מרקוס 16

1

ויהי כאשר עבר יום השבת ותקנינה מרים המגגדלית ומרים אם יעקב ושלמית סמים לבוא ולסוך אתו בהם:

2

ובאחד בשבת בבקר השכם באו אל הקבר כזרוח השמש:

3

ותאמרנה אשה אל אחותה מי יגל לנו את האבן מעל פתח הקבר:

4

ובהביטן ראו והנה נגללה האבן כי היתה גדלה מאד:

5

ותבאנה אל תוך הקבר ותראינה בחור אחד ישב מימין והוא עטה שמלה לבנה ותשתוממנה:

6

ויאמר אליהן אל תשתוממנה את ישוע הנצרי אתן מבקשות את הנצלב הוא קם איננו פה הנה זה המקום אשר השכיבהו בו:

7

אך לכנה ואמרתן אל תלמידיו ואל פטרוס כי הולך הוא לפניכם הגלילה ושם תראהו כאשר אמר לכם:

8

ותמהרנה לצאת ותברחנה מן הקבר כי אחזתן רעדה ותמהון ולא הגידו דבר לאיש כי יראו:

9

והוא כאשר קם מן המתים באחד בשבת נראה בראשונה אל מרים המגדלית אשר גרש ממנה שבעה שדים:

10

ותלך ותגד לאנשים אשר היו עמו והם מתאבלים ובכים:

11

וכאשר שמעו כי חי ונראה אליה לא האמינו לה:

12

ואחרי כן נראה בדמות אחרת לשנים מהם בהיתם מתהלכים בצאתם השדה:

13

והם הלכו ויגידו לאחרים וגם להם לא האמינו:

14

ובאחרנה נראה לעשתי העשר בהיותם מסבים ויחרף חסרון אמונתם וקשי לבבם אשר לא האמינו לראים אתו נעור מן המתים:

15

ויאמר אליהם לכו אל כל העולם וקראו את הבשורה לכל הבריאה:

16

המאמין ונטבל הוא יושע ואשר לא יאמין יאשם:

17

ואלה האתות אשר ילוו אל המאמינים יגרשו שדים בשמי ובלשנות חדשות ידברו:

18

נחשים ישאו בידיהם ואם ישתו סם המות לא יזיקם על חולים ישימו את ידיהם וייטב להם:

19

ויהי אחרי אשר דבר אתם האדון וינשא השמימה וישב לימין האלהים:

20

והמה יצאו ויקראו בכל המקמות והאדון עזרם ויחזק את הדבר באתות הבאות אחרי דברם אמן: