יוחנן 14

1

אל יבהל לבבכם האמינו באלהים ובי האמינו:

2

בבית אבי מעונות רבות ואם לא כן הוא כי עתה הגדתי לכם הנני הלך להכין מקום לכם:

3

והיה כי הלכתי והכינותי לכם מקום שוב אשוב ולקחתי אתכם אלי למען באשר אהיה שם תהיו גם אתם:

4

ואל אשר אני הולך שמה ידעתם ואת הדרך ידעתם:

5

ויאמר אליו תומא אדני לא ידענו אנה אתה הלך ואיככה נדע את הדרך:

6

ויאמר אליו ישוע אנכי הנני הדרך והאמת והחיים לא יבא איש אל האב כי אם על ידי:

7

לו ידעתם אתי גם את אבי ידעתם ומעתה ידעתם אתו וראיתם אתו:

8

ויאמר אליו פילפוס אדני הראנו נא את האב ודי לנו:

9

ויאמר אליו ישוע זה כמה ימים אנכי אתכם ואתה פילפוס הטרם תדעני הראה אתי ראה את האב ולמה זה תאמר הראנו את האב:

10

האינך מאמין כי אנכי באבי ואבי בי הוא הדברים אשר אדבר אליכם לא מנפשי אנכי דבר כי אבי השכן בקרבי הוא עשה את המעשים:

11

האמינו לי כי אנכי באבי ואבי בי הוא ואם לא אך בגלל המעשים האמינו לי:

12

אמן אמן אני אמר לכם המאמין בי יעשה גם הוא את המעשים אשר אנכי עשה וגדלות מאלה יעשה כי אני הולך אל אבי:

13

וכל אשר תשאלו בשמי אעשנו למען יכבד האב בבנו:

14

כי תשאלו דבר בשמי אני אעשנו:

15

אם אהבתם אתי את מצותי תשמרו:

16

ואני אשאלה מאבי והוא יתן לכם פרקליט אחר אשר ישכן אתכם לנצח:

17

את רוח האמת אשר לא יכל העולם להשיגו באשר לא יראהו ולא ידעהו ואתם ידעתם אתו כי אתכם שכן הוא אף יהיה בתוככם:

18

לא אעזבכם יתומים אבואה אליכם:

19

עוד מעט והעולם לא יוסיף לראות אתי ואתם תראוני כי חי אני וגם אתם חיה תחיו:

20

והיה ביום ההוא ידוע תדעו כי אני באבי ואתם בי ואני בכם:

21

מי אשר מצותי אתו וינצרן זה הוא אשר יאהבני ואהבי אהוב הוא לאבי ואני אהבהו ואליו אתודע:

22

ויאמר אליו יהודה לא יהודה איש קריות אדני מה הוא זה כי תחפץ להתודע אלינו ולא לעולם:

23

ויען ישוע ויאמר אליו איש כי יאהבני ישמר את דברי ואבי יאהב אתו ונבואה אליו ונשים אצלו מעונתנו:

24

ואשר לא יאהבני הוא לא ישמר את דברי והדבר אשר שמעתם לא שלי הוא כי אם של אבי אשר שלחני:

25

את אלה דברתי אליכם בעוד היותי עמכם:

26

והפרקליט תוח הקדש אשר ישלחנו אבי בשמי הוא ילמדכם את כל ויזכירכם את כל אשר הגדתי לכם:

27

שלום אניח לכם את שלומי אתן לכם לא כאשר יתן העולם אנכי נתן לכם אל יבהל לבבכם ואל יחת:

28

הלא שמעתם כי אמרתי אליכם אלך לי ואשובה אליכם אם אהב תאהבוני כי עתה תשמחו באמרי לכם כי הלך אני אל האב כי אבי גדול ממני:

29

ועתה הנה הגדתי זאת לכם בטרם היותה למען בבואה תאמינו:

30

לא ארבה עוד אמרים עמכם כי יבוא שר העולם הזה ובי אין לו מאומה:

31

אך למען ידע העולם כי את אבי אני אהב וכאשר צוני אבי כן אני עשה קומו ונלכה מזה: