לוקס 23

1

ויקם כל קהלם ויוליכהו אל פילטוס:

2

ויחלו לדבר עליו שטנה לאמר את זה מצאנו מסית את העם ומנע אתו מתת מס אל הקיסר באמרו כי הוא מלך המשיח:

3

וישאלהו פילטוס לאמר האתה הוא מלך היהודים ויען אתו ויאמר אתה אמרת:

4

ויאמר פילטוס אל ראשי הכהנים ואל המון העם לא מצאתי דבר אשם באיש הזה:

5

והם התאמצו לדבר מדיח הוא את העם בלמדו בכל יהודה החל מן הגליל ועד הנה:

6

ויהי כשמע פילטוס את שם הגליל וישאל אם הוא איש גלילי:

7

וכאשר ידע כי מממשלת הורדוס הוא שלחו אל הורדוס אשר היה גם הוא בירושלים בימים האלה:

8

וישמח הורדוס עד מאד כראותו את ישוע כי מימים רבים אוה לראת אתו על כי שמע את שמעו ויקו לראת אות אשר יעשה:

9

וירב לשאל אותו והוא לא השיב אתו דבר:

10

ויעמדו הכהנים הגדולים והסופרים ויתחזקו לדבר עליו שטנה:

11

ויבז אתו הורדוס עם צבאותיו ויהתל בו וילבש אותו בגד זהורית וישלחהו אל פילטוס:

12

ביום ההוא נהיו פילטוס והורדוס לאהבים יחדו כי מלפנים איבה היתה בינתם:

13

ויקרא פילטוס את ראשי הכהנים ואת השרים ואת העם:

14

ויאמר אליהם הבאתם לפני את האיש הזה כמסית את העם והנה אני חקרתיו לעיניכם ולא מצאתי באיש הזה אשמת מאומה מן הדברים אשר אתם טוענים עליו:

15

וגם הורדוס לא מצא כי שלחתי אתכם אליו והנה אין בו חטא משפט מות:

16

על כן איסרנו ואפטרנו:

17

ועליו היה לפטר להם איש אחד בימי החג:

18

ויצעקו כל המונם ויאמרו הסר את זה ופטר לנו את בר אבא:

19

והוא היה משלך בית האסורים על דבר מרד אשר נהיה בעיר ועל דבר רצח:

20

ויסף פילטוס לשאת קולו כי חפץ לפטר את ישוע:

21

והמה צעקו אליו לאמר הצלב אותו הצלב:

22

ויאמר אליהם פעם שלישית מה אפוא עשה זה רעה כל אשמת מות לא מצאתי בו על כן איסרנו ואפטרנו:

23

ויפצרו בו בקול גדול ויבקשו כי יצלב ויחזק קולם וקול הכהנים הגדולים:

24

ויגזר פילטוס כי תעשה בקשתם:

25

ויפטר להם את המשלך בית האסורים על דבר מרד ורצח את אשר שאלו ואת ישוע מסר לרצונם:

26

וכאשר הוליכהו משם ויחזיקו באיש אחד הבא מן השדה ושמו שמעון איש קוריני וישימו עליו את הצלב לשאת אחרי ישוע:

27

וילכו אחריו המון עם רב והמון נשים והנה ספדות ומקוננות עליו:

28

ויפן ישוע ויאמר אליהן בנות ירושלים אל תבכינה עלי כי אם על נפשכן בכינה ועל בניכן:

29

כי הנה ימים באים ואמרו אשרי העקרות ואשרי המעים אשר לא ילדו והשדים אשר לא היניקו:

30

אז יחלו לאמר אל ההרים נפלו עלינו ואל הגבעות כסונו:

31

כי אם יעשו כזאת בעץ הלח מה יעשה ביבש:

32

וגם שנים אחרים אנשי בליעל מוצאים אתו למות:

33

ויהי כאשר באו אל המקום הנקרא גלגלתא ויצלבו אתו שם ואת אנשי הבליעל זה לימינו וזה לשמאלו:

34

ויאמר ישוע אבי סלח להם כי לא ידעו מה הם עשים ויחלקו בגדיו להם ויפילו גורל:

35

והעם עמד שם וראה וילעגו לו השרים לאמר את אחרים הושיע יושע נא את נפשו אם הוא המשיח בחיר האלהים:

36

ויהתלו בו אנשי הצבא ויגשו ויביאו לו חמץ:

37

ויאמרו אם אתה הוא מלך היהודים הושע את נפשך:

38

וגם מכתב היה ממעל לו בכתב יוני ורומי ועברי זה הוא מלך היהודים:

39

ואחד מאנשי הבליעל התלוים גדפו לאמר הלא אתה המשיח הושע את עצמך ואתנו:

40

ויען האחר ויגער בו לאמר האינך ירא את האלהים בהיותך בעצם הענש הזה:

41

והן אנחנו בו כמשפט כי לקחנו כפי מעשינו אבל זה לא עשה מאומה רע:

42

ויאמר אל ישוע זכרני נא אדני בבאך במלכותך:

43

ויאמר ישוע אליו אמן אמר אני לך כי היום תהיה עמדי בגן עדן:

44

ויהי כשעה הששית והנה חשך על כל הארץ עד השעה התשיעית:

45

ויחשך השמש ותקרע פרכת ההיכל לשנים קרעים:

46

ויקרא ישוע בקול גדול ויאמר אבי בידך אפקיד רוחי ובאמרו זאת נפח נפשו:

47

וירא שר המאה את אשר נהיתה ויתן כבוד לאלהים לאמר אכן האיש הזה צדיק היה:

48

וכל המון העם אשר התאספו יחד למראה הזה בהביטם אל כל אשר נעשה תופפו על לבביהם וישובו:

49

וכל מידעיו עמדו מרחוק וגם הנשים אשר הלכו אתו מן הגליל ועיניהן ראות את אלה:

50

והנה איש ושמו יוסף והוא מן היעצים איש טוב וצדיק מן הרמתים עיר היהודים:

51

אשר לא הסכים לעצתם ולפעלם ומחכה גם הוא למלכות האלהים:

52

ויגש אל פילטוס וישאל ממנו את גוית ישוע:

53

ויורד אתה ויכרכה בסדינים וישימה בקבר חצוב בסלע אשר עדן לא הושם בו אדם:

54

ויום ערב שבת היה והשבת הגיעה:

55

ותלכנה אחריו מן הנשים אשר באו אתו מן הגליל ותחזינה את הקבר ואת אשר הושם בו גויתו:

56

ואחרי שובן הכינו סמים ומרקחות ובשבת שבתו כפי המצוה: