לוקס 13

1

ויבאו אנשים בעת ההיא ויגידו לו על דבר הגלילים אשר פילטוס ערב דמם עם זבחיהם:

2

ויען ישוע ויאמר אליהם החשבים אתם כי הגלילים האלה היו חטאים מכל אנשי הגליל על אשר באה כזאת עליהם:

3

לא כי אמר אני לכם אם לא תשובו תאבדו כלכם גם אתם:

4

או שמנה העשר ההם אשר נפל עליהם המגדל בשלח וימיתם החשבים אתם כי היו אשמים מכל האנשים הישבים בירושלים:

5

לא כי אמר אני לכם אם לא תשובו תאבדו כלכם גם אתם:

6

וישא משלו ויאמר איש אחד היתה לו תאנה נטועה בכרמו ויבא לבקש בה פרי ולא מצא:

7

ויאמר אל הכרם הנה זה שלש שנים אנכי בא לבקש פרי בתאנה הזאת ואינני מוצא גדע אותה למה זה תשחית את האדמה:

8

ויען ויאמר אליו אדני הניחה אתה עוד השנה הזאת עד כי אעדר ושמתי דמן סביבותיה:

9

אולי תעשה פרי ואם לא בשנה הבאה תגדענה:

10

ויהי הוא מלמד בשבת באחד מבתי הכנסיות:

11

והנה אשה טעונת רוח חלי כשמנה עשרה שנה ותהי כפופה ולא יכלה לקום קומה זקופה:

12

ויהי בראות אתה ישוע ויקרא אליה ויאמר לה אשה החלצי מחליך:

13

וישם את ידיו עליה וכרגע קמה ותתעודד ותשבח את האלהים:

14

ויכעס ראש הכנסת על אשר רפא ישוע בשבת ויען ויאמר אל העם ששת ימים הם אשר תעשה בהם מלאכה לכן באלה באו והרפאו ולא ביום השבת:

15

ויען האדון ויאמר אליו החנף איש איש מכם הלא יתיר בשבת את שורו או את חמרו מן האבוס ויוליכהו להשקתו:

16

וזאת אשר היא בת אברהם ואשר השטן אסרה זה שמנה עשרה שנה הלא תתר ממוסרותיה ביום השבת:

17

ויהי כאמרו את הדברים האלה נכלמו כל מתקוממיו וישמח כל העם על כל הנפלאות הנעשות על ידו:

18

ויאמר למה דומה מלכות האלהים ואל מה אמשילנה:

19

דומה היא לגרגר של חרדל אשר לקחו איש וישימהו בגנו ויצמח ויהי לעץ גדול ועוף השמים יקנן בענפיו:

20

ויאמר עוד אל מה אדמה את מלכות האלהים:

21

דומה היא לשאר אשר לקחתו אשה ותטמנהו בשלש סאים קמח עד כי יחמץ כלו:

22

ויעבר בערים ובכפרים עבור ולמד וישם את דרכו לבוא ירושלים:

23

וישאלהו איש לאמר אדנינו המעט הם הנושעים:

24

ויאמר אליהם התאמצו לבוא בפתח הצר כי אמר אני לכם רבים יבקשו לבוא ולא יוכלו:

25

והיה מיום אשר יקום בעל הבית וסגר את הדלת ותחלו לעמד בחוץ ולדפק על הדלת לאמר אדנינו אדנינו פתח לנו וענה ואמר אליכם אינני יודע אתכם מאין אתם:

26

אז תחלו לאמר אכלנו ושתינו לפניך וברחבותינו למדת:

27

ויאמר אני אמר לכם אינני יודע אתכם מאין אתם סורו ממני כל פעלי האון:

28

ושם תהיה היללה וחרק השנים כאשר תראו את אברהם ויצחק ויעקב ואת כל הנביאים במלכות האלהים ואתם מגרשים החוצה:

29

ויבאו ממזרח וממערב ומצפון ומדרום ויסבו במלכות האלהים:

30

והנה יש אחרונים אשר יהיו ראשונים וראשונים אשר יהיו אחרונים:

31

ביום ההוא נגשו מן הפרושים ויאמרו אליו צא ולך מזה כי הורדוס מבקש להרגך:

32

ויאמר אליהם לכו ואמרו אל השועל הזה הנני מגרש שדים ופעל רפואות היום ומחר ובשלישי אבא עד קצי:

33

אבל הלוך אלך היום ומחר וממחרתו כי לא יתכן אשר יאבד נביא מחוץ לירושלים:

34

ירושלים ירושלים ההרגת את הנביאים והסקלת את הנשלחים אליה כמה פעמים חפצתי לקבץ את בניך כאשר תקבץ התרנגלת את אפרוחיה תחת כנפיה ואתם לא אביתם:

35

הנה ביתכם יעזב לכם שמם ואני אמר לכם כי ראה לא תראוני עד בוא העת אשר תאמרו ברוך הבא בשם יהוה: