לוקס 19

1

ויבוא ויעבר ביריחו:

2

והנה איש ושמו זכי מראשי המוכסים והוא עשיר:

3

ויבקש לראות את ישוע מי הוא ולא יכל מפני העם כי שפל קומה היה:

4

ויקדם וירץ ויעל על שקמה לראותו כי שם הדרך אשר יעבר בה:

5

ויהי בבאו אל המקום ההוא ויבט ישוע ויראהו ויאמר אליו זכי רד מהר כי צריך אני לשבת היום בביתך:

6

וימהר וירד ויאספהו בשמחה:

7

וילונו כל הראים לאמר בא ללון בבית איש חוטא:

8

ויעמד זכי ויאמר אל האדון הנה אדני את מחצית נכסי אני נתן לעניים ואם עשקתי איש אשיב לו ארבעתים:

9

ויאמר אליו ישוע היום היתה תשועה לבית הזה באשר בן אברהם גם הוא:

10

כי בא בן האדם לבקש ולהושיע את האבד:

11

ויהי הם שמעים את זאת ויסף שאת משל על אשר קרב לירושלים והמה חשבים כי מהרה תגלה מלכות האלהים:

12

על כן אמר איש אחד מן האדירים הלך אל ארץ רחוקה לקחת לו ממלכה ולשוב:

13

ויקרא אל עשרה מעבדיו ויתן להם עשרה מנים ויאמר להם סחרו בהם עד באי:

14

ובני עירו שנאים אותו וישלחו מלאכים אחריו לאמר לא נחפץ בזה כי ימלך עלינו:

15

ויהי אחרי קחתו את הממלכה וישב ויאמר לקרא את העבדים ההם אשר נתן להם את הכסף למען ידע מה הרויח כל אחד במסחרו:

16

ויבא הראשון ויאמר אדני מנה שלך הביא עשרת מנים:

17

ויאמר אליו כן העבד הטוב תחת אשר היית נאמן במעט מזער היה שליט על עשר ערים:

18

ויבא השני ויאמר אדני מנה שלך עשה חמשת מנים:

19

ויאמר גם לזה אף אתה היה על חמש ערים:

20

ויבא האחר ויאמר הא לך מנה שלך אשר היה אצלי צרור בסודר:

21

מפני יראתי אתך כי אתה איש קשה לקח את אשר לא הנחת וקצר את אשר לא זרעת:

22

ויאמר אליו מפיך אשפטך העבד הרע אתה ידעת כי אני איש קשה לקח את אשר לא הנחתי וקוצר את אשר לא זרעתי:

23

ולמה לא נתת את כספי לשלחני ואני בבואי הייתי תובע אותו במרבית:

24

ויאמר אל העמדים שם שאו ממנו את המנה ותנוהו אל אשר לו עשרת המנים:

25

ויאמרו אליו אדנינו יש לו עשרת מנים:

26

הן אני אמר לכם כי כל איש שיש לו ינתן לו ואשר אין לו יקח ממנו גם את אשר לו:

27

אבל את איבי ההם אשר לא חפצו מלכי עליהם הביאו אתם הנה והרגו אתם לפני:

28

ויכל לדבר הדברים האלה ויעבר לפניהם ויעל ירושלים:

29

ויהי בקרבו אל בית פגי ובית היני בהר הנקרא הר הזיתים וישלח שנים מתלמידיו לאמר:

30

לכו אל הכפר אשר ממולנו והיה בבואכם שמה תמצאו עיר אסור אשר לא ישב עליו אדם עד עתה התירו אתו והביאו:

31

וכי ישאל אתכם איש למה תתירהו כה תאמרו אליו יען כי האדון צריך לו:

32

וילכו השלוחים וימצאו כאשר דבר אליהם:

33

ויתירו את העיר ויאמר אליהם בעליו למה זה אתם מתירים את העיר:

34

ויאמרו האדון צריך לו:

35

ויביאהו אל ישוע וישליכו את בגדיהם על העיר וירכיבו עליו את ישוע:

36

ובנסעו הציעו את בגדיהם על הדרך:

37

ויקרב אל מורד הר הזיתים ויחלו כל המון התלמידים לשבח את האלהים בשמחה ובקול גדול על כל הגבורות אשר ראו לאמר:

38

ברוך המלך הבא בשם יהוה שלום בשמים וכבוד במרומים:

39

ומקצת פרושים אשר בתוך העם אמרו אליו רבי גער בתלמידיך:

40

ויען ויאמר אני אמר לכם כי אם יחשו אלה תזעקנה האבנים:

41

ויהי כאשר קרב וירא את העיר ויבך עליה לאמר:

42

לו ידעת אף את בעוד יומך הזה את דבר שלומך ועתה נעלם מעיניך:

43

כי ימים באים עליך ושפכו איביך סוללה סביביך והקיפוך וצרו עליך מכל עבריך:

44

וסחבו אותך ואת בניך בקרבך ולא ישאירו בך אבן על אבן עקב כי לא ידעת את עת פקדתך:

45

ויבא אל המקדש ויחל לגרש משם את המכרים ואת הקונים בו:

46

ויאמר אליהם הן כתוב ביתי בית תפלה הוא ואתם עשתים אותו למערת פריצים:

47

ויהי מלמד יום יום במקדש והכהנים הגדולים והסופרים וגם ראשי העם מבקשים לאבדו:

48

ולא מצאו מה לעשות כי כל העם דבקו אחריו לשמע אתו: