מתי 8

1

וירד מן ההר וילך אחריו המון עם רב:

2

והנה איש מצרע בא וישתחו לו ויאמר אדני אם תרצה תוכל לטהרני:

3

וישלח ישוע את ידו ויגע בו ויאמר חפץ אנכי טהר ומיד נרפאה צרעתו:

4

ויאמר אליו ישוע ראה פן תספר לאיש כי אם לך לך והראה אל הכהן והקרב את הקרבן אשר צוה משה לעדות להם:

5

ויהי כבאו אל כפר נחום ויגש אליו שר מאה אחד ויתחנן לו לאמר:

6

אדני הנה נערי נפל למשכב בביתי והוא נכה אברים ומענה עד מאד:

7

ויאמר ישוע אליו אבא וארפאהו:

8

ויען שר המאה ויאמר אדני נקלתי מבאך בצל קורתי אך דבר נא רק דבר ונרפא נערי:

9

כי אנכי איש נתון תחת השלטון וגם יש תחת ידי אנשי צבא ואמרתי לזה לך והלך ולזה בוא ובא ולעבדי עשה זאת ועשה:

10

וישמע ישוע ויתמה ויאמר אל ההלכים אחריו אמן אמר אני לכם גם בישראל לא מצאתי אמונה גדולה כזאת:

11

ואני אמר לכם רבים יבאו ממזרח וממערב ויסבו עם אברהם ויצחק ויעקב במלכות השמים:

12

אבל בני המלכות המה יגרשו אל החשך החיצון שם תהיה היללה וחרוק השנים:

13

ויאמר ישוע אל שר המאה לך וכאמונתך כן יהיה לך וירפא נערו בשעה ההיא:

14

ויבא ישוע ביתה פטרוס וירא את חמותו נפלת למשכב כי אחזתה הקדחת:

15

ויגע בידה ותרף ממנה הקדחת ותקם ותשרתם:

16

ויהי לעת ערב ויביאו אליו רבים אחוזי שדים ויגרש את הרוחות בדבר וירפא את כל החולים:

17

למלאת את אשר דבר ישעיהו הנביא לאמר חלינו הוא נשא ומכאבינו סבלם:

18

ויהי כראות ישוע המון עם רב סביבתיו ויצו לעבר משם אל עבר הים:

19

ויגש אליו אחד הסופרים ויאמר אליו רבי אלכה אחריך אל כל אשר תלך:

20

ויאמר אליו ישוע לשועלים יש חורי עפר ולעוף השמים קנים ובן האדם אין לו מקום להניח שם את ראשו:

21

ואחר מן התלמידים אמר אליו אדני הניחה לי בראשונה ללכת ולקבר את אבי:

22

ויאמר אליו ישוע לך אחרי והנח למתים לקבר את מתיהם:

23

וירד אל האניה וירדו אתו תלמידיו:

24

והנה סער גדול היה בים ותכסה האניה בגלים והוא ישן:

25

ויגשו אליו תלמידיו ויעירו אותו לאמר הושיענו אדנינו אבדנו:

26

ויאמר אליהם קטני האמונה למה זה יראתם ויקם ויגער ברוחות ובים ותהי דממה גדולה:

27

ויתמהו האנשים ויאמרו מי אפוא הוא אמר גם הרוחות והים לו ישמעון:

28

ויהי כבאו אל עבר הים אל ארץ הגרגשים ויפגשוהו שני אנשים אחוזי שדים יצאים מבתי הקברות והמה רגונים מאד עד אשר לא יכל איש לעבר בדרך ההוא:

29

והנה הם צעקים לאמר מה לנו ולך ישוע בן האלהים הבאת הלם לענותנו בלא עתנו:

30

ועדר חזירים רבים היה שם במרעה הרחק מהם:

31

ויתחננו אליו השדים לאמר אם תגרשנו שלחנו בעדר החזירים:

32

ויאמר אליהם לכו לכם ויצאו ויבאו בעדר החזירים והנה השתער כל עדר החזירים מן המורד על הים וימותו במים:

33

וינוסו הרעים ויבאו העירה ויגידו את הכל ואת אשר נעשה לאחוזי השדים:

34

והנה כל העיר יצאה לקראת ישוע וכראותם אתו ויבקשו ממנו לעבר מגבולם: