לוקס 2

1

ויהי בימים ההם ותצא דת מאת הקיסר אוגוסטוס לספר את כל ישבי תבל:

2

וזה המפקד היה הראשון בהיות קוריניוס שליט בסוריא:

3

וילכו כלם להתפקד איש לעירו:

4

ויעל גם יוסף מן הגליל מעיר נצרת אל יהודה לעיר דוד הנקראה בית לחם כי היה מבית דוד וממשפחתו:

5

להתפקד עם מרים המארשה לו והיא הרה:

6

ויהי בהיותם שם וימלאו ימיה ללדת:

7

ותלד את בנה הבכור ותחתלהו ותשכיבהו באבוס כי לא היה להם מקום במלון:

8

ורעים היו בארץ ההיא לנים בשדה ושמרים את משמרות הלילה בעדרם:

9

והנה מלאך יהוה נצב עליהם וכבוד יהוה הופיע עליהם מסביב וייראו יראה גדולה:

10

ויאמר אליהם המלאך אל תיראו כי הנני מבשר אתכם שמחה גדולה אשר תהיה לכל העם:

11

כי היום ילד לכם בעיר דוד מושיע אשר הוא המשיח האדון:

12

וזה לכם האות תמצאון ילד מחתל ומנח באבוס:

13

ויהי פתאם אצל המלאך המון צבא השמים והם משבחים את האלהים ואמרים:

14

כבוד במרומים לאלהים ובארץ שלום בבני אדם רצונו:

15

ויהי כאשר עלו מעליהם המלאכים השמימה ויאמרו הרעים איש אל רעהו נעברה נא עד בית לחם ונראה המעשה הזה אשר הודיענו יהוה:

16

וימהרו לבוא וימצאו את מרים ואת יוסף ואת הילד שכב באבוס:

17

ויראו וישמיעו את הדבר הנאמר אליהם על הגער הזה:

18

וכל השמעים תמהו על הדברים אשר דברו אליהם הרעים:

19

ומרים שמרה את הדברים האלה ותחשבם בלבה:

20

וישובו הרעים מהללים ומשבחים את האלהים על כל אשר שמעו וראו כפי אשר נאמר אליהם:

21

ויהי במלאת לנער שמנה ימים וימול ויקרא שמו ישוע כשם אשר קרא לו המלאך בטרם הרה בבטן:

22

וימלאו ימי טהרה לפי תורת משה ויעלהו לירושלים להעמידו לפני יהוה:

23

כאשר כתוב בתורת יהוה כל זכר פטר רחם יקרא קדש ליהוה:

24

ולתת קרבן כאמור בתורת יהוה שתי תרים או שני בני יונה:

25

והנה איש היה בירושלים ושמו שמעון והוא איש צדיק וחסיד מחכה לנחמת ישראל ורוח הקדש היה עליו:

26

ולו נגלה ברוח הקדש כי לא יראה מות עד ראותו את משיח יהוה:

27

ויבא ברוח אל המקדש ויהי כאשר הביאו הוריו את הנער ישוע לעשות עליו כמשפט התורה:

28

ויקחהו על זרעותיו ויברך את האלהים ויאמר:

29

עתה תפטר את עבדך כדברך אדני בשלום:

30

כי ראו עיני את ישועתך:

31

אשר הכינות לפני כל העמים:

32

אור לגלות עיני הגוים ותפארת ישראל עמך:

33

ויוסף ואמו תמהים על הדברים הנאמרים עליו:

34

ויברך אותם שמעון ויאמר אל מרים אמו הנה זה מוסד לנפילה ולתקומה לרבים בישראל ולאות מריבה:

35

וגם בנפשך תחתר חרב למען תגלינה מחשבות לבב רבים:

36

ותהי שם חנה אשה נביאה בת פנואל משבט אשר והיא באה בימים וחיתה עם בעלה שבע שנים אחרי בתוליה:

37

והיא אלמנה כארבע ושמנים שנה ולא משה מן המקדש ובצום ובתחנונים עבדה את האלהים לילה ויום:

38

ותקם בשעה ההיא ותגש להדות ליהוה ותדבר עליו באזני כל המחכים לגאלה בירושלים:

39

ויכלו את הכל כפי תורת יהוה וישובו הגלילה אל נצרת עירם:

40

ויגדל הנער ויחזק ברוח וימלא חכמה וחסד אלהים עמו:

41

ועלו הוריו ירושלים שנה בשנה לחג הפסח:

42

ויהי בהיותו בן שתים עשרה שנה ויעלו ירושלים כמשפט החג:

43

וימלאו את הימים וישובו ויותר ישוע הנער בירושלים ויוסף ואמו לא ידעו:

44

ויחשבו כי עם חבל הארחים הוא וילכו כדרך יום ויבקשהו בין הקרובים והמידעים:

45

ולא מצאהו וישבו ירושלים לבקשו:

46

ויהי אחרי שלשת ימים וימצאהו במקדש ישב בתוך המורים שמע אליהם ושאל אתם:

47

וכל השמעים אליו השתוממו על שכלו ועל תשובתיו:

48

ויהי כראותם אתו ויחרדו ותאמר אליו אמו בני מדוע ככה עשית לנו הנה אביך ואנכי בעצבת לב בקשנוך:

49

ויאמר אליהם למה זה בקשתם אתי הלא ידעתם כי עלי להיות באשר לאבי:

50

והם לא הבינו את הדבר אשר דבר אליהם:

51

וירד אתם ויבא אל נצרת ויכנע להם ואמו שמרה בלבה את כל הדברים האלה:

52

וישוע הלך וגדל בחכמה ומקומה ובחן עם אלהים ועם אנשים: