יוחנן 1

1

בראשית היה הדבר והדבר היה את האלהים ואלהים היה הדבר:

2

הוא היה בראשית אצל האלהים:

3

הכל נהיה על ידו ומבלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה:

4

בו היו חיים והחיים היו אור בני האדם:

5

והאור בחשך זרח והחשך לא השיגו:

6

ויהי איש שלוח מאת האלהים ושמו יוחנן:

7

הוא בא לעדות להעיד על האור למען יאמינו כלם על ידו:

8

הוא לא היה האור כי אם להעיד על האור:

9

האור האמתי המאיר לכל אדם היה בא אל העולם:

10

בעולם היה ועל ידו נהיה העולם והעולם לא הכירו:

11

הוא בא אל אשר לו ואשר המה לו לא קבלהו:

12

והמקבלים אתו נתן עז למו להיות בנים לאלהים המאמינים בשמו:

13

אשר לא מדם ולא מחפץ הבשר אף לא מחפץ גבר כי אם מאלהים נולדו:

14

והדבר נהיה בשר וישכן בתוכנו ונחזה תפארתו כתפארת בן יחיד לאביו רב חסד ואמת:

15

ויוחנן מעיד עליו ויקרא לאמר הנה זה הוא אשר אמרתי עליו הבא אחרי היה לפני כי קדם לי היה:

16

וממלואו לקחנו כלנו חסד על חסד:

17

כי התורה נתנה ביד משה והחסד והאמת באו על ידי ישוע המשיח:

18

את האלהים לא ראה איש מעולם הבן היחיד אשר בחיק האב הוא הודיע:

19

וזאת היא עדות יוחנן בשלח היהודים מירושלים כהנים ולוים לשאל אתו מי אתה:

20

ויודה ולא כחש ויודה לאמר אני אינני המשיח:

21

וישאלו אתו מי אפוא אתה האתה אליהו ויאמר אינני האתה הנביא ויען לא:

22

ויאמרו אליו מי זה אתה למען נשיב לשלחינו דבר מה תאמר עליך:

23

ויאמר אני קול קורא במדבר פנו דרך יהוה כאשר דבר ישעיהו הנביא:

24

והמשלחים היו מן הפרושים:

25

וישאלהו ויאמרו אליו מדוע אפוא מטביל אתה אם אינך המשיח או אליה או הנביא:

26

ויען אתם יוחנן ויאמר אנכי מטביל במים ובתוככם עומד אשר לא ידעתם אתו:

27

הוא הבא אחרי אשר היה לפני ואני נקלתי מהתיר שרוך נעליו:

28

זאת היתה בבית עברה מעבר לירדן מקום אשר יוחנן מטביל שם:

29

ויהי ממחרת וירא יוחנן את ישוע בא אליו ויאמר הנה שה האלהים הנשא חטאת העולם:

30

זה הוא אשר אמרתי עליו אחרי יבא איש אשר היה לפני כי קדם לי היה:

31

ואני לא ידעתיו כי אם בעבור יגלה בישראל באתי אני לטבל במים:

32

ויעד יוחנן ויאמר חזיתי הרוח כדמות יונה ירדת משמים ותנח עליו:

33

ואני לא ידעתיו אולם השלח אתי לטבל במים הוא אמר אלי את אשר תראה הרוח ירדת ונחה עליו הנה זה הוא אשר יטבל ברוח הקדש:

34

ואני ראיתי ואעידה כי זה הוא בן האלהים:

35

ויהי ממחרת ויסף יוחנן ויעמד ושנים מתלמידיו עמו:

36

ויבט אל ישוע והוא מתהלך ויאמר הנה שה האלהים:

37

ושני תלמידיו שמעו את דברו וילכו אחרי ישוע:

38

ויפן ישוע אחריו וירא אתם הלכים אחריו ויאמר אליהם מה תבקשו ויאמרו אליו רבי פרושו מורי איפה תלין:

39

ויאמר אליהם באו וראו ויבאו ויראו את מקום מלונו וישבו עמו ביום ההוא והעת כשעה העשירית:

40

ואחד מן השנים אשר שמעו מאת יוחנן והלכו אחריו הוא אנדרי אחי שמעון פטרוס:

41

הוא פגש בראשונה את שמעון אחיו ויאמר אליו את המשיח מצאנו אשר תרגומו כריסטוס:

42

ויוליכהו אל ישוע ויהי כהביט אליו ישוע ויאמר שמעון בן יונה לך יקרא כיפא אשר תרגומו פטרוס:

43

ויהי ממחרת ויואל ישוע לצאת הגלילה וימצא את פילפוס ויאמר אליו לך אחרי:

44

ופילפוס היה מבית צידה עיר אנדרי ופטרוס:

45

ויפגע פילפוס את נתנאל ויאמר אליו מצאנו אתו אשר כתב משה בספר התורה והנביאים את ישוע בן יוסף מנצרת:

46

ויאמר אליו נתנאל המנצרת תצא לנו טובה ויאמר אליו בא וראה:

47

וירא ישוע את נתנאל בא לקראתו ויאמר עליו הנה באמת בן ישראל אשר אין בו רמיה:

48

ויאמר אליו נתנאל מאין ידעתני ויען ישוע ויאמר לו בטרם קרא לך פילפוס בהיותך תחת התאנה אנכי ראיתיך:

49

ויען נתנאל ויאמר אליו רבי אתה בן אלהים אתה הוא מלך ישראל:

50

ויען ישוע ויאמר אליו על אמרי לך כי תחת התאנה ראיתיך האמנת הנה גדלות מאלה תראה:

51

ויאמר אליו אמן אמן אני אמר לכם מעתה תראו השמים נפתחים ומלאכי אלהים עלים וירדים על בן אלהים: