לוקס 17

1

ויאמר אל תלמידיו אי אפשר שלא יבאו המכשלים אבל אוי לאיש אשר על ידו יבאו:

2

נוח לו שיתלה פלח רכב על צוארו וישלך אל הים מאשר יכשיל את אחד מהקטנים wאלה:

3

השמרו לנפשותיכם אם יחטא לך אחיך הוכח לו ואם ינחם סלח לו:

4

ואם יחטא לך שבע פעמים ביום ושב אליך שבע פעמים ביום ואמר נחמתי וסלחת לו:

5

ויאמרו השליחים אל האדון הוסף לנו אמונה:

6

ויאמר האדון לו היתה לכם אמונה כגרגר החרדל אז תאמרו אל התות הזה העקר והנטע בתוך הים וישמע לכם:

7

מי הוא זה מכם ולו עבד חרש או רעה אשר בבאו מן השדה יאמר אליו מהר גשה הנה והסב:

8

הלא יאמר אליו הכן לי ארוחת הערב וחגר מתניך ושרתני עד אם כליתי לאכל ולשתות ואחר תאכל ותשתה גם אתה:

9

הגם יתן תודה לעבד על עשתו את אשר צוהו אמרתי לא יתן:

10

ככה גם אתם אחרי עשותכם את כל אשר צויתם אמרו עבדים אין מועיל בם אנחנו כי רק את המטל עלינו לעשות עשינו:

11

ויהי בנסעו ירושלים והוא עבר בתוך שמרון והגליל:

12

ויבא אל כפר אחד ויפגעהו עשרה אנשים מצרעים והם עמדים מרחוק:

13

וישאו את קולם לאמר ישוע מורה חננו:

14

וירא אותם ויאמר אליהם לכו והראו אל הכהנים ויהי בלכתם ויטהרו:

15

ואחד מהם בראתו כי נרפא וישב וישבח את האלהים בקול גדול:

16

ויפל על פניו לרגליו ויודה לו והוא היה שמרוני:

17

ויען ישוע ויאמר הלא העשרה טהרו והתשעה איה הם:

18

האם לא נמצא אשר שב לתת כבוד לאלהים זולתי הנכרי הזה:

19

ויאמר אליו קום ולך אמונתך הושיעה לך:

20

וישאלהו הפרושים מתי תבוא מלכות האלהים ויען אתם לאמר מלכות האלהים לא תבוא במראה עינים:

21

ולא יאמרו הנה פה או הנה שם כי מלכות האלהים הנה בקרבכם היא:

22

ויאמר אל התלמידים ימים באים והתאויתם לראות יום אחד מימי בן האדם ולא תראו:

23

ואם יאמרו אליכם הנה שם הנה פה אל תלכו ואל תרוצו אחריהם:

24

כי כברק אשר יברק מקצה השמים ויאיר עד קצה השמים כן יהיה בן האדם ביומו:

25

אך בראשונה צריך הוא לסבל הרבה ולהמאס מן הדור הזה:

26

וכאשר היה נח כן יהיה בימי בן האדם:

27

אכלו ושתו נשאו נשים והשיאו נשים לאנשים עד היום אשר בא נח אל התבה ויבא המבול וישחת את כלם:

28

וכאשר היה בימי לוט אכל ושתה קנה ומכר נטע ובנה:

29

ויהי ביום אשר יצא לוט מסדום וימטר אש וגפרית מן השמים וישחת את כלם:

30

ככה יהיה ביום אשר יגלה בן האדם:

31

ביום ההוא איש אשר יהיה על הגג וכליו בבית אל ירד לשאת אתם ואיש אשר בשדה אל ישב הביתה:

32

זכרו את אשת לוט:

33

המבקש למלט את נפשו יאבדנה ואשר יאבד אתה יהיה:

34

אני אמר לכם בלילה ההוא שנים יהיו במטה אחת האחד יאסף והאחר יעזב:

35

שתים תהיינה טחנות יחד האחת תאסף והאחרת תעזב:

36

שנים יהיו בשדה ונאסף האחד והאחר יעזב:

37

ויענו ויאמרו אליו איה זאת אדנינו ויאמר אליהם באשר הפגר שם יקבצו הנשרים: