יוחנן 2

1

וביום השלישי היתה חתנה בקנה אשר בגליל ואם ישוע היתה שם:

2

וישוע ותלמידיו היו גם הם קרואים אל החתנה:

3

ויחסר היין ותאמר אם ישוע אליו יין אין להם:

4

ויאמר אליה ישוע מה לי ולך אשה עתי עדין לא באה:

5

ותאמר אמו אל המשרתים ככל אשר יאמר לכם תעשו:

6

והנה ששה כדי אבן ערוכים שם כמשפט היהודים לטהרתם שתים או שלש בתים יכיל כל אחד:

7

ויאמר אליהם ישוע מלאו לכם הכדים מים וימלאום עד למעלה:

8

ויאמר שאבו נא והביאו אל רב המסבה ויביאו:

9

ויטעם רב המסבה את המים אשר נהפכו ליין ולא ידע מאין הוא ואולם המשרתים אשר שאבו את המים ידעו ויקרא רב המסבה אל החתן:

10

ויאמר אליו כל איש יתן בראשונה את היין הטוב וכאשר ישכרו יתן להם את הגרוע ואתה צפנת היין הטוב עד עתה:

11

זאת תחלת האתות אשר עשה ישוע בקנה אשר בארץ הגליל וגלה את כבודו ויאמינו בו תלמידיו:

12

ויהי אחרי כן וירד אל כפר נחום הוא ואמו ואחיו ותלמידיו ולא ארכו ימי שבתם שם:

13

ויקרבו ימי חג הפסח אשר ליהודים ויעל ישוע ירושלים:

14

וימצא במקדש מכרי בקר וצאן ובני יונה ואת מחליפי כסף ישבים שם:

15

ויקח חבלים ויעבתם לשוט ויגרש כלם מן המקדש ואת הצאן ואת הבקר ויפזר את מעות השלחנים ויהפך שלחנתיהם:

16

ואל מכרי היונים אמר הוציאו אלה מזה ואל תעשו את בית אבי לבית מסחר:

17

ויזכרו תלמידיו את הכתוב כי קנאת ביתך אכלתני:

18

ויענו היהודים ויאמרו אליו אי זו אות תראנו כי כזאת אתה עשה:

19

ויען ישוע ויאמר אליהם הרסו את ההיכל הזה ובשלשה ימים אקימנו:

20

ויאמרו היהודים הנה זה ארבעים ושש שנה נבנה ההיכל הזה ואתה בשלשה ימים תקימנו:

21

והוא דבר על היכל גויתו:

22

ואחרי קומו מן המתים זכרו תלמידיו כי זאת אמר להם ויאמינו בכתוב ובדבר אשר דבר ישוע:

23

ויהי בהיתו בירושלים בחג הפסח האמינו רבים בשמו כי ראו האתות אשר עשה:

24

והוא ישוע לא הפקיד את עצמו בידם על אשר ידע את כלם:

25

ולא הצטרך לעדות איש על האדם כי הוא ידע מה בקרב האדם: