לוקס 3

1

בשנת חמש עשרה למלכות הקיסר טיבריוס בהיות פונטיוס פילטוס הגמון ביהודה והורדוס שר רבע על הגליל ואחיו פילפוס שר רבע על מדינות יטור וטרכונה ולוסניס שר רבע על אבילין:

2

בימי הכהנים הגדולים חנן וקיפא היה דבר אלהים אל יוחנן בן זכריה במדבר:

3

ויבא אל כל ככר הירדן ויקרא טבילת התשובה לסליחת החטאים:

4

ככתוב בספר דברי ישעיהו הנביא קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו מסלותיו:

5

כל גיא ינשא וכל הר וגבעה ישפלו והיה העקב למישור והרכסים לבקעה:

6

וראו כל בשר את ישועת אלהים:

7

ויאמר אל המון העם היצאים להטבל על ידו אתם ילדי הצפעונים מי הורה אתכם להמלט מפני הקצף הבא:

8

לכן עשו פרי הראוי לתשובה ואל תדמו בנפשכם לאמר אברהם הוא אבינו כי אני אמר לכם כי מן האבנים האלה יכל האלהים להקים בנים לאברהם:

9

וכבר הושם הגרזן על שרש העצים והנה כל עץ אשר איננו עשה פרי טוב יגדע והשלך באש:

10

וישאלהו המון העם לאמר מה אפוא נעשה:

11

ויען ויאמר אליהם מי אשר לו כתנות שתים הוא יחלק לאשר אין לו ומי אשר לו מזון ככה יעשה גם הוא:

12

ויבאו גם מוכסים להטבל ויאמרו אליו רבי מה נעשה:

13

ויאמר אליהם אל תגבו יותר מחקכם:

14

וישאלהו גם אנשי הצבא לאמר ואנחנו מה נעשה ויאמר אליהם איש אל תזעזעו ואל תלשינו איש ויהי די לכם בשכרכם:

15

ויהי כאשר חכה העם וכלם חשבים בלבם לאמר אולי יוחנן הוא המשיח:

16

ויען יוחנן ויאמר לכלם הן אני טובל אתכם במים אבל בוא יבוא החזק ממני אשר אינני כדי להתיר את שרוך נעליו הוא יטבל אתכם ברוח הקדש ובאש:

17

אשר המזרה בידו להבר את גרנו ויאסף את דגנו אל אוצרו ואת המץ ישרפנו באש אשר לא תכבה:

18

וכן עוד דברים אחרים הרבה בשר וגם הזהיר את העם:

19

והורדוס שר רבע המדינה אשר הוכח על ידו על אדות הורודיה אשת אחיו פילפוס ועל אדות כל הרע אשר עשה הורדוס:

20

הוסיף על כל אלה גם את זאת ויסגר את יוחנן במשמר:

21

ויהי בהטבל כל העם וגם ישוע נטבל ומתפלל ויפתחו השמים:

22

וירד עליו רוח הקדש בדמות גוף כיונה ויהי קול מן השמים ויאמר אתה בני ידידי בך רצתה נפשי:

23

והוא ישוע בהחלו היה כבן שלשים שנה ויחשבהו לבן יוסף בן עלי:

24

בן מתת בן לוי בן מלכי בן יני בן יוסף:

25

בן מתתיה בן אמוץ בן נחום בן חסלי בן נגי:

26

בן מחת בן מתתיה בן שמעי בן יוסף בן יודה:

27

בן יוחנן בן רישא בן זרבלל בן שאלתיאל בן גרי:

28

בן מלכי בן אדי בן קוסם בן אלמדם בן ער:

29

בן יוסי בן אליעזר בן יורים בן מתת בן לוי:

30

בן שמעון בן יהודה בן יוסף בן יונם בן אליקים:

31

בן מליא בן מינא בן מתתה בן נתן בן דוד:

32

בן ישי בן עובד בן בעז בן שלמון בן נחשון:

33

בן עמינדב בן ארם בן חצרון בן פרץ בן יהודה:

34

בן יעקב בן יצחק בן אברהם בן תרח בן נחור:

35

בן שרוג בן רעו בן פלג בן עבר בן שלח:

36

בן קינן בן ארפכשד בן שם בן נח בן למך:

37

בן מתושלח בן חנוך בן ירד בן מהללאל בן קינן:

38

בן אנוש בן שת בן אדם בן אלהים: