בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

מע''ש 11

1

וישמעו השליחים והאחים אשר ביהודה כי קבלו גם הגוים את דבר האלהים:

2

ויהי כאשר עלה פטרוס ירושלים ויריבו עמו בני המילה לאמר:

3

אל אנשים אשר להם ערלה באת ותאכל אתם לחם:

4

ויחל פטרוס ויספר להם את כל אשר קרהו לאמר:

5

מתפלל הייתי בעיר יפו וארדם וארא מראה והנה כלי כדמות מטפחת בד גדולה יורד מן השמים ותורד בארבע כנפותיה ותבא עדי:

6

והסתכלתי בה ואבין וארא את בהמת הארץ ואת החיה ורמש האדמה ועוף השמים:

7

ואשמע גם קול האמר אלי קום פטרוס זבח ואכל:

8

ואמר חלילה לי אדני כי כל פגול וטמא לא בא בפי מעולם:

9

ויענני הקול שנית מן השמים ויאמר את אשר טהר האלהים אתה אל תטמאנו:

10

וכן היה שלש פעמים והכל שב והעלה השמימה:

11

והנה כרגע שלשה אנשים עמדים על פתח הבית אשר אנכי שם והמה שלוחים אלי מקסרין:

12

ויאמר אלי הרוח ללכת אתם ולבלתי התמהמה וילכו אתי גם ששת האחים האלה ונבוא אל בית האיש:

13

ויגד לנו את אשר ראה המלאך נצב בביתו ואמר אליו שלח אל יפו אנשים וקרא אליך את שמעון המכנה פטרוס:

14

והוא ידבר אליך דברים אשר תושע בהם אתה וכל ביתך:

15

וכאשר החלותי לדבר צלחה עליהם רוח הקדש כאשר צלחה עלינו בתחלה:

16

ואזכר את דבר האדון אשר אמר יוחנן הטביל במים ואתם תטבלו ברוח הקדש:

17

ועתה אם מתנה אחת נתן האלהים להם ולנו המאמינים באדון ישוע המשיח מי אנכי כי אעצר לאלהים:

18

ויהי כשמעם זאת ויחרישו ויהללו את האלהים ויאמרו אכן גם לגוים נתן האלהים התשובה לחיים:

19

והנפוצים מפני הצרה אשר היתה על אודת אסטפנוס הלכו ובאו עד פינוקיא וקפרוס ואנטיוכיא ולא דברו את הדבר כי אם אל היהודים לבדם:

20

ויהי בתוכם אנשי קפרוס וקוריני אשר באו אל אנטיוכיא וידברו גם אל היונים ויבשרו אתם את האדון ישוע:

21

ותהי עמהם יד יהוה ומספר רב האמינו וישובו אל האדון:

22

וישמע הדבר באזני הקהלה אשר בירושלים וישלחו את בר נבא אל אנטיוכיא:

23

ויבא שמה וישמח כראתו את חסד האלהים ויזהר את כלם לדבקה באדון בלב נכון:

24

כי איש טוב היה ומלא רוח הקדש ואמונה ויאספו לאדון עם רב:

25

וילך בר נבא משם אל טרסוס לבקש את שאול וימצא אתו ויביאהו אל אנטיוכיא:

26

ויהיו ישבים יחד בקהלה שנה תמימה ומלמדים עם רב אז הוחל באנטיוכיא לקרא את התלמידים בשם משיחיים:

27

ויהי בימים ההם ויבאו נביאים מירושלים אל אנטיוכיא:

28

ויקם אחד מהם ושמו אגבוס ויגד על פי הרוח כי רעב גדול יבוא על כל ישבי תבל ויהי כן בימי קלודיוס:

29

ויועצו התלמידים לשלח איש איש מאשר תשיג ידו לעזרת האחים הישבים ביהודה:

30

וכן גם עשו וישלחו אל הזקנים על ידי בר נבא ושאול:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977