נולד מאשה ונתן תחת יד התורה:

5

לפדות את אשר היו תחת יד התורה למען נקבל את משפט הבנים:

6

ויען כי בנים אתם שלח האלהים בלבבכם את רוח בנו הקורא אבא אבינו:

7

לכן אינך עוד עבד כי אם בן ואם בן אתה הנך גם יורש האלהים על ידי המשיח:

8

הן לפנים באין דעת אלהים הייתם עבדים את אשר בעצמותם אינם אלהים:

9

ועתה אחרי ידעתם את האלהים ויותר אחרי שנודעתם לאלהים איך תשובו אל היסדות הרפים והדלים ההם אשר תרצו להכנע להם מחדש:

10

ימים אתם שמרים וחדשים ומועדים ושנים:

11

מתירא אני פן לריק עמלתי בכם:

12

היו נא כמוני כי גם אני כמוכם מתחנן אני לכם אחי לא הרעתם לי מאומה:

13

אתם ידעתם אשר בחלשת בשרי בשרתי לכם את הבשורה לראשונה:

14

ואתם לא בזיתם את נסיוני אשר נסיתי בבשרי ולא געלתם אתו כי אם קבלתם אתי כמלאך אלהים כמשיח ישוע:

15

ועתה איה אשרכם כי מעיד אני עליכם אשר אם יכלתם הייתם עקרים את עיניכם לתתן לי:

16

ועתה הנהייתי לכם לאיב בדברי אמת אליכם:

17

אינם מקנאים לכם לטובה כי חפצם להפריד אתכם מעלינו למען תהיו מקנאים להם:

18

אבל טוב לקנא תמיד לטובה ולא לבד בהיותו אצלכם:

19

בני אשר אני מחולל שנית עד כי יוצר בכם המשיח:

20

אמנה חפצתי להיות עתה אצלכם לשנות את קול דברי כי נבוך אני בכם:

21

אמרו לי אתם החפצים להיות משעבדים לתורה הלא שמעתם את התורה:

22

כי כתוב שהיו לאברהם שני בנים האחד מן האמה והשני מן החפשיה:

23

ואשר לאמה הוא נולד לפי הבשר ואשר לחפשיה על פי ההבטחה:

24

והדברים הם לרמז כי שתי הבריתות הנה האחת מן הר סיני היולדת לעבדות והיא הגר:

25

כי הגר סיני הר בערב הוא והוא כנגד ירושלים של עתה כי היא בעבדות עם בניה:

26

אבל ירושלים של מעלה היא חפשיה והיא אם כלנו:

27

כי כתוב רני עקרה לא ילדה פצחי רנה וצהלי לא חלה כי רבים בני שוממה מבני בעולה:

28

ואנחנו אחי הננו כיצחק בני ההבטחה:

29

וכאשר הנולד לפי הבשר אז היה רדף את הנולד לפי הרוח כן הוא גם עתה:

30

אבל הכתוב מה הוא אמר גרש האמה ואת בנה כי לא יירש בן האמה עם בן החפשיה:

31

על כן אחי לא בני האמה אנחנו כי אם בני החפשיה: