לוקס 18

1

וגם משל דבר אליהם להתפלל תמיד ולא להתרפות:

2

ויאמר שופט היה בעיר אחת אשר לא ירא את האלהים ולא נשא פנים לאדם:

3

ואלמנה היתה בעיר ההיא ותבא אליו לאמר דינה את דיני ממריבי:

4

וימאן מיום אל יום ואחרי כן אמר בנפשו גם כי את האלהים אינני ירא ולאדם לא אשא פנים:

5

אעשה את דין האלמנה הזאת על הוגיעה אתי פן תבוא תמיד ותדכאני במלים:

6

ויאמר האדון שמעו את אשר אמר דין העולה:

7

והאלהים הלא הוא יעשה דין בחיריו הקראים אליו יומם ולילה גם כי יתמהמה להושיעם:

8

אני אמר לכם כי יעשה את דינם במהרה אך בן האדם בבאו הימצא אמונה בארץ:

9

ויוסף וישא משלו אל אנשים בטחים בנפשם כי צדיקים המה ואחרים נבזים בעיניהם ויאמר:

10

שני אנשים עלו אל המקדש להתפלל האחד פרוש והאחד מוכס:

11

ויתיצב הפרוש לבדו ויתפלל לאמר אלהים אודך כי אינני כאשר האדם הגזלים והעשקים והנאפים או גם כמכס הזה:

12

אני צם פעמים בשבוע אני מעשר את כל קניני:

13

והמוכס היה עמד מרחוק ולא אבה אף לשאת את עיניו לשמים כי אם תופף על לבו לאמר אלהים סלח לי החוטא:

14

אני אמר לכם כי ירד זה לביתו נצדק מזה כי כל המרים את נפשו ישפל ואשר ישפילה ירומם:

15

ויביאו אליו גם את הילדים למען יגע בהם ויראו התלמידים ויגערו בם:

16

ויקרא אתם ישוע אליו ויאמר הניחו לילדים לבוא אלי ואל תמנעום כי לאלה מלכות האלהים:

17

אמן אמר אני לכם כל אשר לא יקבל את מלכות האלהים כילד הוא לא יבא בה:

18

וישאלהו קצין אחד לאמר רבי הטוב מה לי לעשות ואירש חיי עולמים:

19

ויאמר אליו ישוע מדוע קראת לי טוב אין טוב בלתי אחד האלהים:

20

את המצות אתה יודע לא תנאף לא תרצח לא תגנב לא תענה עד שקר כבד את אביך ואת אמך:

21

ויאמר את כל אלה שמרתי מנעורי:

22

וישמע ישוע ויאמר עוד אחת חסרת מכר את כל אשר לך וחלק לעניים ויהי לך אוצר בשמים ובוא ולך אחרי:

23

ויהי כשמעו את זאת ויעצב מאד כי עשר גדול היה לו:

24

וירא ישוע כי נעצב ויאמר כמה יקשה לבעלי נכסים לבוא אל מלכות האלהים:

25

כי נקל לגמל עבר בתוך נקב המחט מבוא עשיר אל מלכות האלהים:

26

ויאמרו השמעים ומי יוכל להושע:

27

ויאמר מה שיפלא מבני אדם לא יפלא מאלהים:

28

ויאמר פטרוס הן אנחנו עזבנו את הכל ונלך אחריך:

29

ויאמר אליהם אמן אמר אני לכם אין איש אשר עזב את ביתו או את אבותיו או את אחיו או את אשתו או את בניו למען מלכות האלהים:

30

ולא יקח תחתיהם כפלים הרבה בעולם הזה ובעולם הבא חיי עולמים:

31

ויקח אליו את שנים העשר ויאמר להם הננו עלים ירושלימה וימלא כל הכתוב בידי הנביאים על בן האדם:

32

כי ימסר לגוים ויהתלו בו ויתעללו בו וירקו בפניו:

33

ואחרי הכותם אתו בשוטים ימיתוהו וביום השלישי קום יקום:

34

והם לא הבינו מאומה ויהי הדבר הזה נעלם מהם ולא ידעו את הנאמר:

35

ויהי בקרבו אל יריחו והנה איש עור ישב על הדרך והוא משאל:

36

וישמע את קול העם העבר וידרש לדעת מה זאת:

37

ויגידו לו כי ישוע הנצרי עובר:

38

ויצעק לאמר ישוע בן דוד חנני:

39

וההלכים בראשנה גערו בו להחשתו והוא הרבה עוד לצעק ישוע בן דוד חנני:

40

ויעמד ישוע ויצו להביאו אליו ויהי כאשר קרב וישאלהו לאמר:

41

מה חפצך כי אעשה לך ויאמר אדני כי אראה:

42

ויאמר אליו ראה אמונתך הושיעה לך:

43

ופתאם ראה וילך אחריו הלך ושבח את האלהים וכל העם בראותם זאת נתנו תודה לאלהים: