יוחנן 12

1

וששת ימים לפני חג הפסח בא ישוע לבית היני מקום לעזר אשר העיר אתו מעם המתים:

2

ויעשו לו שם משתה בערב ומרתא משרתת ולעזר היה אחד מן המסבים אתו:

3

ותקח מרים מרקחת נרד זך ויקר מאד לטרא אחת משקלה ותמשח בה את רגלי ישוע ותנגב את רגליו בשערותיה והבית ימלא ריח המרקחת:

4

ויאמר אחד מתלמידיו הוא יהודה בן שמעון איש קריות העתיד למסרו:

5

מדוע לא נמכרה המרקחת בשלש מאות דינר ונתן לעניים:

6

והוא לא דבר את זאת מחמלתו על העניים כי אם גנב היה וכיס הכסף אתו וישא כל אשר ישימו בו:

7

ויאמר ישוע הניחה לה ליום קבורתי צפנה זאת:

8

כי העניים תמיד המה עמכם ואני אינני תמיד עמכם:

9

וישמעו עם רב ביהודה כי שם הוא ויבאו לא בעבור ישוע לבדו כי אם לראות גם את לעזר אשר העירו מעם המתים:

10

וראשי הכהנים התיעצו להרג גם את לעזר:

11

כי בגללו באו שמה רבים מן היהודים ויאמינו בישוע:

12

ויהי ממחרת כשמוע המון רב אשר באו לחג החג כי יבא ישוע ירושלים:

13

ויקחו בידם כפות תמרים ויצאו לקראתו ויריעו לאמר הושע נא ברוך הבא בשם יהוה מלך ישראל:

14

וימצא ישוע עיר אחד וירכב עליו כאשר כתוב:

15

אל תיראי בת ציון הנה מלכך יבוא לך רכב על עיר בן אתנות:

16

וכל זאת לא הבינו תלמידיו בראשונה אך אחרי אשר נתפאר ישוע זכרו כי כן כתוב עליו וכי זאת עשו לו:

17

ויעידו העם אשר היו אצלו בקראו אל לעזר לצאת מן הקבר ויער אתו מעם המתים:

18

על זאת גם המון העם יצא לקראתו על שמעם כי עשה האות הזה:

19

והפרושים דברו איש את אחיו לאמר הראיתם כי הועיל לא תועילו מאומה הנה כל העולם נמשך אחריו:

20

ובתוך העלים להשתחות בחג היו אנשים יונים:

21

ויקרבו אל פילפוס איש בית צידה אשר בארץ הגליל וישאלו ממנו לאמר אדני לראות את ישוע חפצנו:

22

ויבא פילפוס ויגד זאת אל אנדרי ואנדרי ופילפוס הגידו אל ישוע:

23

ויען אותם ישוע ויאמר באה השעה שיפאר בן האדם:

24

אמן אמן אני אמר לכם אם לא יפל גרגר החטא אל תוך האדמה ומת ישאר לבדו וכאשר מת יעשה פרי הרבה:

25

האהב את נפשו יאבדנה והשנא את נפשו בעולם הזה ינצרה לחיי נצח:

26

החפץ לשרתני ילך אחרי ובאשר אהיה שם יהיה גם משרתי ואיש אשר ישרתני אתו יכבד אבי:

27

עתה נבהלה נפשי ומה אמר הושיעני אבי מן השעה הזאת אך על כן באתי אל השעה הזאת:

28

אבי פאר את שמך ותצא בת קול מן השמים גם פארתי וגם אוסיף לפאר:

29

והעם העמדים שמה כשמעם אמרו רעם נשמע ואחרים אמרו מלאך דבר אתו:

30

ויען ישוע ויאמר לא למעני היה הקול הזה כי אם למענכם:

31

עתה משפט בא על העולם הזה עתה ישלך שר העולם הזה חוצה:

32

ואני בהנשאי מעל הארץ אמשך כלם אלי:

33

וזאת דבר לרמוז אי זה מות הוא עתיד למות:

34

ויענו אתו העם ויאמרו הנה שמענו בתורה כי המשיח יכון לעולם ואיך אמרת כי בן האדם צריך להנשא ומי בן האדם הלזה:

35

ויאמר אליהם ישוע אך למצער יהיה האור עמכם התהלכו בעוד לכם האור פן ישופכם חשך וההלך בחשך לא ידע אנה הוא הלך:

36

בעוד לכם האור האמינו באור למען תהיו בני האור את הדברים האלה דבר ישוע וילך לו ויסתר מפניהם:

37

רבים האתות אשר עשה לעיניהם ובכל זאת לא האמינו בו:

38

למלאת דבר ישעיהו הנביא אשר אמר יהוה מי האמין לשמעתנו וזרוע יהוה על מי נגלתה:

39

על כן לא יכלו להאמין כי עוד אמר ישעיהו:

40

השע עיניהם והשמין לבבם פן יראו בעיניהם ולבבם יבין ושבו ורפאתי להם:

41

כזאת דבר ישעיהו בראותו את תפארתו וינבא עליו:

42

אולם רבים אף מן השרים האמינו בו אך בגלל הפרושים לא הודו למען אשר לא ינדו:

43

כי אהבו כבוד אנשים יותר מכבוד האלהים:

44

ויקרא ישוע ויאמר המאמין בי לא בי הוא מאמין כי אם בשלח אתי:

45

והראה אתי את אשר שלחני הוא ראה:

46

אני באתי לאור אל העולם למען כל אשר יאמין בי לא ישב בחשך:

47

והשמע את דברי ולא ישמרם אני לא אשפט אתו כי לא באתי לשפט את העולם כי אם להושיע את העולם:

48

ואיש אשר יבזני ולא יקח אמרי יש אחד אשר ידין אתו הדבר אשר דברתי הוא ידין אתו ביום האחרון:

49

כי אני לא מלבי דברתי כי אם אבי השלח אתי הוא צוני את אשר אמר ואת אשר אדבר:

50

ואני ידעתי כי מצותו חיי עולם לכן כל אשר אדבר כאשר אמר אלי אבי כן אני מדבר: