ב' קורינתים 3

1

הנחל עוד לשבח עצמנו האם נצטרך כמקצת אנשים לאגרות אליכם או מכם המזכירות אתנו לשבח:

2

אתם אגרתנו הכתובה בלבבנו ונודעה ונקראה לכל אדם:

3

כי בידוע שאתם אגרת המשיח ערוכה על ידי שרותנו כתובה לא בדיו כי אם ברוח אלהים חיים ולא על לוחות אבן כי אם על לוחות בשר הלב:

4

וכזה בטחוננו באלהים על ידי המשיח:

5

יען אשר לא נוכל אנחנו לדין דין מעצמנו כי יכלתנו מאת האלהים היא:

6

אשר הכשיר אתנו למשרתי ברית חדשה לא של האותיות אלא של הרוח כי האות ימית והרוח יחיה:

7

ואם שרות המות החרות באותיות על האבן נראה בכבוד עד שלא יכלו בני ישראל להביט אל פני משה מפני כבוד פניו העמד להבטל:

8

כמה יגדל כבוד שרות הרוח:

9

כי אם השרות אשר לחיב כבוד הוא כמה יעדף בכבוד השרות אשר לזכות:

10

כי אף הנכבד איננו נחשב לכבוד לעמת הכבוד הנעלה הזה:

11

כי אם הדבר העמד להבטל יש לו כבוד הדבר הקים על אחת כמה וכמה:

12

על כן בהיות לנו תקוה כזאת פתחון פינו רב הוא:

13

ולא כמשה אשר נתן מסוה על פניו פן יביטו בני ישראל אל סוף העמד להבטל:

14

אבל נטמטמו דעותיהם כי עד היום הזה בקראם הברית הישנה נשאר ולא גלה המסוה ההוא אשר לא יוסר כי אם במשיח:

15

אבל עד היום הזה בקראם את משה מונח מסוה על לבם:

16

וכשיפנו אל האדון יוסר המסוה:

17

והאדון הוא הרוח ובאשר רוח האדון שם החרות:

18

ואנחנו כלנו בפנים מגלים ראים את כבוד האדון במראה ונחלף אל עצם דמות ההיא מכבוד אל כבוד כהחלף מאת אדון הרוח: