לוקס 1

1

אחרי אשר רבים הואילו לחבר ספור המעשים אשר נאמנו בשלמות בתוכנו:

2

כאשר מסרום לנו הראים אתם בעיניהם מתחלה ואשר היו משרתי הדבר:

3

חשבתי לטוב גם אני החפש כל הדברים היטב מראשיתם לכתבם אליך בסדר תאופילוס האדיר:

4

למען תדע קשט האמרים אשר חנכת בם:

5

כהן היה בימי הורדוס מלך יהודה זכריה שמו ממשמרת אביה ולו אשה מבנות אהרן ושמה אלישבע:

6

ושניהם היו צדיקים לפני האלהים והלכי תם בכל מצות יהוה ובחקתיו:

7

ולא היה להם ילד כי אלישבע עקרה ושניהם באו בימים:

8

ויהי היום ויכהן לפני אלהים בסדר משמרתו:

9

וכמשפט עבודת הכהנים יצא גורלו להקטיר קטרת ויבא אל היכל יהוה:

10

וכל קהל העם היו מתפללים בחוץ בעת הקטרת:

11

וירא אליו מלאך יהוה עמד לימין מזבח הקטרת:

12

ויבהל זכריה בראותו אתו ואימה נפלה עליו:

13

ויאמר אליו המלאך אל תירא זכריהו כי נשמעה תפלתך ואלישבע אשתך תלד לך בן וקראת שמו יוחנן:

14

והיה לך לשמחה וגיל ורבים ישמחו בהולדו:

15

כי גדול יהיה לפני יהוה ויין ושכר לא ישתה ורוח הקדש ימלא בעודנו בבטן אמו:

16

ורבים מבני ישראל ישיב אל יהוה אלהיהם:

17

והוא ילך לפניו ברוח אליהו ובגבורתו להשיב את לב אבות על בנים ואת הסוררים לתבונת הצדיקים להעמיד ליהוה עם מתקן:

18

ויאמר זכריה אל המלאך במה אדע זאת כי אני זקנתי ואשתי באה בימים:

19

ויען המלאך ויאמר אליו אני גבריאל העומד לפני האלהים ושלוח אנכי לדבר אליך ולבשרך את זאת:

20

והנה תאלם ולא תוכל לדבר עד היום אשר תהיה זאת תחת כי לא האמנת בדברי אשר ימלאו למועדם:

21

והעם היה מחכה לזכריה ויתמהו כי אחר בהיכל:

22

ויהי בצאתו לא יכל לדבר אליהם וידעו כי מראה ראה בהיכל וירמז להם ועודנו נאלם:

23

ויהי כאשר מלאו ימי עבדתו וילך לו אל ביתו:

24

ויהי אחרי הימים האלה ותהר אלישבע אשתו ותתחבא חמשה חדשים ותאמר:

25

ככה עשה לי יהוה בימי פקדו אותי לאסף את חרפתי בתוך בני אדם:

26

ויהי בחדש הששי וישלח המלאך גבריאל מאת האלהים גלילה אל עיר אשר שמה נצרת:

27

אל בתולה מארשה לאיש אשר שמו יוסף מבית דוד ושם הבתולה מרים:

28

ויבא המלאך אליה החדרה ויאמר שלום לך אשת חן יהוה עמך ברוכה את בנשים:

29

והיא בראותה נבהלה לדברו ותאמר בלבה מה היא הברכה הזאת:

30

ויאמר לה המלאך אל תיראי מרים כי מצאת חן לפני האלהים:

31

והנך הרה וילדת בן וקראת את שמו ישוע:

32

והוא גדול יהיה ובן עליון יקרא ויהוה אלהים יתן לו את כסא דוד אביו:

33

ועל בית יעקב ימלך לעולם ועד ולמלכותו אין קץ:

34

ותאמר מרים אל המלאך איך תהיה זאת ואני אינני ידעת איש:

35

ויען המלאך ויאמר אליה רוח הקדש תבוא עליך וגבורת עליון תצל עליך על כן גם לקדוש הילוד יקרא בן אלהים:

36

והנה אלישבע קרובתך אשר קראו לה עקרה גם היא הרתה בן בזקנתה וזה לה החדש הששי:

37

כי לא יפלא מאלהים כל דבר:

38

ותאמר מרים הנני שפחת יהוה יהי לי כדברך ויצא מאתה המלאך:

39

ותקם מרים בימים ההם ותמהר ללכת ההרה אל עיר יהודה:

40

ותבא בית זכריה ותברך את אלישבע:

41

ויהי כשמע אלישבע את ברכת מרים וירקד הילד במעיה ותמלא אלישבע רוח הקדש:

42

ותקרא בקול גדול ותאמר ברוכה את בנשים וברוך פרי בטנך:

43

ומאין לי זאת אשר אם אדני באה אלי:

44

כי קול ברכתך בא באזני והנה רקד בשמחה הילד במעי:

45

ואשרי המאמינה כי המלא תמלא אשר דבר לה מאת יהוה:

46

ותאמר מרים רוממה נפשי את יהוה:

47

ותגל רוחי באלהי ישעי:

48

]94-84[ אשר ראה בעני אמתו כי הנה מעתה כל הדרות יאשרוני כי גדלות עשה לי שדי וקדוש שמו:

49

]94-84[:

50

וחסדו לדור דורים על יראיו:

51

גבורות עשה בזרעו פזר גאים במזמות לבבם:

52

הרס נדיבים מכסאותו וירם שפלים:

53

רעבים מלא טוב ועשירים שלח ריקם:

54

תמך בישראל עבדו לזכר את רחמיו:

55

כאשר דבר אל אבותינו לאברהם ולזרעו עד עולם:

56

ותשב מרים עמה כשלשה חדשים ותשב לביתה:

57

וימלאו ימי אלישבע ללדת ותלד בן:

58

וישמעו שכניה וקרוביה כי הגדיל יהוה את חסדו עמה וישמחו אתה:

59

ויהי ביום השמיני ויבאו למול את הילד ויקראו אתו זכריה על שם אביו:

60

ותען אמו ותאמר לא כי יוחנן יקרא:

61

ויאמרו אליה אין איש במשפחתך אשר נקרא בשם הזה:

62

וירמזו אל אביו לדעת מה השם אשר יחפץ להקרא לו:

63

וישאל לוח ויכתב עליו לאמר יוחנן שמו ויתמהו כלם:

64

ויפתח פיו ולשונו פתאם וידבר ויברך את האלהים:

65

ותפל אימה על כל שכניהם ויספר כל הדברים האלה בכל הרי יהודה:

66

וישימו כל השמעים אל לבם לאמר מה אפוא יהיה הילד הזה ויד יהוה היתה עמו:

67

וימלא זכריה אביו רוח הקדש וינבא לאמר:

68

ברוך יהוה אלהי ישראל כי פקד את עמו וישלח לו פדות:

69

וירם לנו קרן ישועה בבית דוד עבדו:

70

כאשר דבר בפי נביאיו הקדושים אשר מעולם:

71

ישועה מאיבינו ומיד כל שנאינו:

72

לעשות חסד עם אבותינו ולזכר את ברית קדשו:

73

את השבועה אשר נשבע לאברהם אבינו:

74

להצילנו מיד איבינו ולתתנו לעבדו בלי פחד:

75

בתמים ובצדקה לפניו כל ימי חיינו:

76

ואתה הילד נביא עליון תקרא כי לפני יהוה תלך לפנות את דרכיו:

77

לתת דעת הישועה לעמו בסליחת חטאתיהם:

78

ברחמי חסד אלהינו אשר בהם פקדנו הנגה ממרום:

79

להאיר לישבי חשך וצלמות ולהכין את רגלינו אל דרך השלום:

80

ויגדל הילד ויחזק ברוח ויהי במדברות עד יום הראתו אל ישראל: