מע''ש 7

1

ויאמר הכהן הגדול האמת הוא אשר דברו:

2

ויען ויאמר אנשים אחים ואבות שמעו אלהי הכבוד נראה אל אברהם אבינו בהיותו בארם נהרים לפני שבתו בחרן:

3

ויאמר אליו לך לך מארצך וממולדתך ובא אל הארץ אשר אראך:

4

ויצא מארץ כשדים וישב בחרן ואחרי מות אביו העביר אתו משם אל הארץ הזאת אשר אתם ישבים בה עתה:

5

ולא נתן לו נחלה בה אף לא מדרך כף רגל ויבטח לתתה לאחזה לו ולזרעו אחריו ועוד לא היה לו בן:

6

ויאמר לו אלהים כי גר יהיה זרעו בארץ לא להם ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה:

7

וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי אמר אלהים ואחרי כן יצאו ויעבדוני במקום הזה:

8

ויתן לו את ברית המילה ובכן הוליד את יצחק וימל אתו ביום השמיני ויצחק הוליד את יעקב ויעקב הוליד את שנים עשר האבות:

9

ויקנאו האבות ביוסף וימכרו אותו מצרימה ואלהים היה עמו:

10

ויצילהו מכל צרותיו ויתן לו חן וחכמה לפני פרעה מלך מצרים וישימהו שליט על מצרים ועל כל ביתו:

11

ויהי רעב על כל ארץ מצרים וכנען וצרה גדולה ואבותינו לא מצאו אכל:

12

וישמע יעקב כי יש שבר במצרים וישלח שמה את אבותינו בפעם הראשונה:

13

ובפעם השנית התודע יוסף אל אחיו ומולדת יוסף נגלתה לפרעה:

14

וישלח יוסף ויקרא ליעקב אביו ולכל משפחתו בשבעים וחמש נפש:

15

וירד יעקב מצרימה וימת הוא ואבותינו:

16

ויובאו שכמה ויושמו בקבר אשר קנה אברהם בכספו מיד בני חמור אבי שכם:

17

ויהי כאשר קרבה עת ההבטחה אשר נשבע אלהים לאברהם ויגדל העם וירב במצרים:

18

עד כי קם מלך אחר אשר לא ידע את יוסף:

19

וזה התחכם למשפחתנו וירע לאבותינו ויצו אתם להשליך את עלליהם אל פני השדה לבלתי החיותם:

20

בעת ההיא נולד משה ויהי טוב לאלהים ויהי אמון בבית אביו שלשה ירחים:

21

וכאשר השלך אספה אתו בת פרעה ותגדלהו לה לבן:

22

וילמד משה בכל חכמת מצרים ויהי גבור בדברים ובמעשים:

23

ובמלאת לו ארבעים שנה עלה על לבו לפקד את אחיו בני ישראל:

24

וירא איש אחד מעשק חנם ויושע לו ויקם נקמת המכה בהכותו את המצרי:

25

ויחשב בלבבו כי יבינו אחיו אשר על ידו יתן האלהים להם תשועה והם לא הבינו:

26

ויהי ביום השני ויבא בתוכם והם נצים ויבקש לעשות שלום ביניהם לאמר אנשים אחים אתם ולמה תעשקו איש את אחיו:

27

והעשק את רעהו הדפו לאמר מי שמך לאיש שר ושפט עלינו:

28

הלהרגני אתה אמר כאשר הרגת אתמל את המצרי:

29

ויברח משה על הדבר הזה ויהי גר בארץ מדין ויולד שם שני בנים:

30

ובמלאת ארבעים שנה נראה אליו מלאך יהוה במדבר הר סיני בלבת אש מתוך הסנה:

31

וירא משה ויתמה על המראה ובסורו לראות ויהי קול יהוה אליו:

32

אנכי אלהי אבותיך אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב ויחרד משה ויירא מהביט:

33

ויאמר אליו יהוה של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קדש הוא:

34

ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים ואת נאקתם שמעתי וארד להצילם ועתה לכה ואשלחך מצרימה:

35

הוא משה אשר כחשו בו לאמר מי שמך לשר ושפט אתו שלח האלהים לשר וגאל ביד המלאך הנראה אליו בסנה:

36

והוא הוציאם ויעש אתות ומפתים בארץ מצרים ובים סוף ובמדבר ארבעים שנה:

37

הוא משה אשר אמר אל בני ישראל נביא מקרב אחיכם כמני יקים לכם יהוה אלהיכם אליו תשמעון:

38

הוא אשר היה בקהל במדבר עם המלאך הדבר אליו בהר סיני ועם אבותינו ואשר קבל דברים חיים לתת לנו:

39

הוא אשר אבותינו לא אבו לשמע לו כי אם מאסו אתו ולבבם פנה מצרימה:

40

ויאמרו אל אהרן עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו:

41

ויעשו עגל בימים ההם ויזבחו זבחים לאליל וישמחו במעשה ידיהם:

42

ויפן מהם האלהים ויתנם לעבד את צבא השמים כאשר כתוב בספר הנביאים הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר ארבעים שנה בית ישראל:

43

ונשאתם את סכת מלכם ואת כוכב אלהיכם רמפן הצלמים אשר עשיתם להשתחות להם והגליתי אתכם מהלאה לבבל:

44

משכן העדות היה לאבותינו במדבר כאשר צוה המדבר אל משה לעשות אתו כתבנית אשר ראה:

45

ואבותינו לקחהו וגם הביאהו אתם הם ויהושע ברשתם את ארצות הגוים אשר גרש אתם אלהים מפני אבותינו עד ימי דוד:

46

והוא מצא חן בעיני אלהים וישאל למצא משכנות לאלהי יעקב:

47

ושלמה בנה לו בית:

48

אבל העליון לא ישכן בהיכלות מעשי ידים כאשר אמר הנביא:

49

השמים כסאי והארץ הדם רגלי אי זה בית אשר תבנו לי אמר יהוה ואי זה מקום מנוחתי:

50

הלא את כל אלה ידי עשתה:

51

קשי ערף וערלי לב ואזנים ממרים הייתם תמיד ברוח הקדש כאבותיכם גם אתם:

52

מי מהנביאים אשר לא רדפוהו אבותיכם אף המיתו את המבשרים מקדם ביאת הצדיק אשר עתה הייתם אתם מוסריו ומרצחיו:

53

אתם אשר קבלתם את התורה על ידי מלאכות המלאכים ולא שמרתם אותה:

54

ויהי כשמעם את אלה התרגזו בלבבם ויחרקו עליו שניהם:

55

והוא מלא רוח הקדש ויבט השמימה וירא את כבוד אלהים ואת ישוע נצב לימין האלהים:

56

ויאמר הנני ראה את השמים נפתחים ואת בן האדם נצב לימין האלהים:

57

ויצעקו בקול גדול ויאטמו את אזניהם ויתנפלו עליו כלם יחד:

58

וידחפהו חוצה לעיר ויסקלו אתו באבנים והעדים פשטו את בגדיהם לרגלי בחור אחד ושמו שאול:

59

ויסקלו את אסטפנוס והוא משוע ואמר אדני ישוע קבל את רוחי:

60

ויכרע על ברכיו ויצעק בקול גדול יהוה אל תשמר להם את החטא הזה ויהי אחרי דברו כדבר הזה ויישן: