מרקוס 8

1

ויהי בימים ההם בהקבץ עם רב ואין להם מה יאכלו ויקרא אל תלמידיו ויאמר אליהם:

2

נכמרו רחמי על העם כי זה שלשת ימים עמדו עמדי ואין להם לחם לאכל:

3

והיה בשלחי אותם רעבים לבתיהם יתעלפו בדרך כי יש מהם אשר באו ממרחק:

4

ויענו אתו תלמידיו מאין יוכל איש להשביע את אלה פה במדבר לחם:

5

וישאל אותם כמה ככרות לחם יש לכם ויאמרו שבע:

6

ויצו את העם לשבת לארץ ויקח את שבע ככרות הלחם ויברך ויפרס ויתן אותם לתלמידיו לשום לפניהם וישימו לפני העם:

7

ויהי להם מעט דגים קטנים ויברך ויאמר לשום לפניהם גם את אלה:

8

ויאכלו וישבעו וישאו מן הפתותים הנותרים שבעת דודים:

9

והאכלים היו כארבעת אלפי איש וישלחם:

10

אז ירד באניה עם תלמידיו ויבא אל גלילות דלמונתא:

11

ויצאו הפרושים ויחלו להתוכח אתו וישאלו מעמו אות מן השמים והם מנסים אתו:

12

ויאנח ברוחו ויאמר מה הדור הזה מבקש לו אות אמן אמר אני לכם אם ינתן אות לדור הזה:

13

ויעזב אותם וירד באניה וישב ויעבר אל עבר הים:

14

וישכחו לקחת אתם לחם ולא היה להם באניה בלתי אם ככר לחם אחת:

15

ויזהר אותם לאמר ראו השמרו לכם משאר הפרושים ומשאר הורדוס:

16

ויחשבו ויאמרו איש אל רעהו על כי לחם אין אתנו:

17

וידע ישוע ויאמר להם מה תחשבו על כי לחם אין לכם העוד לא תשכילו ולא תבינו ולבכם עודנו מטמטם:

18

עינים לכם ולא תראו ואזנים לכם ולא תשמעו ולא תזכרו:

19

כאשר פרסתי את חמשת ככרות הלחם לחמשת אלפי איש כמה סלים מלאי פתותים נשאתם ויאמרו אליו שנים עשר:

20

ובשבע לארבעת אלפי איש כמה דודים מלאי פתותים נשאתם ויאמרו אליו שבעה:

21

ויאמר אליהם איך לא תבינו:

22

ויבא אל בית צידה ויביאו אליו איש עור ויתחננו לו לגעת בו:

23

ויאחז ביד העור ויוליכהו אל מחוץ לכפר וירק בעיניו וישם את ידיו עליו וישאלהו לאמר הראה אתה דבר:

24

ויבט ויאמר אראה את בני האדם כי מתהלכים כאילנות אני ראה:

25

ויוסף לשום את ידיו על עיניו ותפקחנה עיניו וירפא וירא הכל היטב עד למרחוק:

26

וישלחהו אל ביתו לאמר אל תבא בתוך הכפר ואל תדבר לאיש בכפר:

27

ויצא ישוע ותלמידיו ללכת אל כפרי קיסרין של פילפוס ויהי בדרך וישאל את תלמידיו ויאמר אליהם מה אמרים עלי האנשים מי אני:

28

ויענו ויאמרו יוחנן המטביל ויש אמרים אליהו ואחרים אמרים אחד מן הנביאים:

29

וישאל אתם לאמר ואתם מה תאמרו עלי מי אני ויען פטרוס ויאמר אליו אתה הוא המשיח:

30

ויצו אתם בגערה לבלתי דבר עליו לאיש:

31

ויחל ללמדם כי צריך בן האדם לענות הרבה וימאס על ידי הזקנים והכהנים הגדולים והסופרים ויומת ומקצה שלשת ימים קום יקום:

32

והוא בגלוי דבר את הדבר הזה ויקחהו פטרוס ויחל לגער בו:

33

ויפן אחריו ויבט את תלמידיו ויגער בפטרוס לאמר סור מעל פני השטן כי אין לבך לדברי האלהים כי אם לדברי האדם:

34

ויקרא אל העם ואל תלמידיו ויאמר אליהם החפץ ללכת אחרי יכחש בנפשו וישא את צלבו וילך אחרי:

35

כי כל אשר יחפץ להושיע את נפשו תאבד נפשו ממנו וכל אשר תאבד לו נפשו למעני ולמען הבשורה הוא יושיענה:

36

כי מה יסכן לאדם כי יקנה את כל העולם ונשחתה נפשו:

37

או מה יתן איש פדיון נפשו:

38

כי כל איש אשר הייתי אני ודברי לו לחרפה בדור הנאף והחוטא הזה אף הוא יהיה לחרפה לבן האדם בבואו בכבוד אביו עם המלאכים הקדושים: