לוקס 4

1

וישוע שב מן הירדן מלא רוח הקדש וינהגהו הרוח המדברה:

2

וינסהו השטן ארבעים יום ולא אכל מאומה בימים ההם ואחרי אשר תמו וירעב:

3

ויאמר אליו השטן אם בן האלהים אתה אמר אל האבן הזאת ותהי ללחם:

4

ויען אתו ישוע הן כתוב כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי יהוה:

5

ויעלהו השטן על הר גבה ויראהו ברגע אחד את כל ממלכות תבל:

6

ויאמר אליו השטן לך אתן את כל הממשלה הזאת ואת כבודן כי נמסרה בידי ונתתיה לאשר אחפץ:

7

ועתה אם תשתחוה לפני הכל יהיה לך:

8

ויען ישוע ויאמר אליו סור ממני השטן כי כתוב ליהוה אלהיך תשתחוה ואתו תעבד:

9

ויביאהו ירושלים ויעמידהו על פנת בית המקדש ויאמר אליו אם בן האלהים אתה התנפל מזה מטה:

10

כי כתוב כי מלאכיו יצוה לך לשמרך:

11

וכי על כפים ישאונך פן תגף באבן רגלך:

12

ויען ישוע ויאמר אליו נאמר לא תנסה את יהוה אלהיך:

13

וככלות השטן כל מסה וירף ממנו עד עת:

14

וישב ישוע בגבורת הרוח אל הגליל ויצא שמעו בכל הככר:

15

והוא היה מלמד בבתי כנסיותיהם ויהללהו כלם:

16

ויבא אל נצרת אשר גדל שם וילך כמשפטו ביום השבת אל בית הכנסת ויקם לקרא בתורה:

17

ויתן לו ספר ישעיה הנביא ויפתח את הספר וימצא את המקום אשר היה כתוב בו:

18

רוח אדני עלי יען משח אתי לבשר ענוים:

19

שלחני לחבש לנשברי לב לקרא לשבוים דרור ולעורים פקח קוח לשלח רצוצים חפשים לקרא שנת רצון ליהוה:

20

ויהי כאשר גלל את הספר וישיבהו אל החזן וישב ועיני כל אשר בבית הכנסת נשאות אליו:

21

ויחל ויאמר אליהם היום נתמלא הכתוב הזה באזניכם:

22

וכלם העידהו ותמהו על דברי חן אשר יצאו מפיהו ויאמרו הלא זה הוא בן יוסף:

23

ויאמר אליהם הן תאמרו לי את המשל הזה רפא רפא את עצמך וככל אשר שמענו שנעשה בכפר נחום עשה כן גם פה בעיר מולדתך:

24

ויאמר אמן אמר אני לכם כי אין נביא רצוי בארץ מולדתו:

25

ואמת אני אמר לכם אלמנות רבות היו בישראל בימי אליהו בהעצר השמים שלש שנים וששה חדשים ורעב גדול היה בכל הארץ:

26

ולא נשלח אליהו אל אחת מהנה זולתי צרפתה אשר לצידון אל אשה אלמנה:

27

ומצרעים רבים היו בישראל בימי אלישע הנביא ולא טהר אחד מהם זולתי נעמן הארמי:

28

וימלאו כל אשר בבית הכנסת חמה בשמעם את אלה:

29

ויקומו וידיחו אותו אל מחוץ לעיר ויביאהו עד גב ההר אשר נבנתה עירם עליו למען השליכו מטה:

30

אך הוא עבר בתוכם וילך לדרכו:

31

וירד אל כפר נחום עיר הגליל וילמדם בשבתות:

32

וישתוממו על תורתו כי עצום דברו:

33

ואיש היה בבית הכנסת ובו רוח שד טמא ויצעק בקול גדול לאמר:

34

אתה מה לנו ולך ישוע הנצרי באת להאבידנו ידעתיך מי אתה קדוש האלהים:

35

ויגער בו ישוע לאמר האלם וצא ממנו ויפילהו השד בתוכם ויצא ממנו לא הרע לו:

36

ותפל אימה על כלם וידברו איש אל רעהו לאמר מה הדבר הזה כי בשלטן ובגבורה מצוה לרוחות הטמאה והמה יצאים:

37

ושמעו הולך בכל מקמות הככר:

38

ויקם מבית הכנסת ויבא ביתה שמעון וחמות שמעון אחזתה קדחת חזקה וישאלהו בעדה:

39

ויתיצב עליה ויגער בקדחת ותרף ממנה ותקם מהרה ותשרת אתם:

40

וכבוא השמש הביאו אליו כל אשר להם חלים חליים שונים וירפא אותם בשומו את ידיו על כל אחד מהם:

41

וגם שדים יצאו מרבים צעקים ואמרים אתה הוא המשיח בן האלהים ויגער בם ולא נתנם לדבר כי ידעו אשר הוא המשיח:

42

ויצא וילך לו כאור הבקר אל מקום חרבה והמון העם בקשהו ויבאו עדיו ויפצרו בו לבלתי סור מהם:

43

ויאמר להם הן עלי לבשר גם לערים האחרות את בשורת מלכות האלהים כי לזאת שלחתי:

44

ויהי קורא בבתי הכנסיות אשר בגליל: