מרקוס 9

1

ויאמר אליהם אמן אמר אני לכם כי יש מן העמדים פה אשר לא יטעמו מות עד כי יראו מלכות האלהים באה בגבורה:

2

ואחרי ששת ימים לקח ישוע את פטרוס ואת יעקב ואת יוחנן ויעלם על הר גבה אתו לבדם וישתנה לעיניהם:

3

ובגדיו נהיו מזהירים לבנים מאד כשלג אשר לא יוכל כובס בארץ להלבין כמוהם:

4

וירא אליהם אליהו ומשה מדברים עם ישוע:

5

ויען פטרוס ויאמר אל ישוע רבי טוב היותנו פה נעשה נא שלש סכות לך אחת ולמשה אחת ולאליהו אחת:

6

כי לא ידע מה ידבר כי היו נבהלים:

7

ויהי ענן סוכך עליהם ויצא מן הענן קול אמר זה בני ידידי אליו שמעו:

8

והמה הביטו כה וכה פתאם ולא ראו עוד איש בלתי את ישוע לבדו אתם:

9

וירדו מן ההר ויזהירם לבלתי הגיד לאיש את אשר ראו עד כי יקום בן האדם מן המתים:

10

וישמרו את הדבר בלבבם וידרשו לדעת מה היא התקומה מן המתים:

11

וישאלהו לאמר מה זה אמרים הסופרים כי אליהו בוא יבוא בראשונה:

12

ויען ויאמר להם הנה אליהו בא בראשונה וישיב את הכל ומה כתוב על בן האדם הלא כי יענה הרבה וימאס:

13

אבל אמר אני לכם גם בא אליהו וגם עשו לו כרצונם כאשר כתוב עליו:

14

ויהי כבואו אל התלמידים וירא עם רב סביבותם וסופרים מתוכחים אתם:

15

וכל העם כראותם אתו כן תמהו וירוצי אליו וישאלו לו לשלום:

16

וישאל את הסופרים מה אתם מתוכחים עמהם:

17

ויען אחד מן העם ויאמר רבי הבאתי אליך את בני אשר רוח אלם בקרבו:

18

והיה בכל מקום אשר יאחזהו הוא מרצץ אתו וירד רירו וחרק את שניו ויבש גופו ואמר אל תלמידיך לגרשו ולא יכלו:

19

ויען ויאמר להם הוי דור בלתי מאמין עד מתי אהיה עמכם עד מתי אסבל אתכם הביאו אתו לפני:

20

ויביאהו לפניו ויהי כאשר ראהו הרוח וירוצצנו פתאם ויפל ארצה ויתגולל ויורד רירו:

21

וישאל את אביו כמה ימים היתה לו זאת ויאמר מימי נעוריו:

22

ופעמים רבות הפיל אתו גם באש גם במים להאבידו אך אם יכל תוכל רחם עלינו ועזרנו:

23

ויאמר אליו ישוע לאמר אם תוכל להאמין כל יוכל המאמין:

24

ויתן אבי הילד את קלו בבכי ויאמר אני מאמין עזר נא לחסרון אמונתי:

25

וירא ישוע את העם מתקבץ אליו ויגער ברוח הטמא לאמר רוח אלם וחרש אני מצוך צא ממנו ואל תסף לבוא בו עוד:

26

ויצעק וירצץ אתו מאד ויצא ויהי כמת עד אשר אמרו רבים כי גוע:

27

ויחזק ישוע בידו ויניעהו ויקם:

28

ויהי כאשר בא הביתה וישאלהו תלמידיו בהיותם לבדם אתו מדוע אנחנו לא יכלנו לגרשו:

29

ויאמר אליהם המין הזה יצא לא יצא כי אם בתפלה ובצום:

30

ויצאו משם ויעברו בגליל ולא אבה להודע לאיש:

31

כי היה מלמד את תלמידיו לאמר אליהם כי עתיד בן האדם להמסר בידי בני אדם ויהרגהו ואחרי אשר נהרג יקום ביום השלישי:

32

והם לא הבינו את הדבר וייראו לשאל אותו:

33

ויבא אל כפר נחום ובהיותו בבית וישאל אותם מה התוכחתם איש עם רעהו בדרך:

34

ויחרישו כי התעשקו בדרך מי הוא הגדול בהם:

35

וישב ויקרא אל שנים העשר ויאמר אליהם איש כי יחפץ להיות הראשון הוא יהיה האחרון לכלם ומשרת כלם:

36

ויקח ילד ויעמידהו בתוכם ויחבקהו ויאמר להם:

37

כל אשר יקבל בשמי ילד אחד כזה הוא מקבל אותי וכל אשר אותי יקבל איננו מקבל אותי כי אם את אשר שלחני:

38

ויען יוחנן ויאמר אליו רבי ראינו איש מגרש שדים בשמך ואיננו הולך אחרינו ונכלאנו יען אשר לא הלך אחרינו:

39

ויאמר ישוע אל תכלאהו כי אין איש עשה גבורה בשמי ויוכל במהרה לדבר בי רעה:

40

כי כל אשר איננו נגדנו הוא בעדנו:

41

כי כל המשקה אתכם כוס מים בשמי על אשר אתם למשיח אמן אמר אני לכם כי לא יאבד שכרו:

42

וכל המכשיל אחד הקטנים המאמינים בי טוב לו שיתלה פלח רכב על צוארו והשלך בים:

43

ואם ידך תכשילך קצץ אתה טוב לך לבוא קטע לחיים מהיות לך שתי ידים ותלך אל גיהנם אל האש אשר לא תכבה:

44

אשר שם תולעתם לא תמות ואשם לא תכבה:

45

ואם רגלך תכשילך קצץ אתה טוב לך לבוא פסח לחיים מהיות לך שתי רגלים ותשלך לגיהנם אל האש אשר לא תכבה:

46

אשר שם תולעתם לא תמות ואשם לא תכבה:

47

ואם עינך תכשילך עקר אתה טוב לך לבוא אל מלכות האלהים בעין אחת מהיות לך שתי עינים ותשלך לגיהנם:

48

אשר שם תולעתם לא תמות ואשם לא תכבה:

49

כי כל איש באש ימלח וכל קרבן במלח ימלח:

50

טוב המלח ואם המלח יהיה תפל במה תתקנו אותו יהי לכם מלח בקרבכם ויהי שלום ביניכם: