יוחנן 17

1

את אלה דבר ישוע וישא עיניו השמימה ויאמר אבי הנה באה השעה פאר את בנך למען גם בנך יפארך:

2

כאשר נתת לו השלטן על כל בשר למען יתן חיי עולמים לכל אשר נתת לו:

3

ואלה הם חיי העולמים לדעת אתך אשר אתה לבדך אל אמת ואת ישוע המשיח אשר שלחת:

4

אני פארתיך בארץ כליתי פעלך אשר צויתני לעשות:

5

ועתה פארני אתה אבי עמך בכבוד אשר היה לי עמך טרם היות העולם:

6

את שמך הודעתי לבני האדם אשר נתתם לי מתוך העולם לך היו ולי נתת אתם ואת דברך נצרו:

7

ועתה ידעו כי כל אשר נתת לי מעמך הוא:

8

כי הדברים אשר נתת לי נתתי להם והם קבלום ויכירו באמת כי מעמך יצאתי ויאמינו כי אתה שלחתני:

9

אני בעדם אעתיר לך לא בעד העולם אעתיר כי אם בעד אלה אשר נתת לי כי לך המה:

10

וכל אשר לי לך הוא ושלך שלי ונתפארתי בהם:

11

ואני אינני עוד בעולם והם בעולם המה ואני בא אליך אבי הקדוש נצר בשמך את אשר נתתם לי למען יהיו אחד כמנו:

12

בהיותי עמהם בעולם אני נצרתי אתם בשמך את אשר נתתם לי שמרתי ולא אבד מהם איש זולתי בן האבדון למלאת דבר הכתוב:

13

ועתה הנני בא אליך ואלה אני מדבר בעולם למען תמלא להם שמחתי בקרבם:

14

אני נתתי להם את דברך והעולם שנא אתם יען כי לא מן העולם המה כאשר גם אנכי לא מן העולם אני:

15

ולא אעתיר לך אשר תקחם מן העולם רק שתצרם מן הרע:

16

מן העולם אינמו כאשר גם אנכי אינני מן העולם:

17

קדש אתם באמתך דברך אמת הוא:

18

כאשר אתה שלחת אתי אל העולם כן גם אני שלחתי אתם אל העולם:

19

והתקדשתי בעדם למען יהיו גם הם מקדשים באמת:

20

אולם לא לבד בעד אלה אנכי מעתיר לך כי אם גם בעד המאמינים בי על פי דברם:

21

למען יהיו כלם אחד כאשר אתה אבי בי אתה ואני בך והיו גם המה בנו כאשר למען יאמין העולם כי אתה שלחתני:

22

ואני נתתי להם את הכבוד אשר נתת לי למען יהיו אחד כאשר אנחנו אחד נחנו:

23

אני בהם ואתה בי למען יהיו משלמים לאחד ולמען ידע העולם כי אתה שלחתני ואהבת אתם כאשר אהבתני:

24

אבי חפצתי כי גם הם אשר נתתם לי יהיו עמי באשר אהיה אני למען יחזו את כבודי אשר נתת לי כי אהבתני לפני מוסדות עולם:

25

אבי הצדיק הן העולם לא ידעך ואני ידעתיך ואלה הכירו כי אתה שלחתני:

26

ואני הודעתים את שמך ואוסיף להודיעם למען תהיה בם האהבה אשר אהבתני ואני אהיה בהם: