מע''ש 5

1

ואיש אחד ושמו חנניה עם אשתו שפירה מכר את אחזתו:

2

ויקח מן המחיר ויסתירהו ואשתו ידעת גם היא וחלק אחד הביא וישם לרגלי השליחים:

3

ויאמר פטרוס חנניה למה זה מלא השטן את לבבך לשקר ברוח הקדש ולהסתיר ממחיר השדה:

4

הלא שלך היה טרם המכרו וגם אחרי נמכר היה בידך ולמה שמת על לבבך הדבר הזה לא שקרת בבני אדם כי אם באלהים:

5

וכשמע חנניה את הדברים האלה נפל ארצה ויגוע ותהי יראה גדולה על כל השמעים:

6

ויקומו הצעירים ויאספו אתו וישאהו החוצה ויקברהו:

7

ויהי כמשלש שעות ותבא אשתו והיא לא ידעה את הנעשה:

8

ויען פטרוס ויאמר אליה אמרי לי הבמחיר הזה מכרתם את השדה ותאמר כן במחיר הזה:

9

ויאמר פטרוס אליה למה זה נועדתם לנסות את רוח יהוה הנה בפתח רגלי המקברים את אישך ונשאו אתך החוצה:

10

ותפל פתאם לרגליו ותגוע והבחורים באו והנה מתה וישאוה החוצה ויקברוה אצל אישה:

11

ותהי יראה גדולה על כל הקהל ועל כל השמעים את אלה:

12

ויעשו אתות ומופתים רבים בקרב העם על ידי השליחים וכלם נאספו לב אחד באולם של שלמה:

13

ומן האחרים אין איש אשר מלאו לבו לחלות עליהם אך הוקיר אתם העם:

14

אבל נספחו עוד יתר מאמינים אל האדון אנשים ונשים הרבה מאד:

15

עד כי נשאו את החולים אל הרחבות וישימום על מטות ומשכבות למען אשר ילך פטרוס ונפל אך צלו על אחד מהם:

16

וגם המון עם הערים אשר מסביב נקבצו ירושלים מביאים את החולים ואת הנלחצים מרוחות טמאות וירפאו כלם:

17

ויקם הכהן הגדול וכל אשר אתו והם אנשי כת הצדוקים וימלאו קנאה:

18

וישלחו יד בשליחים ויתנום במשמר העיר:

19

ויהי בלילה ויפתח מלאך יהוה את דלתי בית הכלא ויוציאם לאמר:

20

לכו והתיצבו במקדש ודברו אל העם את כל דברי החיים האלה:

21

והם כשמעם את זאת באו אל המקדש בהית הבקר וילמדו שם ויבא הכהן הגדול ואשר אתו ויקראו אל הסנהדרין ואל כל זקני בני ישראל וישלחו אל בית האסורים להביא אתם:

22

וילכו המשרתים ולא מצאום בבית הכלא וישובו ויגידו לאמר:

23

את בית האסורים מצאנו סגור ומסגר והשמרים עמדים על הדלתות וכאשר פתחנו לא נמצא בו אדם:

24

ויהי כשמע הכהן ונגיד המקדש וראשי הכהנים את הדברים האלה ויבהלו עליהם ויאמרו איך יפל הדבר הזה:

25

ואיש אחד בא ויגד להם לאמר הנה האנשים אשר שמתם במשמר עמדים הם במקדש ומלמדים את העם:

26

וילך שמה הנגיד עם משרתיו ויקחם אך לא בחזקה כי יראו מפני העם פן יסקלו:

27

ויביאו אתם ויעמידום לפני הסנהדרין וישאלם הכהן הגדול לאמר:

28

הלא צוה צוינו עליכם לבלתי למד בשם הזה והנה מלאתם את ירושלים תורתכם ותחפצו להביא עלינו את דמי האיש הזה:

29

ויען פטרוס והשליחים ויאמרו הלא עלינו להקשיב בקול אלהים מהקשיב בקול בני אדם:

30

אלהי אבותינו הקים את ישוע אשר שלחתם ידכם בו ותתלו אותו על העץ:

31

את זה נשא האלהים בימינו לשר ולמושיע לתת תשובה לישראל וסליחת החטאים:

32

ואנחנו עדיו על אלה וגם רוח הקדש אשר נתן אותו האלהים לשמעים בקולו:

33

ויהי כשמעם ויתרגזו ויתיעצו להרוג אתם:

34

ויקם בתוך הסנהדרין אחד מן הפרושים גמליאל שמו והוא מורה התורה מכבד בעיני כל העם ויצו להוציא את השליחים החוצה לזמן מעט:

35

ויאמר אליהם אנשי ישראל השמרו לכם מפני האנשים האלה במה שאתם עשים להם:

36

כי לפני הימים האלה קם תודס ויתן את נפשו כאחד הגדולים וידבקו בו כארבע מאות איש ויהרג וכל אשר שמעו אליו התפרדו ויהיו לאין:

37

ואחר כן קם יהודה הגלילי בימי הספר ויסת אחריו עם רב וגם הוא נהרג וכל אשר שמעו אליו נפצו:

38

ועתה אני אמר אליכם חדלו לכם מן האנשים האלה והניחו להם כי העצה והפעלה הזאת אם מאת אדם היא תפר:

39

ואם מאת האלהים היא לא תוכלו להפר אתה פן תמצאו נלחמים את האלהים:

40

וישמעו אליו ויקראו את השליחים וילקו אתם ויצוו אשר לא ידברו בשם ישוע ויפטרו אותם:

41

ויצאו שמחים מלפני הסנהדרין על כי זכו לשאת על שמו כלמה:

42

וכל היום לא חדלו ללמד במקדש ובבתים ולבשר את בשורת ישוע המשיח: