מתי 7

1

אל תשפטו למען לא תשפטו:

2

כי במשפט אשר אתם שפטים בו תשפטו ובמדה אשר אתם מדדים בה ימד לכם:

3

ולמה זה אתה ראה את הקסם בעין אחיך ואת הקורה אשר בעינך לא תביט:

4

ואיך תאמר אל אחיך הניחה לי ואסירה את הקסם מעינך והנה הקורה בעינך:

5

החנף הסר בראשונה את הקורה מעינך ואחרי כן ראה תראה להסיר את הקסם מעין אחיך:

6

אל תתנו את הקדש לכלבים ואל תשליכו פניניכם לפני החזירים פן ירמסום ברגליהם ופנו וטרפו אתכם:

7

שאלו וינתן לכם דרשו ותמצאו דפקו ויפתח לכם:

8

כי כל השאל יקבל והדרש ימצא והדפק יפתח לו:

9

ומי זה איש מכם אשר ישאל ממנו בנו לחם ונתן לו אבן:

10

וכי ישאל ממנו דג היתן לו נחש:

11

הן אתם הרעים ידעים לתת מתנות טבות לבניכם אף כי אביכם שבשמים יתן אך טוב לשאלים מאתו:

12

לכן כל אשר תחפצו כי יעשו לכם בני האדם עשו להם גם אתם כי זאת היא התורה והנביאים:

13

באו בפתח הצר כי רחב הפתח ומרוח הדרך המביא לאבדון ורבים אשר יבאו בו:

14

ומה צר הפתח ומוצק הדרך המביא לחיים ומעטים הם אשר ימצאוהו:

15

השמרו לכם מנביאי השקר הבאים אליכם בלבוש כבשים ובקרבם זאבים טרפים המה:

16

הכר תכירו אותם בפריהם היאספו ענבים מן הקצים או תאנים מן הברקנים:

17

כן כל עץ טוב עשה פרי טוב והמשחת עשה פרי רע:

18

עץ טוב לא יוכל עשות פרי רע ועץ משחת לא יעשה פרי טוב:

19

וכל עץ אשר לא יעשה פרי טוב יגדע וישלך באש:

20

לכן בפרים תכירו אותם:

21

לא כל האמר לי אדני אדני יבוא אל מלכות השמים כי אם העשה רצון אבי שבשמים:

22

והיה ביום ההוא יאמרו רבים אלי אדנינו אדנינו הלא בשמך נבאנו ובשמך גרשנו שדים ובשמך עשינו גבורות רבות:

23

אז אענה בם לאמר מעולם לא ידעתי אתכם סורו ממני פעלי האון:

24

לכן כל השמע את דברי אלה ועשה אתם אדמהו לאיש חכם אשר בנה את ביתו על הסלע:

25

וירד הגשם וישטפו הנהרות וישבו הרוחות ויגעו בבית ההוא ולא נפל כי יסד על הסלע:

26

וכל השמע את דברי אלה ולא יעשה אתם ידמה לאיש בער אשר בנה את ביתו על החול:

27

וירד הגשם וישטפו הנהרות וישבו הרוחות ויפגעו בבית ההוא ויפל ותהי מפלתו גדולה:

28

ויהי ככלות ישוע לדבר את הדברים האלה וישתומם המון העם על תורתו:

29

כי היה מלמד אותם כבעל גבורה ולא כסופרים: