יוחנן 4

1

ויהי כאשר נודע לאדון כי שמעו הפרושים אשר ישוע העמיד והטביל תלמידים הרבה מיוחנן:

2

ואולם ישוע הוא לא הטביל כי אם תלמידיו:

3

ויעזב את ארץ יהודה וילך שנית הגלילה:

4

ויהי לו לעבר בארץ שמרון:

5

ויבא לעיר מערי שמרון ושמה סוכר היא ממול חלקת השדה אשר נתנה יעקב לבנו ליוסף:

6

ושם באר יעקב וישוע היה עיף מן הדרך וישב לו על הבאר והעת כשעה הששית:

7

ותבא אשה משמרון לשאב מים ויאמר אליה ישוע תני נא לי לשתות:

8

כי תלמידיו הלכו העירה לקנות אכל:

9

ותאמר אליו האשה השמרונית הן יהודי אתה ואיככה תשאל ממני לשתות ואנכי אשה שמרונית כי לא יתערבו היהודים עם השמרונים:

10

ויען ישוע ויאמר אליה לו ידעת את מתת אלהים ומי הוא האמר אליך תני נא לי לשתות כי עתה שאלת ממנו ונתן לך מים חיים:

11

ותאמר אליו האשה אדני הן אין לך כלי לשאב בו והבאר עמקה ומאין לך אפוא מים חיים:

12

האתה גדול מיעקב אבינו אשר נתן לנו את הבאר הזאת וישת ממנה הוא ובניו ובעירו:

13

ויען ישוע ויאמר אליה כל השתה מן המים האלה ישוב ויצמא:

14

ואשר ישתה מן המים אשר אנכי נתן לו לא יצמא לעולם כי המים אשר אתן לו יהיו בקרבו למקור מים נבעים לחיי העולמים:

15

ותאמר אליו האשה אדני תנה לי המים ההם למען לא אצמא עוד ולא אוסיף לבוא הנה לשאב:

16

ויאמר אליה ישוע לכי וקראי לאישך ושובי הלום:

17

ותען האשה ותאמר אין לי איש ויאמר אליה ישוע כן דברת אין לי איש:

18

כי בעלים חמשה היו לך ואשר לך עתה איננו בעלך לכן אמת הדבר אשר דברת:

19

ותאמר אליו האשה אדני ראה אנכי כי נביא אתה:

20

אבותינו השתחוו בהר הזה ואתם אמרים כי ירושלים היא המקום הנבחר להשתחות שמה:

21

ויאמר אליה ישוע אשה האמיני לי כי תבוא שעה אשר לא בהר הזה אף לא בירושלים תשתחוו לאב:

22

אתם משתחוים אל אשר לא ידעתם ואנחנו משתחוים אל אשר ידענו כי הישועה מן היהודים היא:

23

אולם תבוא שעה ועתה היא אשר עבדי אל האמתים ישתחוו לאב ברוח ובאמת כי במשתחוים כאלה חפץ האב:

24

האלהים רוח הוא והמשתחוים לו צריכים להשתחות ברוח ובאמת:

25

ותאמר אליו האשה ידעתי כי יבא המשיח הנקרא כריסטוס הוא בבאו יגיד לנו את כל:

26

ויאמר אליה ישוע אני הוא המדבר אליך:

27

ויהי הוא מדבר ככה ותלמידיו באו ויתמהו על דברו עם אשה אך לא אמר לו איש מה זה תשאל או מה תדבר עמה:

28

ותעזב האשה את כדה ותלך העירה ותאמר אל האנשים:

29

באו וראו איש אשר הגיד לי כל אשר עשיתי הכי זה הוא המשיח:

30

ויצאו מן העיר ויבאו אליו:

31

טרם יבאו ותלמידיו בקשו ממנו לאמר אכל נא אדני:

32

ויאמר אליהם יש לי אכל לאכל אשר אתם לא ידעתם:

33

ויאמרו התלמידים איש אל רעהו הכי הביא לו איש לאכל:

34

ויאמר אליהם ישוע מאכלי הוא לעשות רצון שלחי ולהשלים מעשהו:

35

הלא אתם תאמרו כי עוד ארבעה חדשים והקציר בא הנה אני אמר לכם שאו עיניכם וראו בשדות כי כבר הלבינו לקציר:

36

והקוצר יקח שכרו ויאסף תבואה לחיי עולמים למען ישמחו יחדו גם הזרע גם הקוצר:

37

כי בזאת אמת המשל כי זה זרע ואחר יקצר:

38

אנכי שלחתי אתכם לקצר את אשר לא עמלתם בו ואחרים עמלו ואתם נכנסתם בעמלם:

39

ויאמינו בו שמרנים רבים מן העיר ההיא על דבר האשה אשר העידה לאמר הוא הגיד לי את כל אשר עשיתי:

40

ויהי כאשר באו אליו השמרנים וישאלו ממנו לשבת אתם וישב שם יומים:

41

ועוד רבים מהמה האמינו בו בעבור דברו:

42

ויאמרו אל האשה מעתה לא בעבור מאמרך נאמין כי באזנינו שמענו ונדע כי אמנם זה הוא המשיח מושיע העולם:

43

ויהי מקץ שני הימים ויצא משם ללכת הגלילה:

44

כי הוא ישוע העיד כי נביא בארץ מולדתו איננו נכבד:

45

ויהי הוא בא ארץ הגליל ויאספהו אנשי הגליל כי ראו את כל אשר עשה בירושלים בימי החג כי גם הם עלו לחג את החג:

46

ויבא ישוע עוד הפעם אל קנה אשר בגליל מקום שומו המים ליין ואיש היה מעבדי המלך ובנו חלה בכפר נחום:

47

ויהי כשמעו כי בא ישוע מיהודה לארץ הגליל וילך אליו וישאל מאתו לרדת ולרפא את בנו כי קרב למות:

48

ויאמר אליו ישוע אם לא תראו אתות ומופתים לא תאמינו:

49

ויאמר אליו האיש אשר מעבדי המלך אדני רדה נא בטרם ימות בני:

50

ויאמר אליו ישוע לך לך בנך חי והאיש האמין לדבר אשר דבר אליו ישוע וילך:

51

ויהי ברדתו ויפגעו בו עבדיו ויבשרו אתו כי חי בנו:

52

וידרש מאתם את השעה אשר בה רוח לו ויאמרו אליו תמול בשעה השביעית עזבתו הקדחת:

53

וידע אביהו כי היתה השעה אשר דבר לו ישוע בנך חי ויאמן הוא וכל ביתו:

54

זה הוא האות השני אשר עשה ישוע בבאו מיהודה לארץ הגליל: