מרקוס 3

1

וישב ויבאו אל בית הכנסת ושם איש אשר ידו יבשה:

2

ויתבוננו בו אם ירפאהו בשבת למען ימצאו עליו שטנה:

3

ויאמר אל האיש אשר יבשה ידו קום עמד בתוך:

4

ויאמר אליהם הנכון בשבת להיטיב או להרע להציל נפש או לאבדה ויחרישו:

5

ויבט אליהם סביב בחמה ויתעצב על טמטום לבבם ויאמר אל האיש פשט את ידך ויפשט ידו ותרפא ותשב כאחרת:

6

והפרושים יצאו מהרה ויתיעצו עליו עם ההורדוסיים לאבדו:

7

וישוע סר משם עם תלמידיו אל יד הים וילכו אחריו המון עם רב מן הגליל ומיהודה:

8

ומירושלים ומאדום ומעבר הירדן ומסביבות צור וצידון המון רב אשר שמעו את כל אשר עשה ויבאו אליו:

9

ויאמר אל תלמידיו כי יכינו לו אניה קטנה מפני העם למען לא ילחצוהו:

10

כי רפא לרבים עד כי התנפלו עליו כל המנגעים לנגע בו:

11

והרוחות הטמאות כראותן אתו נפלו לפניו ותצעקנה לאמר אתה הוא בן אלהים:

12

ויגער בהן מאד אשר לא תגלינה אותו:

13

ויעל אל ההר ויקרא אל אשר הוא חפץ בם ויבאו אליו:

14

וישם שנים עשר איש למען יהיו אתו ולמען ישלחם לקרא:

15

והיה להם השלטן לרפא את התחלאים ולגרש את השדים:

16

ויכנה את שמעון בשם פטרוס:

17

ואת יעקב בן זבדי ואת יוחנן אחי יעקב ויכנה אתם בשם בני רגוש הוא בני רעם:

18

ואת אנדרי ואת פילפוס ואת בר תלמי ואת מתי ואת תומא ואת יעקב בן חלפי ואת תדי ואת שמעון הקני:

19

ואת יהודה איש קריות אשר גם מסרו:

20

ויבאו הביתה וישב המון העם להתאסף עד כי לא יכלו אף לאכל לחם:

21

וישמעו קרוביו ויצאו להחזיק בו כי אמרו יצא מדעתו:

22

והסופרים אשר ירדו מירושלים אמרו כי בעל זבוב נכנס בו ועל ידי שר השדים הוא מגרש את השדים:

23

ויקרא אותם אליו וידבר להם במשלים לאמר איך יוכל השטן לגרש השטן:

24

ואם נחלקה ממלכה על עצמה לא תוכל לעמד הממלכה ההיא:

25

ובית אם נחלק על עצמו לא יוכל לעמד הבית ההוא:

26

ואם השטן יתקומם אל עצמו ונחלק לא יוכל לעמד כי בא קצו:

27

אין איש אשר יכל לבוא לבית הגבור ולגזל את כליו אם לא יאסר בראשונה את הגבור ואחר ישסה את ביתו:

28

אמן אמר אני לכם כי כל החטאים יסלחו לבני אדם וכל הגדופים אשר יגדפו:

29

אך המגדף את רוח הקדש אין לו סליחה לעולם כי יאשם בעונו לנצח:

30

כי המה אמרו רוח טמאה בו:

31

ויבאו אמו ואחיו ויעמדו מחוץ לבית וישלחו אליו לקרא לו:

32

והמון העם ישבו סביביו ויאמרו אליו הנה אמך ואחיך בחוץ מבקשים אותך:

33

ויען ויאמר אליהם מי הם אמי ואחי:

34

ויבט סביב אל הישבים סביביו ויאמר הנה אמי ואחי:

35

כי כל אשר יעשה רצון האלהים הוא אחי ואחותי ואמי: