מרקוס 15

1

וישכימו ראשי הכהנים עם הזקנים והסופרים וכל הסנהדרין בבקר ויתיעצו ויאסרו את ישוע ויוליכהו משם וימסרהו אל פילטוס:

2

וישאל אותו פילטוס האתה מלך היהודים ויען ויאמר אליו אתה אמרת:

3

וראשי הכהנים הרבו לשטנו:

4

ויוסף פילטוס וישאלהו לאמר האינך משיב דבר ראה כמה הם מעידים בך:

5

וישוע לא השיב עוד אף דבר אחד ויתמה פילטוס:

6

ובכל חג היה דרכו לפטר להם אסיר אחד את אשר יבקשו:

7

ויהי איש הנקרא בשם בר אבא אסור עם המורדים אשר רצחו רצח בעת המרד:

8

וישא ההמון את קולו ויחלו לבקש שיעשה להם כפעם בפעם:

9

ויען אתם פילטוס ויאמר התחפצו כי אפטר לכם את מלך היהודים:

10

כי ידע אשר רק מקנאה מסרוהו ראשי הכהנים:

11

וראשי הכהנים הסיתו את ההמון לבלתי פטר להם כי אם בר אבא:

12

ויסף פילטוס ויען ויאמר להם ומה אפוא חפצתם ואעשה לאשר אתם קראים מלך היהודים:

13

ויוסיפו לצעק הצלב אותו:

14

ויאמר אליהם פילטוס מה אפוא עשה רעה והם הרבו עוד לצעק הצלב אותו:

15

ויואל פילטוס לעשות כרצון העם ויפטר להם את בר אבא ואת ישוע הכה בשוטים וימסר אותו להצלב:

16

ויוליכהו אנשי הצלב אל החצר הפנימית הוא בית המשפט ויזעיקו את כל הגדוד:

17

וילבישהו ארגמן וישרגו עטרת קצים ויעטרהו:

18

ויחלו לברכו לאמר שלום לך מלך היהודים:

19

ויכו על ראשו בקנה וירקו בו ויכרעו על ברכיהם וישתחוו לו:

20

ואחרי התלוצצם בו הפשיטו אותו את הארגמן וילבישהו את בגדיו ויוציאהו לצלב אותו:

21

ויאנסו איש עבר אחד הבא מן השדה ושמו שמעון הקוריני אבי אלכסנדרוס ורופוס לשאת את צלבו:

22

ויביאהו אל מקום גלגלתא הוא מקום הגלגלת:

23

ויתנו לו יין מזוג במר והוא לא קבל:

24

ויהי כאשר צלבו אותו ויחלקו בגדיו להם בהפילם עליהם גורל מה יקח איש איש:

25

ותהי השעה השלישית ויצלבהו:

26

ומכתב דבר אשמתו כתוב למעלה מלך היהודים:

27

ויצלבו אתו שני פריצים אחד לימינו ואחד לשמאלו:

28

וימלא הכתוב האמר ואת פשעים נמנה:

29

והעברים גדפו אותו ויניעו ראשם לאמר האח אתה ההורס את ההיכל ובונה אותו בשלשת ימים:

30

הושע את עצמך ורדה מן הצלב:

31

וכן לעגו לו גם ראשי הכהנים עם הסופרים באמרם איש אל רעהו את אחרים הושיע ואת עצמו לא יוכל להושיע:

32

המשיח מלך ישראל ירד נא מן הצלב למען נראה ונאמין וגם הנצלבים אתו חרפוהו:

33

ובהיות השעה הששית היה חשך על כל הארץ עד השעה התשיעית:

34

ובשעה התשיעית ויצעק ישוע בקול גדול אלהי אלהי למה שבקתני אשר פרושו אלי אלי למה עזבתני:

35

ומקצת העמדים אצלו בשמעם את זאת אמרו הנה אל אליהו הוא קורא:

36

וירץ אחד מהם וימלא ספוג חמץ וישם על קנה וישקהו ויאמר הניחו ונראה אם יבא אליהו להורידו:

37

וישוע נתן קול גדול ויפח את נפשו:

38

ופרכת ההיכל נקרעה לשנים קרעים מלמעלה למטה:

39

וירא שר המאה העמד לנגדו כי בזעקו כן נפח את נפשו ויאמר אכן האיש הזה היה בן האלהים:

40

וגם נשים היו שם ראות מרחוק ובתוכן גם מרים המגדלית ומרים אמו של יעקב הצעיר ושל יוסי ושלמית:

41

אשר גם הלכו אחריו ושרתהו בהיותו בגליל ואחרות רבות אשר עלו אתו ירושלים:

42

ועת הערב הגיע ומפני אשר ערב שבת היה הוא היום שלפני השבת:

43

ויבא יוסף הרמתי יועץ נכבד אשר היה מחכה גם הוא למלכות האלהים ויתחזק ויבא אל פילטוס וישאל את גופת ישוע:

44

ויתמה פילטוס על אשר הוא כבר מת ויקרא אל שר המאה וישאלהו הגוע כבר:

45

וידע מפי שר המאה כי כן ויתן את גופתו מתנה ליוסף:

46

והוא קנה סדין ויורד אתו ויכרכהו בסדין וישימהו בקבר חצוב בסלע ויגל אבן על פתח הקבר:

47

ומרים המגדלית ומרים אם יוסי היו ראות את המקום אשר הושם שמה: