א' קורינתים 4

1

כן יחשב איש אתנו כמשרתי המשיח וסכני רזי אל:

2

הנה סוף דבר שלא יבקש מן הסכנים כי אם להמצא נאמן:

3

ואני נקלה היא בעיני כי אתם דנים אתי או יום דין של בני אדם גם אני את נפשי לא אדין:

4

כי אינני יודע בנפשי רע ובכל זאת לא אצדק כי הדן אתי הוא יהוה:

5

על כן אל תשפטו שפוט לפני העת עד כי יבוא האדון אשר גם יוציא לאור את תעלמות החשך ויגלה את עצת הלבבות ואז תהיה תהלה לכל איש מאת האלהים:

6

ואת זאת אחי הסבתי על עצמי ועל אפולוס בעבורכם למען תלמדו בנו שלא יתחכם איש יותר ממה שכתוב פן תתגאו איש בשם איש לנגד רעהו:

7

כי מי הפליא אותך ומה בידך אשר לא קבלתו ואם קבלתו למה תתהלל כאיש אשר לא קבל:

8

הן כבר שבעתם כבר עשרתם ובלעדינו מלכתם ולו מלכתם למען נמלך אתכם גם אנחנו:

9

כי אחשב שהאלהים הציג אתנו השליחים שפלי השפלים כבני תמותה כי היינו לראוה לעולם גם למלאכים גם לבני אדם:

10

אנחנו סכלים למען המשיח ואתם חכמים במשיח אנחנו חלשים ואתם גבורים אתם נכבדים ואנחנו נקלים:

11

ועד השעה הזאת הננו רעבים גם צמאים וערמים ומכים באגרף ואין מנוח לנו:

12

ויגעים אנחנו בעמל ידינו קללונו ונברך חרפונו ונסבל:

13

גדפו אתנו ותנחנן ונהי כגללי העולם ולסחי לכלם עד עתה:

14

ולא לביש אתכם אני כתב הדברים האלה כי אם מזהיר אתכם כבני האהובים:

15

כי גם אם היו לכם רבבות אמנים במשיח אין לכם אבות רבים כי אנכי הולדתי אתכם בישוע המשיח על ידי הבשורה:

16

על כן אני מבקש מכם ללכת בעקבותי:

17

ובעבור זאת שלחתי אליכם את טימותיוס בני האהוב והנאמן באדון והוא יזכיר לכם את דרכי במשיח כאשר מלמד אנכי בכל מקום בכל קהלה וקהלה:

18

הן יש מתנשאים כאלו לא אבוא אליכם:

19

אבל בוא אבוא אליכם בזמן קרוב אם ירצה האדון ואדעה לא את דברי המתרוממים כי אם את גבורתם:

20

כי מלכות האלהים איננה בדבר שפתים כי אם בגבורה:

21

ומה תחפצו הבוא אבוא אליכם בשבט או באהבה וברוח ענוה: