בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

מע''ש 3

1

ופטרוס ויוחנן עלים יחדו אל המקדש לעת התפלה בשעה התשיעית:

2

ואיש אחד פסח מבטן אמו מובא שמה אשר יושיבהו יום יום שער המקדש הנקרא שער המהדר לשאל מתנות מאת באי המקדש:

3

ויהי כראותו את פטרוס ואת יוחנן באים אל המקדש ויבקש לקחת מאתם צדקה:

4

ויסתכל בו פטרוס וגם יוחנן ויאמר אליו הביטה אלינו:

5

וישם פניו אליהם בקותו לקחת מאתם דבר:

6

ויאמר פטרוס כסף וזהב אין לי אבל את אשר בידי אתננו לך בשם ישוע המשיח הנצרי קום התהלך:

7

ויאחז ביד ימינו ויקם אותו ויתחזקו פתאם רגליו וקרסליו:

8

ויקפץ ויתהלך ויבא אתם אל המקדש מתהלך ומרקד ומשבח את האלהים:

9

ויראהו כל העם מתהלך ומשבח את האלהים:

10

ויכירו אותו כי הוא אשר היה ישב לשאל צדקה בשער המקדש המהדר וימלאו שמה ושממון על הנעשה לו:

11

ויהי הוא מחזיק בפטרוס וביוחנן וירץ אליהם כל העם אל האולם הנקרא אולם של שלמה וישתוממו:

12

וירא פטרוס ויען ויאמר אל העם אנשי ישראל מה אתם תמהים על זאת ומה תסתכלו בנו כאלו אנחנו בכחנו ובחסידותנו שמנו את זה מתהלך:

13

אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב אלהי אבותינו הוא פאר את עבדו ישוע אשר אתם מסרתם אותו וכחשתם בו בפני פילטוס כשהיה דן לפטרו:

14

אבל אתם כחשתם בקדוש ובצדיק ובקשתם כי יחן לכם איש רצח:

15

ואת שר החיים הרגתם אשר האלהים הקימו מן המתים ואנחנו עדיו:

16

ולמען אמונת שמו חזק שמו את האיש הזה אשר אתם ראים ומכירים אתו והאמונה אשר לנו על ידו היא העלתה לו את הארכה הזאת לעיני כלכם:

17

ועתה אחי ידע אני כי בבלי דעת עשיתם גם אתם גם ראשיכם:

18

והאלהים ככה מלא את אשר הגיד מקדם בפי כל נביאיו כי יענה המשיח:

19

לכן הנחמו ושובו וימחו חטאיכם:

20

למען אשר יבאו ימי רוחה מלפני יהוה וישלח את אשר בשרו לכם מקדם את ישוע המשיח:

21

אשר צריך כי יקבלהו השמים עד ימי שוב כל הדברים לתקונם אשר דבר עליהם האלהים בפי נביאיו הקדושים מימי עולם:

22

הן משה אמר אל אבותינו נביא יקים לכם יהוה אלהיכם מקרב אחיכם כמני אליו תשמעון ככל אשר ידבר אליכם:

23

והיה כל הנפש אשר לא תשמע אל הנביא ההוא ונכרתה מעמיה:

24

וגם כל הנביאים משמואל ואשר נבאו אחריו כלם הגידו מראש את הימים האלה:

25

אתם בני הנביאים ובני הברית אשר כרת האלהים עם אבותינו באמרו אל אברהם ונברכו בזרעך כל משפחות האדמה:

26

לכם בראשונה העמיד האלהים את עבדו ישוע וישלחהו לברך אתכם בשובכם כל איש מרע מעלליכם:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977