מע''ש 15

1

ואנשים ירדו מיהודה וילמדו את האחים לאמר אם לא תמולו כדת משה לא תושעון:

2

ויהי על זאת ריב ומחלקת לא קלה לפולוס ולבר נבא עמהם ויגזרו כי פולוס ובר נבא ואחרים מהם יעלו ירושלים אל השליחים והזקנים על אדות השאלה הזאת:

3

ותלוה אתם הקהלה ויעברו את פינוקיא ואת שמרון מספרים את תשובת הגוים וישמחו את כל האחים שמחה גדולה:

4

ויהי כבאם ירושלים ויקבלו אתם הקהלה והשליחים והזקנים ויגידו להם את אשר הגדיל האלהים לעשות עמהם:

5

ויקומו אנשים מאמינים מכת הפרושים ויאמרו כי חובה היא למול אתם ולצותם לשמר את תורת משה:

6

ויקהלו השליחים והזקנים לעין בדבר הזה:

7

ויהי ברבות המחלקת קם פטרוס ויאמר אליהם אנשים אחים אתם ידעתם כי מימים ראשים בי בחר האלהים מכלנו אשר ישמעו הגוים מפי את דבר הבשורה ויאמינו:

8

והאלהים ידע הלבבות העיד עליהם בתתו גם להם את רוח הקדש כאשר נתן לנו:

9

ולא הבדיל בינינו וביניהם כי טהר את לבבם על ידי האמונה:

10

ועתה מה תנסו את האלהים לשום על על צוארי התלמידים אשר גם אבותינו גם אנחנו לא יכלנו לשאת:

11

אבל בחסד ישוע המשיח אדנינו נאמין להושע כמוהם כמונו:

12

ויחרישו כל הקהל וישמעו אל בר נבא ואל פולוס מספרים את האתות והמופתים אשר הרבה האלהים לעשות על ידיהם בקרב הגוים:

13

ויכלו לדבר ויען יעקב ויאמר אנשים אחים שמעו אלי:

14

שמעון ספר איך האלהים ראה לו בראשונה לקחת מבין הגוים עם לשמו:

15

ולזאת מסכימים דברי הנביאים ככתוב:

16

אחרי זאת אשוב ואקים את סכת דויד הנפלת והרסותיה אקים ובניתיה:

17

למען ידרשו שארית אדם את יהוה וכל הגוים אשר נקרא שמי עליהם נאם יהוה עשה כל אלה:

18

נודעים לאלהים מעולם כל מעשיו:

19

ועל כן אני דן שלא להחמיר על השבים מן הגוים לאלהים:

20

רק לכתב אליהם אשר ירחקו מטמאת האלילים ומן הזנות ומבשר הנחנק ומן הדם:

21

כי משה מדרת עולם יש לו מגידיו בכל עיר ועיר ויקרא בבתי הכנסיות מדי שבת בשבתו:

22

וייטב בעיני השליחים והזקנים עם כל הקהל לבחר מהם אנשים ולשלח אתם אל אנטיוכיא עם פולוס ובר נבא את יהודה המכנה בר שבא ואת סילא אנשי שם בין האחים:

23

ויכתבו וישלחו על ידם לאמר אנחנו השליחים והזקנים והאחים שאלים לשלום האחים אשר מן הגוים באנטיוכיא ובסוריא ובקיליקיא:

24

יען וביען שמענו כי יצאו מאתנו מבלבלים אתכם ומקלקלים נפשתיכם בדברים באמרם לכם להמול ולשמר את התורה אשר לא צוינו אותם:

25

לכן טוב בעיני כלנו יחדו לבחר אנשים לשלחם אליכם עם חביבינו בר נבא ופולוס:

26

אנשים אשר מסרו נפשם על שם אדנינו ישוע המשיח:

27

על כן שלחנו את יהודה ואת סילא אשר גם המה יגידו זאת בפיהם:

28

כי טוב לפני רוח הקדש ולפנינו לבלתי שום עליכם משא אחר לבד מאלה הדברים הצריכים:

29

אשר תרחקו מזבחי אלילים ומן הדם ומבשר הנחנק ומן הזנות אם מאלה תשמרו את נפשתיכם תיטיבו לעשות ושלום לכם:

30

וישלחו האנשים ויבאו אל אנטיוכיא ויקהילו את העם ויתנו להם את האגרת:

31

ויקראו אתה וישמחו על הנחמה:

32

ויהודה וסילא אשר גם הם נביאים נחמו האחים בדברים רבים ויחזקום:

33

ויהיו שם ימים אחדים וישלחום האחים בשלום אל השליחים:

34

וייטב בעיני סילא לשבת שם:

35

ופולוס ובר נבא ישבו באנטיוכיא וילמדו ויבשרו את דבר יהוה המה וגם רבים אחרים עמם:

36

ויהי מקץ ימים ויאמר פולוס אל בר נבא לכה ונשובה ונפקדה את אחינו בכל עיר ועיר אשר קראנו שם את דבר יהוה ונראה מה המה:

37

ובר נבא יעץ לקחת אתם את יוחנן המכנה מרקוס:

38

אך פולוס לא אבה לקחת אתם את האיש אשר סר מעליהם בפמפוליא ולא הלך אתם במלאכתם:

39

ויהי רגז עד אשר נפרדו איש מאחיו ויקח בר נבא את מרקוס ויסע באניה אל קפרוס:

40

ופולוס בחר לו את סילא וימסרהו האחים אל חסד יהוה ויצא:

41

ויעבר בסוריא ובקיליקיא ויחזק את הקהלות: