יוחנן 9

1

ויהי בעברו וירא איש והוא עור מיום הולדו:

2

וישאלו אתו תלמידיו לאמר רבי מי הוא אשר חטא הזה אם ילדיו כי נולד עור:

3

ויען ישוע לא זה חטא ולא יולדיו אך למען יגלו בו מעללי אל:

4

עלי לעשות מעשי שלחי בעוד יום יבוא הלילה אשר בו לא יוכל איש לפעל:

5

בהיותי בעולם אור העולם אני:

6

ויהי כדברו זאת וירק על הארץ ויעש טיט מן הרוק וימרח את הטיט על עיני העור:

7

ויאמר אליו לך ורחץ בברכת השלח פרושו שלוח וילך וירחץ ויבא ועיניו ראות:

8

ויאמרו שכניו ואשר ראו אתו לפנים כי עור הוא הלא זה הוא הישב ומשאל:

9

אלה אמרו כי הוא זה ואלה אמרו אך דומה לו והוא אמר אני הוא:

10

ויאמרו אליו במה אפו נפקחו עיניך:

11

ויען ויאמר איש אשר נקרא שמו ישוע עשה טיט וימרח על עיני ויאמר אלי לך ורחץ בברכת השלח ואלך וארחץ ותארנה עיני:

12

ויאמרו אליו איו ויאמר לא ידעתי:

13

ויביאו את האיש אשר היה עור לפנים אל הפרושים:

14

והיום אשר עשה בו ישוע את הטיט ויפקח את עיניו שבת היה:

15

ויוסיפו לשאל אתו גם הפרושים איך נפקחו עיניו ויאמר אליהם טיט שם על עיני וארחץ והנני ראה:

16

ויאמרו מקצת הפרושים זה האיש לא מאלהים הוא כי לא ישמר את השבת ואחרים אמרו איכה יוכל איש חטא לעשות אתות כאלה ויהי ריב ביניהם:

17

ויוסיפו ויאמרו אל העור מה תאמר אתה עליו אשר פקח עיניך ויאמר נביא הוא:

18

ולא האמינו היהודים עליו כי עור היה וארו עיניו עד אשר קראו אל יולדי הנרפא:

19

וישאלו אתם לאמר הזה הוא בנכם אשר אמרתם כי נולד עור ואיכה הוא ראה עתה:

20

ויענו אתם יולדיו ויאמרו ידענו כי זה הוא בננו וכי נולד עור:

21

אבל איך הוא ראה עתה או מי פקח את עיניו אנחנו לא ידענו הלא בן דעת הוא שאלו את פיהו והוא יגיד מה היה לו:

22

כזאת דברו יולדיו מיראתם את היהודים כי היהודים כבר נועצו לנדות את כל אשר יודה כי הוא המשיח:

23

על כן אמרו יולדיו בן דעת הוא שאלו את פיהו:

24

ויקראו שנית לאיש אשר היה עור ויאמרו אליו תן כבוד לאלהים אנחנו ידענו כי האיש הזה חטא הוא:

25

ויען ויאמר אם האיש חטא הוא אינני ידע אחת ידעתי כי עור הייתי ועתה הנני ראה:

26

ויאמרו אליו עוד מה עשה לך איכה פקח עיניך:

27

ויען אתם כבר אמרתי לכם הלא שמעתם ומה לכם לשמע שנית התאבו גם אתם להיות תלמידיו:

28

ויחרפו אתו ויאמרו אתה תלמידו ואנחנו תלמידיו של משה:

29

אנחנו יודעים כי אל משה דבר האלהים ואת זה לא ידענו מאין הוא:

30

ויען האיש ויאמר אליהם זאת היא הפלא ופלא כי לא ידעתם מאין הוא והוא פקח את עיני:

31

והנה ידענו כי את החטאים לא ישמע אל כי אם את ירא האלהים ועשה רצונו אתו ישמע:

32

מעולם לא נשמע כי פקח איש עיני עור מרחם:

33

לולא היה זה מאת אלהים לא היה יכל לעשות מאומה:

34

ויענו ויאמרו אליו הן בחטאים נולדת כלך ואתה תלמדנו ויהדפהו החוצה:

35

וישמע ישוע כי הדפהו החוצה ויפגשהו ויאמר אליו התאמין בבן האדם:

36

ויען ויאמר מי הוא זה אדני למען אאמין בו:

37

ויאמר אליו ישוע הן ראית אתו והמדבר אליך הנה זה הוא:

38

ויאמר אני מאמין אדני וישתחו לו:

39

ויאמר ישוע אני לדין באתי לעולם הזה למען יראו העורים והראים יכו בעורון:

40

ואשר היו עמו מן הפרושים שמעו דבריו ויאמרו אליו הגם אנחנו עורים:

41

ויאמר אליהם אם עורים הייתם לא היה בכם חטא ועתה כי אמרתם פקחים אנחנו חטאתכם תעמד: