לוקס 24

1

ובאחד בשבת לפני עלות השחר באו אל הקבר ותביאינה את הסמים אשר הכינו ועמהן עוד אחרות:

2

וימצאו את האבן גלולה מן הקבר:

3

ותבאנה פנימה ולא מצאו את גוית האדון ישוע:

4

ויהי הנה נבכות על הדבר הזה והנה שני אנשים עמדו עליהן ולבושיהם מזהירים:

5

ויפל פחד עליהן ותקדנה אפים ארצה ויאמרו אליהן מה תבקשנה את החי אצל המתים:

6

איננו פה כי קם זכרנה את אשר דבר אליכן בעוד היותו בגליל לאמר:

7

כי צריך בן האדם להמסר לידי אנשים חטאים ולהצלב וביום השלישי קום יקום:

8

ותזכרנה את דבריו:

9

ותשבנה מן הקבר ותגדנה את כל הדברים האלה לעשתי העשר ולכל האחרים:

10

ומרים המגדלית ויוחנה ומרים אם יעקב והאחרות אשר עמהן הנה היו המדברות אל השליחים את הדברים האלה:

11

ויהיו דבריהן כדברי ריק בעיניהם ולא האמינו להן:

12

ופטרוס קם וירץ אל הקבר וישקף ולא ראה כי אם התכריכים מנחים שם וישב למקומו משתומם על הנהיה:

13

והנה שנים מהם היו הלכים בעצם היום הזה אל כפר הרחק מירושלים כששים ריס ושמו עמאוס:

14

והם נדברו איש אל רעהו על כל הקרות האלה:

15

ויהי בדברם ובהתוכחם יחד ויגש ישוע אף הוא וילך אתם:

16

ועיניהם נאחזו ולא יכירהו:

17

ויאמר אליהם מה המה הדברים האלה אשר אתם נשאים ונתנים בהם יחדו בדרך ופניכם זעפים:

18

ויען האחד אשר שמו קליופס ויאמר אליו האתה לבדך גר בירושלים ואינך ידע את הקרת בה בימים האלה:

19

ויאמר אליהם ומה המה ויגידו אליו מעשה ישוע הנצרי אשר היה איש נביא גבור בפעל ובאמר לפני האלהים ולפני כל העם:

20

ואת אשר כהנינו הגדולים וזקנינו הסגירהו למשפט מות ויצלבהו:

21

ואנחנו חכינו כי הוא העתיד לגאל את ישראל ועתה בכל זאת היום יום שלישי מאז נעשו אלה:

22

והנה גם נשים מקרבנו החרידנו אשר קדמו בבקר לבא לקבר:

23

ולא מצאו את גויתו ותבאנה ותאמרנה כי ראו גם מראה מלאכים האמרים כי הוא חי:

24

וילכו אנשים משלנו אל הקבר וימצאו כאשר אמרו הנשים ואותו לא ראו:

25

ויאמר אליהם הוי חסרי דעת וכבדי לב מהאמין בכל אשר דברו הנביאים:

26

הלא על המשיח היה לסבל את כל זאת ולבוא אל כבודו:

27

ויחל ממשה ומכל הנביאים ויבאר להם את כל הכתובים הנאמרים עליו:

28

ויקרבו אל הכפר אשר הם הלכים שמה וישם פניו כהלך לו לדרכו:

29

ויפצרו בו לאמר שבה אתנו כי עת ערב הגיע ונטה היום ויבא הביתה לשבת אתם:

30

ויהי כאשר הסב עמהם ויקח את הלחם ויברך ויבצע ויתן להם:

31

ותפקחנה עיניהם ויכירהו והוא חמק עבר מעיניהם:

32

ויאמרו איש אל רעהו הלא היה בער לבבנו בקרבנו בדברו אלינו בדרך ויפתח לנו את הכתובים:

33

ויקומו בשעה ההיא וישובו ירושלים וימצאו את עשתי העשר ואת אשר אתם נקהלים יחד:

34

האמרים אכן קם האדון מן המתים ונראה אל שמעון:

35

ויספרו גם הם את אשר נעשה להם בדרך ואיך הכירהו בבציעת הלחם:

36

עודם מדברים כדברים האלה והוא ישוע עמד בתוכם ויאמר אליהם שלום לכם:

37

והמה חתו ונבעתו ויחשבו כי רוח ראו:

38

ויאמר אליהם מה זה אתם נבהלים ועל מה זה מחשבות עלות בלבבכם:

39

ראו את ידי ואת רגלי כי אנכי הוא משוני וראו כי רוח אין לו בשר ועצמות כאשר אתם ראים שיש לי:

40

ואחרי אמרו את זאת הראה אתם את ידיו ואת רגליו:

41

והם עוד לא האמינו משמחה ותמהו ויאמר אליהם היש לכם פה דבר אכל:

42

ויתנו לפניו חלק דג צלוי ומעט צוף דבש:

43

ויקח ויאכל לעיניהם:

44

ויאמר אליהם אלה הם הדברים אשר דברתי אליכם בעוד היותי עמכם כי המלא ימלא כל הכתוב עלי בתורת משה ובנביאים ובתהלים:

45

אז פתח את לבבם להבין את הכתובים:

46

ויאמר אליהם כן כתוב וכן נגזר אשר יענה המשיח ויקום מן המתים ביום השלישי:

47

ואשר תקרא בשמו תשובה וסליחת החטאים בכל הגוים החל מירושלים:

48

ואתם עדים בזאת:

49

והנני שולח עליכם את הבטחת אבי ואתם שבו בעיר ירושלים עד כי תלבשו עז ממרום:

50

ויוליכם מחוץ לעיר עד בית היני וישא את ידיו ויברכם:

51

ויהי בברכו אתם ויפרד מאתם וינשא השמימה:

52

והם השתחוו לו וישובו לירושלים בשמחה גדולה:

53

ויהיו תמיד במקדש מהללים ומברכים את האלהים אמן: