בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

מע''ש 6

1

בימים ההם כאשר רבו התלמידים היתה תלונת היונים על העבריים על אשר העלימו עיניהם מאלמנותיהם לבלתי תת להן יום יום את ארוחתן:

2

ויקראו שנים העשר את המון התלמידים ויאמרו לא נאוה לנו כי נעזב את דבר האלהים ונשמש את השלחנות:

3

לכן אחי ברו לכם שבעה אנשים מקרבכם אשר שם טוב להם ומלאים רוח הקדש וחכמה ונפקידם על הענין הזה:

4

ואנחנו נשקד על התפלה ועל שמוש הדבר:

5

וייטב הדבר לפני כל ההמון ויבחרו את אסטפנוס איש מלא אמונה ורוח הקדש ואת פילפוס ואת פרוכורוס ואת ניקנור ואת טימון ואת פרמנס ואת ניקלס גר אנטיוכיא:

6

את אלה העמידו לפני השליחים ויתפללו ויסמכו את ידיהם עליהם:

7

ויהי דבר האלהים הולך וגדל וירב מספר התלמידים בירושלים עד מאד וגם המון רב מן הכהנים נכנעו אל האמונה:

8

ואסטפנוס מלא אמונה וגבורה ויעש אתות ומופתים גדולים בקרב העם:

9

ויקומו אנשים מבית הכנסת הנקרא על שם הליברטינים ושל קורינים ואלכסנדריים ומן בני קיליקיא ואסיא ויתוכחו עם אסטפנוס:

10

ולא יכלו עמד לנגד החכמה והרוח אשר דבר בו:

11

ויסיתו בו אנשים אמרים שמענו אתו מדבר גדופים במשה ובאלהים:

12

ויעוררו את העם ואת הזקנים והסופרים ויקומו עליו ויחטפהו ויביאהו לפני הסנהדרין:

13

ויעמידו עדי שקר אשר אמרו האיש הזה איננו חדל מהטיח דברים נגד מקום הקדש הזה ונגד התורה:

14

כי שמענהו אמר זה ישוע הנצרי יתץ את המקום הזה וישנה את החקים אשר מסר לנו משה:

15

ויסתכלו בו כל הישבים בסנהדרין ויראו את פניו כפני מלאך אלהים:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977