מע''ש 13

1

ואנשים נביאים ומלמדים היו באנטיוכיא בקהלה אשר בה בר נבא ושמעון הנקרא ניגר ולוקיוס הקוריני ומנחם אשר גדל עם הורדוס שר הרבע ושאול:

2

ויהי בשרתם את יהוה ובצומם ויאמר רוח הקדש הבדילו לי את בר נבא ואת שאול למלאכה אשר קראתים לה:

3

ויצומו ויתפללו ויסמכו את ידיהם עליהם וישלחום:

4

והמה המשלחים על ידי רוח הקדש ירדו אל סלוקיא ומשם באו באניה אל קפרוס:

5

ויבאו אל עיר סלמיס ויגידו את דבר האלהים בבתי הכנסיות אשר ליהודים ויהי להם גם יוחנן למשרת:

6

ויעברו בכל האי עד פפוס וימצאו איש מגוש אחד נביא שקר איש יהודי ושמו בר ישוע:

7

אשר היה עם סרגיוס פולוס שר המדינה איש נבון והוא קרא אליו את בר נבא ואת שאול ויתאו לשמע את דבר האלהים:

8

ויעמד לנגדם אלימא המגוש כי זה תרגום שמו ויבקש להטות את השר מן האמונה:

9

ושאול הנקרא גם פולוס מלא רוח הקדש ויסתכל בו:

10

ויאמר אתה המלא כל מרמה וכל עולה בן בליעל ושונא כל צדק הלא תחדל לסלף את דרכי יהוה הישרים:

11

ועתה הנה יד יהוה בך והיית עור ולא תראה את השמש עד עת מועד ותפל עליו פתאם אפלה וחשכה ויפן הנה והנה ויבקש איש להוליכו בידו:

12

והשר כאשר ראה את המעשה האמין וישתומם על תורת האדון:

13

ויצאו פולוס והאנשים אשר אתו מפפוס וירדו באניה ויבאו אל פרגי אשר בפמפוליא ויעזב אתם יוחנן וישב ירושלים:

14

והמה נסעו מפרגי ויבאו אל אנטיוכיא אשר בפיסדיא ויבאו אל בית הכנסת ביום השבת וישבו:

15

ויהי אחר קריאת התורה והנביאים וישלחו אליהם ראשי הכנסת לאמר אנשים אחים אם יש לכם דבר מוסר לעם דברו:

16

ויקם פולוס וינף ידו ויאמר אנשי ישראל ויראי אלהים שמעו:

17

אלהי העם הזה אלהי ישראל בחר באבותינו וירומם את העם בהיותם גרים בארץ מצרים ובזרוע רמה הוציאם משם:

18

וישא אתם ויכלכלם במדבר כארבעים שנה:

19

וישמד שבעה גוים בארץ כנען ויחלק את ארצם להם לנחלה:

20

ואחרי כן נתן להם שפטים כארבע מאות וחמשים שנה עד ימי שמואל הנביא:

21

וישאלו מלך ויתן להם אלהים את שאול בן קיש איש משבט בנימן ארבעים שנה:

22

וכהסירו אותו ויקם את דוד למלך עליהם אשר גם העיד עליו לאמר מצאתי דוד את בן ישי איש כלבבי והוא יעשה את כל חפצי:

23

וזה הוא אשר מזרעו הקים האלהים כפי ההבטחה גואל לישראל את ישוע:

24

אשר לפני בואו קדם יוחנן לקרא את טבילת התשובה אל כל עם ישראל:

25

ויהי ככלות יוחנן את מרוצתו ויאמר למי תחשבוני לא אני הוא כי הנה הוא בא אחרי ואני נקלתי מהתיר את נעלי רגליו:

26

אנשים אחים בני משפחת אברהם ויראי אלהים אשר בקרבכם לכם שלוח דבר הישועה הזאת:

27

כי ישבי ירושלים וראשיהם יען אשר לא הכירהו מלאו במשפטם אשר שפטהו את דברי הנביאים הנקראים בכל שבת:

28

ואף כי לא מצאו בו משפט מות שאלו מאת פילטוס להמיתו:

29

וכאשר השלימו את כל הדברים הכתובים עליו הורידו אותו מן העץ ויניחהו בקבר:

30

אבל האלהים הקימו מן המתים:

31

וירא ימים רבים אל העלים אתו מן הגליל ירושלימה והמה עתה עדיו אל העם:

32

ואנחנו מבשרים אתכם את בשורת ההבטחה אשר היתה לאבותינו כי אתה מלא האלהים לבנינו בהקימו את ישוע:

33

ככתוב במזמור השני בני אתה היום ילדתיך:

34

ועל אשר הקים אתו מן המתים לבלתי שוב עוד לשחת כה אמר אתן לכם חסדי דוד הנאמנים:

35

על כן הוא אמר גם במקום אחר לא תתן חסידך לראות שחת:

36

כי דוד גוע אחרי שרתו בדורו לעצת האלהים ויאסף אל אבותיו וירא את השחת:

37

ואשר האלהים הקים אותו הוא לא ראה השחת:

38

לכן אנשים אחים יודע לכם כי על ידי זה הגד לכם סליחת החטאים:

39

ובכל אשר לא יכלתם להצטדק בתורת משה כל המאמין יצדק על ידו:

40

לכן השמרו לכם פן יבוא עליכם הנאמר בנביאים:

41

ראו בגדים והתמהו ושמו כי פעל פעל אני בימיכם פעל אשר לא תאמינו כי יספר לכם:

42

ובצאת היהודים מבית הכנסת בקשו מהם הגוים לדבר אליהם את הדברים האלה בשבת הבאה:

43

ורבים מן היהודים ומגרי הצדק הלכו אחרי פולוס ובר נבא בהפרד הקהל והמה דברו על לבם ויזהירום לעמד בחסד האלהים:

44

ובשבת השנית נקהלה כמעט כל העיר לשמע את דבר יהוה:

45

ויהי כראות היהודים את המון העם וימלאו קנאה ויכחישו את דברי פולוס הכחש וגדף:

46

אז הגידו פולוס ובר נבא על פניהם לאמר בדין היה להשמיע אתכם בראשונה את דבר האלהים ועתה אחרי אשר מאסתם אותו ואינכם זכים בעיניכם לחיי העולם לכן הננו פנים אל הגוים:

47

כי כן צוה עלינו האדון נתתיך לאור גוים להיות ישועתי עד קצה הארץ:

48

וישמחו הגוים כשמעם ויהללו את דבר יהוה ויאמינו כל אשר היו מוכנים לחיי עולם:

49

ויפרץ דבר יהוה בכל המקום:

50

אך היהודים הסיתו את הנשים החסידות והחשובות ואת אצילי העיר ויעוררו רדיפה על פולוס ובר נבא ויגרשום מגבולם:

51

והמה נערו עליהם את העפר מעל רגליהם וילכו לאיקניון:

52

והתלמידים מלאו שמחה ורוח הקדש: