גלטים 1

1

פולוס השליח לא מבני אדם ולא על ידי בן אדם כי אם על ידי ישוע המשיח ואלהים האב אשר העירו מן המתים:

2

וכל האחים אשר עמדי אל הקהלות אשר בגלטיא:

3

חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ומאת אדנינו ישוע המשיח:

4

אשר נתן את נפשו בעד חטאתינו לחלצנו מן העולם הרע הזה כרצון אלהינו אבינו:

5

אשר לו הכבוד לעולמי עולמים אמן:

6

תמה אני כי סרתם מהר מאחרי הקרא אתכם בחסד המשיח אל בשורה זרה:

7

והיא איננה אחרת רק שיש אנשים העכרים אתכם וחפצים להפך את בשורת המשיח:

8

אבל גם אנחנו או מלאך מן השמים אם יבוא לבשר אתכם בשורה מבלעדי זאת אשר בשרנו אתכם חרם יהיה:

9

כמו שאמרנו כבר כן אמר עתה עוד הפעם איש כי יבשר אתכם בשורה מבלעדי אשר קבלתם חרם יהיה:

10

ועתה המתרצה אנכי אל בני אדם אם אל האלהים או המבקש אנכי למצא חן בעיני בני אדם כי במצאי חן בעיני בני אדם לא אהיה עוד עבד המשיח:

11

אבל מודיע אני אתכם אחי כי הבשורה אשר בשרתי לא לפי דרך אדם היא:

12

כי גם אנכי לא קבלתיה מאדם ולא למדוני אתה כי אם בחזיון ישוע המשיח:

13

כי הלא שמעתם את דרכי אשר התהלכתי מלפנים בין היהודים ואת אשר רדפתי על יתר את עדת אלהים ואבדתיה:

14

ואהי הולך וחזק בדת היהודית על רבים מבני גילי בעמי בקנאתי הגדולה לקבלות אבותי:

15

אך כאשר היה רצון האלהים אשר הבדיל אתי מרחם אמי ויקראני בחסדו:

16

לגלות בי את בנו שאבשרנו בגוים מיד לא נועצתי עם בשר ודם:

17

גם לא עליתי ירושלים אל אשר היו שליחים לפני כי אם הלכתי לערב ומשם שבתי אל דמשק:

18

אחרי כן מקץ שלש שנים עליתי ירושלים לראות את כיפא ואשב עמו חמשה עשר יום:

19

ואחר מן השליחים לא ראיתי זולתי את יעקב אחי אדנינו:

20

ואשר אני כתב אליכם הנה נגד האלהים כי לא אכזב:

21

אחרי כן באתי אל גלילות סוריא וקיליקיא:

22

אבל קהלות יהודה אשר במשיח הנה לא ידעו את פני:

23

רק זאת בלבד שמעו כי האיש ההוא אשר היה רדף אתנו מאז עתה הוא מבשר את האמונה אשר האבידה מלפנים:

24

ויהללו בי את האלהים: