בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

מע''ש 10

1

ואיש היה בקסרין ושמו קרניליוס שר מאה מן הגדוד הנקרא האיטלקי:

2

והוא חסיד וירא אלהים עם כל בני ביתו ועשה צדקות הרבה לעם ומתפלל תמיד לאלהים:

3

ומחזה נראה אליו כשעה התשיעית ליום וירא מלאך אלהים בא אליו פנימה ואמר קרניליוס:

4

ויבט אליו ויירא ויאמר מה זה אדני ויאמר אליו תפלותיך וצדקותיך עלו לזכרון לפני האלהים:

5

ועתה שלח לך אנשים אל יפו והבא אליך את שמעון המכנה פטרוס:

6

הוא מתגורר עם בורסי אחד שמעון שמו אשר ביתו על יד הים הוא יאמר לך את אשר עליך לעשות:

7

וילך לו המלאך הדבר אל קרניליוס ויקרא אל שנים מעבדי ביתו ואל איש מלחמה אחד ירא אלהים מן העמדים תמיד לפניו לשרתו:

8

ויספר להם את כל הדברים וישלחם אל יפו:

9

ויהי ממחרת והמה הלכים בדרך וקרבים לעיר ויעל פטרוס על הגג להתפלל כשעה הששית:

10

והוא רעב ויתאו לטעם לחם ובהכינם לו נפלה תרדמה עליו:

11

וירא את השמים נפתחים והנה כלי ירד אליו כדמות מטפחת בד גדולה ויורד בארבע כנפותיו על הארץ:

12

ובתוכו מכל בהמת הארץ וחיה ורמש ועוף השמים:

13

ויהי קול אליו לאמר קום פטרוס זבח ואכל:

14

ויאמר פטרוס חלילה לי אדני כי מעולם לא אכלתי כל פגול וטמא:

15

ויהי עוד קול אליו פעם שנית לאמר את אשר טהר האלהים אתה אל תטמאנו:

16

וכן היה שלש פעמים והכלי שב והעלה השמימה:

17

ויהי בהתפעם רוח פטרוס על המראה אשר ראה והנה האנשים השלוחים מאת קרניליוס שאלו לבית שמעון ויעמדו על הפתח:

18

ויקראו וידרשו היש מתגורר שם שמעון המכנה פטרוס:

19

ופטרוס עודנו חשב עם לבבו על המראה והרוח אמר אליו הנה שלשה אנשים מבקשים אותך:

20

לכן קום רד ולכה נא אתם ואל תתמהמה כי אנכי שלחתים:

21

וירד פטרוס אל האנשים הנשלחים אליו מאת קרניליוס ויאמר אנכי האיש אשר אתם מבקשים למה זה באתם הנה:

22

ויאמרו קרניליוס שר מאה איש צדיק וירא אלהים ולו שם טוב בכל עם היהודים צוה על פי מלאך קדוש לקרא לך אל ביתו ולשמע דברים מפיך:

23

ויקרא אתם אליו ויאספם הביתה ויהי ממחרת ויצא פטרוס אתם ומקצת האחים אשר ביפו הלכו עמו:

24

ולמחרתו באו אל קסרין וקרניליוס מחכה להם ועמו בני משפחתו וקרוביו ומידעיו הנקהלים אליו:

25

ויהי כבוא פטרוס ויצא קרניליוס לקראתו ויפל לרגליו וישתחו:

26

ויקם אותו פטרוס ויאמר קום כי גם אני אנוש אנכי:

27

וידבר אתו ויבא הביתה וימצא רבים נאספים שמה:

28

ויאמר אליהם אתם ידעתם כי אסור הוא לאיש יהודי להלות ולקרב אל נכרי ואתי הורה אלהים לבלתי אמר חל או טמא על כל אדם:

29

ובעבור זאת כאשר נקראתי לא נמנעתי מהלך ועתה אשאלכם מדוע קראתם לי:

30

ויאמר קרניליוס זה ארבעה ימים הייתי צם עד השעה הזאת ובשעה התשיעית התפללתי בתוך ביתי והנה איש נצב לפני בלבוש זהר:

31

ויאמר קרניליוס נשמעה תפלתך וצדקותיך היו לזכרון לפני האלהים:

32

ועתה שלח אל יפו וקרא אליך את שמעון המכנה פטרוס מתגורר הוא בבית שמעון הבורסי על הים אשר בבואו ידבר לך:

33

ואמהר ואשלח אליך ואתה היטבת לעשות אשר באת אלי והננו כלנו פה לפני האלהים לשמע את כל אשר צוית מאת יהוה:

34

ויפתח פטרוס את פיו ויאמר עתה ידעתי באמת כי האלהים איננו נשא פנים:

35

כי אם בכל עם ועם הירא אותו ועשה צדק רצוי הוא לפניו:

36

וישלח את דברו לבני ישראל ויבשר את השלום על ידי ישוע המשיח והוא אדון הכל:

37

אתם ידעתם את הדבר הנעשה בכל יהודה החל מן הגליל אחרי הטבילה אשר קרא אותה יוחנן:

38

את אשר משח האלהים את ישוע הנצרי ברוח הקדש ובגבורה ויעבר בארץ עשה חסד ורפא את כל הנכבשים תחת יד השטן כי האלהים היה עמו:

39

ואנחנו עדים על כל אשר עשה בארץ היהודים ובירושלים ואשר הרגהו בהוקיעם אתו על העץ:

40

אותו הקים האלהים ביום השלישי ויתנהו להראות בגלוי:

41

לא לכל העם כי אם לנו העדים אשר האלהים בחר בהם מראש אשר אכלנו ושתינו אתו אחרי קומו מן המתים:

42

ויצו אתנו להשמיע לעם ולהעיד כי אתו שם האלהים לשופט החיים והמתים:

43

ועליו כל הנביאים מעידים כי יקבלו סליחת החטאים בשמו כל המאמינים בו:

44

עוד פטרוס מדבר הדברים האלה ורוח הקדש צלחה על כל השמעים את הדבר:

45

והמאמינים בני המילה אשר באו את פטרוס השתוממו כי מתנת רוח הקדש נשפכה גם על הגוים:

46

כי שמעו אתם ממללים בלשנות ומגדלים את האלהים:

47

ויען פטרוס ויאמר היוכל איש למנע את המים מטבל את אלה אשר קבלו את רוח הקדש גם הם כמנו:

48

ויצו לטבל אתם בשם האדון ויבקשו ממנו לשבת אתם ימים אחדים:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977