בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

לוקס 15

1

ויהי בקרב אליו כל המוכסים והחטאים לשמע אותו:

2

וילונו הפרושים והסופרים לאמר הנה זה מקבל את החטאים ואכל אתם:

3

וידבר אליהם את המשל הזה לאמר:

4

מי זה האיש מכם אשר לו מאה כבשים ואבד לו אחד מהם ולא יטוש את התשעים ותשעה במדבר והלך אחרי האבד עד כי ימצאהו:

5

והיה כמצאו אתו ישימנו על כתפיו בשמחה:

6

ובא אל ביתו וקרא לאהביו ולשכניו יחד לאמר שמחו אתי כי מצאתי את שיי האבד:

7

אני אמר לכם כי כן תהיה שמחה בשמים על חוטא אחד השב יותר מעל תשעים ותשעה צדיקים אשר לא יצטרכו לתשובה:

8

או מי האשה אשר לה עשרה דרכמונים ואבד לה דרכמון אחד ולא תדליק נר ותטאטא את הבית ותחפש היטב עד כי תמצאהו:

9

והיה כמצאה אותו תקרא לרעותיה ולשכנותיה לאמר שמחנה אתי כי מצאתי את הדרכמון אשר אבד לי:

10

כן אני אמר לכם תהיה שמחה לנפי מלאכי אלהים על חוטא אחד אשר שב מחטאו:

11

ויאמר איש אחד היו לו שני בנים:

12

ויאמר הצעיר אל אביו אבי תנה לי את חלק הרכוש אשר יפל לי ויחלק להם את הנחלה:

13

ויהי מקץ ימים ויאסף הבן הצעיר את הכל וילך אל ארץ רחוקה ושם פזר את רכשו וילך בדרך סובאים וזוללים:

14

ואחרי כלותו את הכל היה רעב חזק בארץ ההיא ויחל להיות חסר לחם:

15

וילך וידבק באחד מבני המדינה בארץ ההיא וישלח אותו אל שדותיו לרעות חזירים:

16

ויתאו למלא את בטנו בחרובים אשר יאכלו החזירים ואין נתן לו:

17

וישב אל לבו ויאמר מה רבו שכירי אבי ויש להם לחם לשבע ואני אבד ברעב:

18

אקומה נא ואלכה אל אבי ואמר אליו אבי חטאתי לשמים ולפניך:

19

ונקלתי מהקרא עוד בנך שימני כאשר שכיריך:

20

ויקם ויבא אל אביו עודנו מרחוק ואביו ראהו ויהמו מעיו וירץ ויפל על צואריו וישקהו:

21

ויאמר אליו הבן אבי חטאתי לשמים ולפניך ואני נקלתי מהקרא עוד בנך:

22

ויאמר האב אל עבדיו הוציאו את השמלה הטובה מכלן והלבישהו ותנו טבעת על ידו ונעלים ברגליו:

23

והביאו את עגל המרבק וטבחו אתו ונאכלה ונשמח:

24

כי זה בני היה מת ויחי ואובד היה וימצא ויחלו לשמח:

25

ובנו הגדול היה בשדה ויהי כאשר בא ויקרב אל הבית וישמע קול זמרה ומחלות:

26

ויקרא אל אחד הנערים וישאל מה זאת:

27

ויאמר אליו כי בא אחיך ויטבח אביך את עגל המרבק על אשר הושב לו שלם:

28

ויחר לו ולא אבה לבוא הביתה ויצא אביו וידבר על לבו:

29

ויען ויאמר אל אביו הנה זה שנים רבות אני עבד אתך ומימי לא עברתי את מצותך ומימי לא נתת לי גדי למען אשיש עם רעי:

30

ויבא בנך זה אשר בלע את נחלתך עם הזנות ותזבח לו את עגל המרבק:

31

ויאמר אליו בני אתה תמיד עמדי וכל אשר לי לך הוא:

32

אבל נכון לשוש ולשמח כי אחיך זה היה מת ויחי ואבד היה וימצא:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977