בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

לוקס 14

1

ויהי בבאו בשבת אל בית אחד מראשי הפרושים לאכל לחם והמה ארבים לו:

2

והנה איש אחד לפניו אשר גופו צבה ממים:

3

ויען ישוע ויאמר אל בעלי התורה ואל הפרושים לאמר המתר לרפא בשבת אם לא ויחרישו:

4

ויאחז בו וירפאהו וישלחהו:

5

ויען ויאמר אליהם מי מכם אשר חמרו או שורו יפול אל הבאר ולא ימהר להעלותו ביום השבת:

6

ולא יכלו להשיב על זאת דבר:

7

וישא משלו אל הקרואים בראותו איך בחרו להם להסב בראש ויאמר אליהם:

8

כי יקרא אתך איש אל החתנה אל תסב בראש פן יקרא שמה איש נכבד ממך:

9

ובא הקרא אותך ואותו ואמר אליך פנה מקום לזה ואז תקום בכלמה לקחת את המקום האחרון:

10

אבל כי תקרא לך והסב במקום האחרון למען יבא הקרא אתך ואמר אליך אהובי עלה למעלה מזה והיה לך כבוד לפני המסבים עמך:

11

כי כל המרומם את עצמו ישפל והמשפיל את עצמו ירומם:

12

וגם אל האיש אשר קרא אותו אמר כי תעשה סעודת צהרים או סעודת ערב אל תקרא לאהביך ולאחיך ולקרוביך ולשכניך העשירים פן יקראו לך גם המה והיה לך לשלום:

13

אבל כי תעשה משתה קרא לעניים ולנשברים ולפסחים ולעורים:

14

ואשריך באשר אין להם לשלם לך כי ישלם לך בתחית הצדיקים:

15

וישמע זאת אחד מן המסבים ויאמר אליו אשרי האכל לחם במלכות האלהים:

16

והוא אמר אליו איש אחד עשה סעודה גדולה ויקרא לרבים:

17

וישלח את עבדו לעת הסעודה לאמר אל הקרואים באו כי כבר מוכן הכל:

18

ויחלו כלם פה אחד להתנצל ויאמר אליו הראשון שדה קניתי ועלי לצאת לראתו אבקש ממך נקני:

19

ואחר אמר חמשת צמדי בקר קניתי ואני הלך לבחן אותם אבקש ממך נקני:

20

ואחר אמר אשה לקחתי ובעבור זאת לא אוכל לבוא:

21

ויבא העבד ויגד את הדברים האלה לאדניו ויקצף בעל הבית ויאמר לעבדו מהר צא אל רחבות העיר ואל הוצותיה והבא הנה את העניים ואת הנשברים ואת העורים ואת הפסחים:

22

ויאמר העבד אדני כאשר צוית כן נעשה ויש עוד מקום:

23

ויאמר האדון אל העבד צא אל הדרכים ואל הגדרות ופצר בהם לבוא למען ימלא ביתי:

24

כי אני אמר לכם אין אחד מן האנשים הקרואים ההם אשר יטעם סעודתי:

25

והמון עם רב הלכים אתו ויפן ויאמר אליהם:

26

איש כי יבוא אלי ולא ישנא את אביו ואת אמו ואת אשתו ואת בניו ואת אחיו ואת אחיתיו ואף גם את נפשו לא יוכל להיות תלמידי:

27

ואשר לא ישא את צלבו ובא אחרי לא יוכל להיות תלמידי:

28

כי מי מכם החפץ לבנות מגדל הלא ישב בראשונה ויחשב את ההוצאות אם השג תשיג ידו להשלימו:

29

פן ישים את היסוד ולא יוכל לכלותו והיה כל הראים יקומו להלעיג לו לאמר:

30

כי זה האיש החל לבנות ולא יכל לכלות:

31

אז מי הוא המלך הקם להתגרות מלחמה במלך אחר ולא ישב בראשונה ויתיעץ אם יוכל בעשרת אלפים לערך לקראת הבא עליו בעשרים אלף:

32

ואם לא ושלח אליו מלאכים בעודנו רחוק לבקש שלום:

33

ככה כל איש מכם אשר לא נפטר מכל רכושו לא יוכל להיות תלמידי:

34

טוב המלח ואם המלח היה תפל במה יתקן:

35

לא יצלח גם לאדמה גם לדמן החוצה ישליכהו מי אשר אזנים לו לשמע ישמע:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977