מע''ש 8

1

ושאול גם הוא היה רצה בהרגתו ותהי ביום ההוא רדיפה גדולה על הקהלה אשר בירושלים ויפצו כלם בערי יהודה ושמרון לבד מן השליחים:

2

וישאו אנשים חסידים את אסטפנוס ויקברהו ויספדו עליו מספד גדול:

3

ושאול החריב את הקהלה וישוטט בבתים ויסחב משם אנשים ונשים ויסגירם לכלא:

4

והנפוצים עברו בארץ ויבשרו את הדבר:

5

ופילפוס ירד אל עיר שמרון ויכרז להם את המשיח:

6

ויקשב המון העם בלב אחד אל אמרי פילפוס בשמעם ובראותם את האתות אשר עשה:

7

כי רבים היו אחוזי רוחות הטמאה והרוחות יצאו מהם צעקות בקול גדול ורבים נכי אברים ופסחים וירפאו:

8

ותהי שמחה גדולה בעיר ההיא:

9

ואיש אחד ושמו שמעון היה מלפנים בעיר מכשף ומשמים את עם שמרון באמרו על נפשו כי גדול הוא:

10

ויקשיבו אליו מקטנם ועד גדולם לאמר זה הוא גבורת האלהים הגדולה:

11

ויקשיבו אליו על היותו משמים אותם בכשפיו ימים רבים:

12

ויהי כאשר האמינו לפילפוס בבשרו את מלכות האלהים ואת שם ישוע המשיח ויטבלו אנשים ונשים:

13

ויאמן שמעון גם הוא ויטבל וידבק בפילפוס וירא את האתות והמפתים הגדלים אשר נעשו וישתומם:

14

וישמעו השליחים אשר בירושלים כי קבלה שמרון את דבר האלהים וישלחו אליהם את פטרוס ואת יוחנן:

15

וירדו שמה ויתפללו בעדם אשר יקבלו את רוח הקדש:

16

כי הרוח לא צלחה עד עתה על אחד מהם והם רק נטבלים בשם האדון ישוע:

17

ויסמכו את ידיהם עליהם ויקבלו את רוח הקדש:

18

ויהי בראות שמעון כי בסמיכות ידי השליחים נתן רוח הקדש ויבא לפניהם כסף:

19

ויאמר תנו נא גם לי את היכלת הזאת אשר יקבל את רוח הקדש כל אשר אשים עליו את ידי:

20

ויאמר אליו פטרוס כספך יהי אתך לאבדון יען חשבת לקנות במחיר את מתת האלהים:

21

אין לך חלק וגורל בדבר הזה כי לבבך איננו ישר לפני האלהים:

22

ועתה שוב מרעתך זאת והתחנן אל האלהים אולי תסלח לך מזמת לבבך:

23

כי ראה אנכי כי באת לידי מרורת רוש וחרצבות רשע:

24

ויען שמעון ויאמר העתירו אתם בעדי אל יהוה לבלתי בוא עלי דבר מכל אשר אמריתם:

25

והמה אחרי אשר העידה ודברו את דבר יהוה שבו ירושלים ויבשרו את הבשורה בכפרים רבים אשר לשמרונים:

26

וידבר מלאך יהוה אל פילפוס לאמר קום לך הנגבה על הדרך הירדת מירושלים עזתה והיא חרבה:

27

ויקם וילך והנה איש כושי והוא סריס ושליט לקנדק מלכת כוש וממנה על כל גנזיה אשר עלה אל ירושלים להשתחות:

28

ויהי בשובו והוא ישב על מרכבתו וקרא בספר ישעיה הנביא:

29

ויאמר הרוח אל פילפוס גשה והלוה על המרכבה הזאת:

30

וירץ פילפוס אליה וישמע אתו קרא בספר ישעיה הנביא ויאמר הגם תבין את אשר אתה קורא:

31

ויאמר ואיככה אוכל אם אין איש אשר יורני ויבקש מאת פילפוס לעלות ולשבת אצלו:

32

וענין הכתוב אשר קרא זה הוא כשה לטבח יובל וכרחל לפני גוזזיה נאלמה ולא יפתח פיו:

33

בעצר משפטו לקח ואת דורו מי ישוחח כי נגזרו מארץ חייו:

34

ויען הסריס ויאמר אל פילפוס אשאלה ממך על מי הנביא מדבר את זאת על נפשו או על איש אחר:

35

ויפתח פילפוס את פיו ויחל מן הכתוב הזה ויבשר אותו את ישוע:

36

ויהי בעברם בדרך ויבאו אל מקום מים ויאמר הסריס הנה מים מה ימנעני מהטבל:

37

ויאמר פילפוס אם מאמין אתה בכל לבבך מתר לך ויען ויאמר אני מאמין כי ישוע המשיח בן האלהים הוא:

38

ויצו להעמיד את המרכבה וירדו שניהם אל תוך המים פילפוס והסריס ויטבל אותו:

39

ויהי כי עלו מן המים וישא רוח יהוה את פילפוס ולא יסף הסריס לראותו כי הלך לדרכו שמח:

40

ופילפוס נמצא באשדוד ויעבר ויבשר בכל הערים עד באו לקסרין: