הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977
← 16

מרקוס 1

2 →
1

ראשית בשורת ישוע המשיח בן האלהים:

2

ככתוב בנביאים הנני שלח מלאכי לפניך ופנה דרכך לפניך:

3

קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו מסלותיו:

4

ויהי יוחנן טבל במדבר וקורא טבילת התשובה לסליחת החטאים:

5

ותצא אליו כל ארץ יהודה ובני ירושלים ויטבלו כלם על ידו בנהר הירדן מתודים את חטאתם:

6

ויוחנן לבוש שער גמלים ואזור עור במתניו ואכל חגבים ודבש היער:

7

ויקרא לאמר בוא יבא אחרי החזק ממני אשר אינני כדי לכרע ולהתיר את שרוך נעליו:

8

אנכי טבלתי אתכם במים והוא יטבל אתכם ברוח הקדש:

9

ויהי בימים ההם ויבא ישוע מנצרת אשר בגליל ויטבל על ידי יוחנן בירדן:

10

ויהי אך עלה עלה מן המים וירא את השמים נבקעים והרוח כיונה ירדת עליו:

11

ויהי קול מן השמים אתה בני ידידי אשר רצתה נפשי בו:

12

ואחרי כן הוציאו הרוח המדברה:

13

ויהי שם במדבר ארבעים יום והשטן נסהו ויהי עם החיות והמלאכים שרתוהו:

14

ואחרי אשר הסגר יוחנן בא ישוע הגלילה ויקרא את בשורת מלכות האלהים לאמר:

15

מלאה העת והגיעה מלכות האלהים שובו והאמינו בבשורה:

16

ויהי בהתהלכו על יד ים הגליל וירא את שמעון ואת אנדרי אחי שמעון פרשים מצודה בים כי דיגים היו:

17

ויאמר אליהם ישוע לכו אחרי ואשימכם לדיגי אנשים:

18

ויעזבו מהר את מכמרתיהם וילכו אחריו:

19

ויהי כעברו מעט משם וירא את יעקב בן זבדי ואת יוחנן אחיו וגם המה באניה מתקנים את המכמרות:

20

ויקרא מהרה אליהם ויעזבו את זבדי אביהם באניה עם השכירים וילכו אחריו:

21

ויבאו אל כפר נחום וימהר לבוא בשבת לבית הכנסת וילמד:

22

וישתוממו על תורתו כי היה מלמדם כבעל גבורה ולא כספרים:

23

ואיש היה בבית כנסתם אשר רוח טמאה בו ויצעק לאמר:

24

אהה מה לנו ולך ישוע הנצרי באת להאבידנו ידעתי מי אתה קדוש האלהים:

25

ויגער בו ישוע לאמר האלם וצא ממנו:

26

ויסחבהו רוח הטמאה ויצעק בקול גדול ויצא ממנו:

27

ויבהלו כלם וישאלו איש את רעהו לאמר מה זאת מה היא התורה החדשה אשר אף לרוחות הטמאה בגבורה הוא מצוה והנה שמעות לו:

28

ויצא שמעו מהר בכל מקמות ארץ הגליל:

29

ויהי אחרי צאתם מבית הכנסת ויבאו ביתה שמעון ואנדרי המה ויעקב ויוחנן עמם:

30

וחמות שמעון שכבה אחוזת הקדחת וימהרו לדבר אליו עליה:

31

ויגש ויאחז בידה ויקימה ותרף ממנה הקדחת פתאם ותשרת אותם:

32

ויהי בערב כבוא השמש ויביאו אליו את כל החולים ואת אחוזי השדים:

33

וכל העיר נאספו יחדו פתח הבית:

34

וירפא רבים אשר היו חולים חליים שונים ויגרש שדים הרבה ולא נתן את השדים לדבר כי ידעהו:

35

וישכם ממחרת בעוד לילה ויצא וילך אל מקום חרבה ויתפלל שם:

36

וירדפו אחריו שמעון והאנשים אשר אתו:

37

וימצאהו ויאמרו אליו הנה כלם מבקשים אותך:

38

ויאמר אליהם נעברה מזה אל ערי הפרזות הקרבות ואקרא גם שם כי בעבור זאת יצאתי:

39

ויהי קרא בבתי כנסיותיהם בכל הגליל ויגרש את השדים:

40

ויבוא אליו איש מצרע ויתחנן אליו ויכרע על ברכיו ויאמר לו אם תרצה תוכל לטהרני:

41

וירחם עליו וישלח את ידו ויגע בו ויאמר רצה אנכי טהר:

42

עודנו מדבר והצרעת סרה ממנו ויטהר:

43

ויגער בו וימהר להוציאו החוצה:

44

ויאמר אליו ראה אל תספר דבר לאיש כי אם לך הראה אל הכהן והקרב על טהרתך את אשר צוה משה לעדות להם:

45

אך הוא בצאתו החל לקרא הרבה ולהשמיע הדבר עד אשר לא יכל לבוא עוד אל עיר בגלוי כי אם היה ישב מחוץ לעיר במקמות חרבה ויבאו אליו מכל עבריו:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977