יוחנן 3

1

ויהי איש אחד בתוך הפרושים ושמו נקדימון שר ליהודים:

2

ויבא אל ישוע לילה ויאמר אליו רבי ידענו כי אתה מורה מאת אלהים באת כי לא יוכל איש לעשות האתות אשר אתה עשה בלתי אם האלהים עמו:

3

ויען ישוע ויאמר אליו אמן אמן אני אמר לך אם לא יולד איש מלמעלה לא יוכל לראות מלכות האלהים:

4

ויאמר אליו נקדימון איך יולד אדם והוא זקן הכי שוב ישוב אל בטן אמו ויולד:

5

ויען ישוע אמן אמן אני אמר לך אם לא יולד איש מן המים והרוח לא יוכל לבוא אל מלכות האלהים:

6

הנולד מן הבשר בשר הוא והנולד מן הרוח רוח הוא:

7

אל תתמה על אמרי לך כי עליכם להולד מלמעלה:

8

הרוח באשר יחפץ שם הוא נשב ואתה תשמע את קולו אך לא תדע מאין בא ואנה הוא הולך כן כל הנולד מן הרוח:

9

ויען נקדימון ויאמר אליו איכה תהיה כזאת:

10

ויען ישוע ויאמר אליו רבן של ישראל אתה וזאת לא ידעת:

11

אמן אמן אני אמר לך כי את אשר ידענו נדבר ואת אשר ראינו נעיד ואתם לא תקבלו עדותנו:

12

אם אמרתי אליכם דברי הארץ ואינכם מאמינים איך תאמינו באמרי אליכם דברי השמים:

13

ואיש לא עלה השמימה בלתי אם אשר ירד מן השמים בן האדם אשר הוא בשמים:

14

וכאשר הגביה משה את הנחש במדבר כן צריך בן האדם להנשא:

15

למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים:

16

כי ככה אהב האלהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים:

17

כי האלהים לא שלח את בנו אל העולם לדין את העולם כי אם למען יושע בו העולם:

18

המאמין בו לא ידון ואשר לא יאמין בו כבר נדון כי לא האמין בשם בן האלהים היחיד:

19

וזה הוא הדין כי האור בא אל העולם ובני האדם אהבו החשך מן האור כי רעים מעשיהם:

20

כי כל פעל עולה ישנא את האור ולא יבא לאור פן יוכחו מעשיו:

21

אבל עשה האמת יבא לאור למען יגלו מעשיו כי נעשו באלהים:

22

ויהי אחרי הדברים האלה ויבא ישוע ותלמידיו אל ארץ יהודה ויגר שם עמהם ויטבל:

23

וגם יוחנן היה טבל בעינון קרוב לשלם כי שמה מים לרב ויבאו ויטבלו:

24

כי עוד לא נתן יוחנן אל בית הסהר:

25

ויהי ריב בין תלמידי יוחנן ובין היהודים על דבר הטהרה:

26

ויבאו אל יוחנן ויאמרו אליו רבי האיש אשר היה עמך בעבר הירדן ואשר העידת לו הנו טבל וכלם באים אליו:

27

ויען יוחנן לא יוכל איש לקחת דבר בלתי אם נתן לו מן השמים:

28

ואתם עדי כי אמרתי אנכי אינני המשיח רק שלוח אני לפניו:

29

אשר לו הכלה הוא החתן ורע החתן העמד ושמע אתו שמוח ישמח לקול החתן הנה שמחתי זאת עתה שלמה:

30

הוא יגדל הלוך וגדל ואני אחסר הלוך וחסור:

31

הבא ממעל נעלה על כל ואשר מארץ מארץ הוא ומארץ ידבר הבא משמים נעלה על כל:

32

ואת אשר ראה ושמע את זאת יעיד ואין מקבל עדותו:

33

ואשר קבל עדותו חתום חתם כי האלהים אמת:

34

כי את אשר שלחו אלהים דברי אלהים ידבר כי לא במדה נתן אלהים את הרוח:

35

האב אהב את בנו ואת כל נתן בידו:

36

כל המאמין בבן יש לו חיי עולמים ואשר לא יאמין בבן לא יראה חיים כי אם חרון אלהים ישכן עליו: