ብሉይ ኪዳን
አዲስ ኪዳን
עברית 1977
← 14

מרקוס 13

16 →
1

אנכי הגפן האמתית ואבי הוא הכרם:

2

כל שריג בי אשר איננו עשה פרי יסירנו ואשר יעשה פרי יטהרנו להרבות את פריו:

3

אתם כעת מטהרים בעבור דברי אשר דברתי אליכם:

4

עמדו בי ואני בכם כאשר השריג בל יעשה פרי מאליו אם לא יעמד בגפן כן גם אתם אם לא תעמדו בי:

5

אנכי הוא הגפן ואתם השריגים העמד בי ואני בו הוא יעשה פרי לרב כי בלעדי לא תוכלון עשות מאומה:

6

איש אשר לא יעמד בי השלך כשריג החוצה וייבש וילקטום וישליכום אל תוך האש והיה לבער:

7

והיה אם תעמדו בי ודברי יהיו בכם ככל חפצכם תשאלו ויעשה לכם:

8

בזאת נכבד אבי בעשותכם פרי לרב והייתם לי לתלמידים:

9

כאשר אהבני אבי אהבתי אתכם גם אני ואתם עמדו באהבתי:

10

אם תשמרו את מצותי תעמדו באהבתי כאשר שמרתי גם אני את מצות אבי ועמדתי באהבתו:

11

את אלה דברתי אליכם בעבור תהיה שמחתי בכם ותמלא שמחתכם:

12

הנה זאת מצותי כי תאהבון איש את אחיו כאשר אהבתיכם:

13

אין לאיש אהבה יתרה מתתו את נפשו בעד ידידיו:

14

ואתם ידידי אתם אם תעשו את אשר אני מצוה אתכם:

15

לא אקרא לכם עוד עבדים כי העבד איננו ידע את אשר יעשה אדניו כי אם אמרתי ידידי אתם כי כל אשר שמעתי מאת אבי הודעתי אתכם:

16

לא אתם בחרתם בי כי אם אנכי בחרתי בכם והפקדתי אתכם ללכת ולעשות פרי ופריכם יקום והיה כל אשר תשאלו מאבי בשמי יתן לכם:

17

את אלה אני מצוה אתכם למען תאהבון איש את אחיו:

18

אם העולם שנא אתכם דעו כי אתי שנא ראשונה:

19

אלו מן העולם הייתם כי אז אהב העולם את אשר לו ויען כי אינכם מן העולם כי אם בחרתי אתכם מתוך העולם לכן העולם ישנא אתכם:

20

זכרו את דברי אשר דברתי אליכם העבד איננו גדול מאדניו אם רדפו אתי גם אתכם ירדפו אם שמרו את דברי גם את דברכם ישמרו:

21

אבל כל זאת יעשו לכם בעבור שמי כי לא ידעו את שלחי:

22

לולא באתי ודברתי אליהם לא היה בהם חטא ועתה לא יוכלון להתנצל על חטאתם:

23

השנא אתי ישנא גם את אבי:

24

לולא עשיתי בתוכם את המעשים אשר איש זולתי לא עשה לא היה בהם חטא ועתה ראו וישנאו גם אתי גם את אבי:

25

אך למלאת דבר הכתוב בתורתם שנאת חנם שנאוני:

26

ובבוא הפרקליט אשר אשלחנו לכם מאת אבי רוח האמת היוצא מאת אבי הוא יעיד עלי:

27

וגם אתם תעידו כי מראש הייתם עמדי:

Amharic Bible (Gofa) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved