לוקס 21

1

ויבט וירא את העשירים משליכים את נדבותם לארון האוצר:

2

וירא גם אלמנה עניה נתנת בו שתי פרוטות:

3

ויאמר אמת אמר אני לכם כי האלמנה העניה הזאת נתנה יותר מכלם:

4

כי כל אלה התנדבו לאלהים מהעדף שלהם והיא מחסרונה את כל רכושה נתנה:

5

ויהי באמרם על המקדש כי מהדר הוא באבנים יפות ובמתנות ויאמר:

6

את אשר אתם ראים הנה ימים באים ולא תשאר אבן על אבן אשר לא תתפרק:

7

וישאלהו לאמר רבי מתי אפוא תהיה זאת ומה הוא האות לעת היותה:

8

ויאמר ראו פן תתעו כי רבים יבאו בשמי לאמר אני הוא והעת קרובה ואתם אל תלכו אחריהם:

9

ובשמעכם מלחמות ומהומות אל תחתו כי היו תהיה זאת לראשונה אך עוד קץ למועד:

10

ויסף דבר אליהם לאמר יקום גוי על גוי וממלכה על ממלכה:

11

והיה רעש גדול כה וכה ורעב ודבר וגם מוראים ואתות גדלות מן השמים:

12

ולפני כל אלה ישלחו בכם את ידיהם וירדפו וימסרו אתכם לבתי כנסיות ואל בתי כלאים ותובאו לפני מלכים ומשלים למען שמי:

13

והיתה זאת לכם לעדות:

14

על כן שיתו לבבכם לבלתי דאג במה תצטדקו:

15

כי אנכי נתן לכם פה וחכמה אשר לא יוכלו לעמד לפניה ולדבר נגדה כל מתקוממיכם:

16

וגם תמסרו על ידי יולדיכם ואחיכם וקרוביכם ורעיכם וימיתו מכם:

17

והייתם שנואים לכל אדם למען שמי:

18

אך לא יפל משערת ראשכם ארצה:

19

בתוחלתכם קנו לכם את נפשתיכם:

20

וכאשר תראו מחנות סובבים את ירושלים ידע תדעו כי קרב חרבנה:

21

אז ינוסו אנשי יהודה אל ההרים ואשר הם בתוכה יצאו ואשר הם בפרזות אל יבואו בה:

22

כי ימי נקם המה למלאת כל הכתוב:

23

ואוי להרות ולמיניקות בימים ההם כי תהיה צרה גדולה בארץ וקצף על העם הזה:

24

ונפלו לפי חרב והגלו אל כל הגוים וירושלים תרמס ברגלי גוים עד כי ימלאו עתות הגוים:

25

והיו אתות בשמש ובירח ובכוכבים ועל הארץ מצוקה לגוים ומבוכה מהמית הים ודכיו:

26

וימוגו בני האדם מאימה ומחרדת הבאות על כל הארץ כי כחות השמים יתמוטטו:

27

ואז יראו את בן האדם בא בענן בגבורה ובכבוד רב:

28

וכאשר תחל להיות זאת התעודדו ושאו ראשיכם כי קרובה גאלתכם לבוא:

29

וידבר אליהם משל ראו את התאנה ואת כל העצים:

30

כי תראו אתם מוציאים את פרחם הלא ידעתם כי קרב הקיץ:

31

ככה אף אתם בבא אלה לעיניכם דעו כי קרובה מלכות האלהים:

32

אמן אמר אני לכם לא יעבר הדור הזה עד כי יהיה הכל:

33

השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון:

34

רק השמרו לכם פן יכבד לבבכם בסבא ובשכרון ובדאגות המחיה ובא עליכם היום ההוא פתאם:

35

כי כמו פח יבוא על כל הישבים על פני כל הארץ:

36

לכן שקדו בכל עת והתפללו למען תעצרו כח להמלט מכל העתידות האלה ולהתיצב לפני בן האדם:

37

ויהי מלמד יומם במקדש ובלילה יצא בהר הנקרא הר הזיתים ללון:

38

וכל העם השכימו לבוא אליו במקדש לשמע אותו: