גלטים 3

1

אהה גלטים חסרי דעת מי התעה אתכם בכשפיו משמע את האמת אחרי אשר ציר בתוככם ישוע המשיח הצלוב לנגד עיניכם:

2

זאת לבד חפצתי ללמד מכם האם ממעשי התורה קבלתם את הרוח או משמועת האמונה:

3

האתם סכלים כל כך אשר החלותם ברוח ועתה תכלו בבשר:

4

הכזאת סבלתם לריק אם אמנם אך לריק:

5

הנה המפיק לכם את הרוח ופעל בכם גבורות הכי ממעשי התורה הוא עשה אלה או משמועת האמונה:

6

כאשר האמין אברהם באלהים ותחשב לו לצדקה:

7

דעו אפוא כי בני האמונה בני אברהם המה:

8

והמקרא בראתו מראש כי האלהים יצדיק את הגוים מתוך האמונה קדם לבשר את אברהם לאמר ונברכו בך כל הגוים:

9

על כן בני האמונה יתברכו עם אברהם המאמין:

10

כי בני מעשי התורה תחת הקללה המה שנאמר ארור אשר לא יקים את כל הדברים הכתובים בספר התורה לעשות אותם:

11

וגלוי הוא כי על ידי התורה לא יצדק האדם לפני האלהים כי צדיק באמונתו יחיה:

12

והתורה איננה מן האמונה כי אם אשר יעשה אתם האדם וחי בהם:

13

המשיח פדנו מקללת התורה בהיותו לקללה בעדנו שנאמר קללת אלהים תלוי:

14

למען אשר תבא ברכת אברהם במשיח ישוע על הגוים למען אשר נשא את הבטחת הרוח על ידי האמונה:

15

אחי לפי דרך אדם אדבר אפלו דיתיקי של בן אדם אם מקימת היא לא יפרנה איש גם לא יוסיף עליה דבר:

16

והנה לאברהם נאמרו ההבטחות ולזרעו ולא אמר ולזרעיך כאלו לרבים אלא כאלו ליחיד ולזרעך והוא המשיח:

17

וזאת אני אמר כי דיתיקי אשר קימה האלהים מאז לימות המשיח לא תוכל התורה אשר באה אחרי ארבע מאות ושלשים שנה להפר אותה ולבטל את ההבטחה:

18

כי אם תבוא הנחלה מתוך התורה לא תבוא עוד מתוך ההבטחה אבל את אברהם חנן האלהים על ידי הבטחה:

19

אם כן התורה מה היא מפני הפשעים נוספה עד כי יבוא הזרע אשר לו ההבטחה ותושם התורה על ידי המלאכים וביד סרסר:

20

והסרסר לא של אחד הוא אך האלהים הוא אחד:

21

ועתה הכי התורה סתרת את הבטחות האלהים חלילה כי אלו נתנה תורה אשר בכחה להחיות אז באמת היתה הצדקה על ידי התורה:

22

אבל הכתוב סגר את הכל ביד החטא למען תנתן ההבטחה אל המאמינים באמונת ישוע המשיח:

23

לפני בוא האמונה היינו סגורים ונשמרים תחת התורה אלי האמונה העתידה להגלות:

24

ובכן התורה היתה אמנת אותנו אל המשיח למען נצדק על ידי האמונה:

25

אבל עתה אחרי אשר באה האמונה אין אנחנו עוד תחת יד האמן:

26

כי כלכם בני אלהים אתם על ידי האמונה במשיח ישוע:

27

כי כלכם אשר נטבלתם למשיח לבשתם את המשיח:

28

ואין עוד לא יהודי ולא יוני לא עבד ולא בן חורין לא זכר ולא נקבה כי אתם כלכם אחד במשיח ישוע:

29

ואם אתם למשיח הנכם זרע אברהם ונחלים כפי ההבטחה: