לוקס 16

1

ויאמר גם אל תלמידיו איש עשיר היה ולו פקיד על ביתו וילשינהו אליו באמרם כי מפזר הוא את קניניך:

2

ויקרא אתו ויאמר אליו מה זאת שמעתי עליך תן חשבון פקדתך כי לא תוכל להיות עוד פקיד:

3

ויאמר הפקיד בלבו מה אעשה כי יקח אדני ממני את הפקדה לעדר לא אוכל ולשאל על הפתחים אני בוש:

4

ידעתי מה אעשה למען יאספוני אל בתיהם בעת אוסר מפקדתי:

5

ויקרא אל כל איש אשר נשה בהם אדניו וישאל את הראשון כמה אתה חיב לאדני:

6

ויאמר מאת בתי שמן ויאמר אליו קח את שטרך ומהר שב וכתבת חמשים:

7

ואל אחר אמר כמה אתה חיב ויאמר מאת כר חטים ויאמר קח את שטרך וכתב שמנים:

8

וישבח האדון את פקיד העולה על אשר הערים לעשות כי בני העולם הזה ערומים הם בדורם מבני האור:

9

וגם אני אמר לכם עשו לכם אהבים בממון העולה למען בעת כלתו יאספו אתכם אל משכנות עולם:

10

הנאמן במעט מזער נאמן גם בהרבה והמעול במעט מזער מעול גם בהרבה:

11

לכן אם בממון העולה לא הייתם נאמנים את האמתי מי יפקיד בידכם:

12

ואם בדבר אשר לאחרים לא הייתם נאמנים את אשר לכם מי יתן לכם:

13

אין עבד אשר יוכל לעבד שני אדנים כי ישנא את האחד ויאהב את האחר או ידבק באחד ואת האחר יבזה לא תוכלו עבד את האלהים ואת הממון:

14

וישמעו כל זאת גם הפרושים אשר הם אהבי כסף וילעגו לו:

15

ויאמר אליהם אתם הם המצטדקים לפני האדם ואלהים יודע את לבבכם כי הגבה באדם תועבה הוא לפני האלהים:

16

התורה והנביאים עד יוחנן ומן אז והלאה בשורת מלכות האלהים וכל איש בחזקה יבוא בה:

17

אבל נקל כי יעברו השמים והארץ מאשר יפל קוץ אחד מן התורה:

18

כל איש המשלח את אשתו ולקח אחרת נאף הוא וכל הלקח את הגרושה מאישה נאף הוא:

19

איש עשיר היה והוא לבוש ארגמן ושש ויתעגג וישמח יום יום:

20

ואיש אביון ושמו לעזר משכב פתח שער ביתו והוא מלא אבעבעות:

21

ויתאו לשבע מן הפרורים הנפלים מעל שלחן העשיר וגם הכלבים באו וילקו אבעבעותיו:

22

ויהי כאשר מת האביון ויובל על ידי המלאכים אל חיק אברהם וימת גם העשיר ויקבר:

23

ובהיותו במכאבות בשאול וישא את עיניו וירא את אברהם מרחוק ואת לעזר בחיקו:

24

ויצעק ויאמר אבי אברהם חנני ושלח נא את לעזר ויטבל את קצה אצבעו במים למען קרר את לשוני כי עניתי במוקד הזה:

25

ויאמר אברהם בני זכר כי לקחת טובך בחייך וגם לעזר לקח את הרעות ועתה הוא ינחם ואתה תצטער:

26

ומלבד כל זאת שוחה גדולה מפסקת בינינו וביניכם לבלתי יוכלו עבור החפצים ללכת מפה אליכם ולבלתי יעברו משם אלינו:

27

ויאמר אם כן אבי שאל אני מאתך כי תשלח אתו אל בית אבי:

28

כי יש לי חמשה אחים למען יעיד בהם פן יבאו גם הם אל מקום המעצבה הזה:

29

ויאמר אברהם יש להם משה והנביאים אליהם ישמעון:

30

ויאמר לא כן אבי אברהם אך אם ילך אליהם אחד מן המתים אז ישובו:

31

ויאמר אליו אם לא ישמעו אל משה ואל הנביאים גם כי יקום אחד מן המתים לא יאמינו: