מתי 9

1

וירד באניה ויעבר ויבא אל עירו:

2

והנה הם מביאים אליו איש נכה אברים והוא משכב על המטה ויהי כראות ישוע את אמונתם ויאמר אל נכה האברים חזק בני נסלחו לך חטאתיך:

3

והנה אנשים מן הסופרים אמרו בלבבם מגדף הוא:

4

וירא ישוע את מחשבתם ויאמר למה תחשבו רעה בלבבכם:

5

כי מה הנקל האמר נסלחו לך חטאתיך אם אמר קום התהלך:

6

אך למען תדעון כי בן האדם יש לו השלטן בארץ לסלח חטאים ויאמר אל נכה האברים קום שא את מטתך ולך לך אל ביתך:

7

ויקם וילך לביתו:

8

והמון העם כראותם זאת השתוממו וישבחו את האלהים אשר נתן שלטן כזה לבני אדם:

9

ויהי בעבר ישוע משם וירא איש ישב בבית המכס ושמו מתי ויאמר אליו לכה אחרי ויקם וילך אחריך:

10

ויהי בהסבו בביתו והנה מוכסים וחטאים רבים באו ויסבו עם ישוע ותלמידיו:

11

ויראו הפרושים ויאמרו אל תלמידיו מדוע עם המוכסים והחטאים אכל רבכם:

12

וישמע זאת ישוע ויאמר אליהם החזקים אינם צריכים לרפא כי אם החולים:

13

ואתם צאו ולמדו מה הוא חסד חפצתי ולא זבח כי לא באתי לקרא את הצדיקים כי אם את החטאים לתשובה:

14

ויגשו אליו תלמידי יוחנן ויאמרו מדוע אנחנו והפרושים צמים הרבה ותלמידיך אינם צמים:

15

ויאמר אליהם ישוע איך יוכלו בני החפה להתאבל בעוד החתן עמהם הנה ימים באים ולקח מאתם החתן ואז יצומו:

16

אין משים מטלית חדשה על שמלה בלה כי תנתק מלאתו מן השמלה ותרע הקריעה:

17

ואין נותנים יין חדש בנאדות בלים פן יבקעו הנאדות והיין ישפך והנאדות יאבדו אבל נותנים את היין החדש בנאדות חדשים ושניהם יחדו ישמרו:

18

ויהי הוא מדבר אליהם את אלה והנה אחד השרים בא וישתחו לו ויאמר עתה זה מתה בתי בא נא ושים את ידך עליה ותחיה:

19

ויקם ישוע וילך אחריו הוא ותלמידיו:

20

והנה אשה זבת דם שתים עשרה שנה נגשה מאחריו ותגע בציצת בגדו:

21

כי אמרה בלבה אך אם אגע בבגדו אושע:

22

ויפן ישוע וירא אותה ויאמר חזקי בתי אמונתך הושיעה לך ותושע האשה מן השעה ההיא:

23

ויבא ישוע אל בית השר וירא את המחללים בחלילים ואת העם ההומה ויאמר:

24

סורו מפה כי לא מתה הילדה אך ישנה היא וישחקו לו:

25

ויהי אחרי גרש העם ויבא הביתה ויאחז בידה ותקם הנערה:

26

ותצא השמועה הזאת בכל הארץ ההיא:

27

ויעבר ישוע משם וילכו אחריו שני אנשים עורים והמה צעקעם ואמרים חננו בן דוד:

28

וכבואו הביתה נגשו אליו העורים ויאמר אליהם ישוע המאמינים אתם כי יש לאל ידי לעשות זאת ויאמרו אליו כן אדנינו:

29

ויגע בעיניהם ויאמר יעשה לכם כאמונתכם:

30

ותפקחנה עיניהם ויגער בם ישוע ויאמר ראו פן יודע לאיש:

31

והמה בצאתם השמיעו את שמעו בכל הארץ ההיא:

32

המה יצאו והנה הביאו אליו איש אלם אחוז שד:

33

וכאשר גרש השד וידבר האלם ויתמה המון האנשים ויאמרו מעולם לא נראתה כזאת בישראל:

34

והפרושים אמרו על ידי שר השדים מגרש הוא את השדים:

35

ויסב ישוע בכל הערים והכפרים וילמד בבתי כנסיותיהם ויבשר בשורת המלכות וירפא כל מחלה וכל מדוה בעם:

36

ובראותו את ההמנים נכמרו רחמיו עליהם כי הם מתעלפים ונדחים כצאן אשר אין להם רעה:

37

אז ידבר לתלמדידיו ויאמר רב הקציר והפעלים מעטים:

38

לכן התחננו אל בעל הקציר לשלח פעלים לקצירו: