מתי 6

1

השמרו לכם מעשות צדקתכם לפני בני אדם למען יראו אתכם ואם לא אין לכם שכר מאת אביכם שבשמים:

2

לכן בעשותך צדקה אל תריע לפניך בשופר כמעשה החנפים בבתי הכנסיות ובחרבות למען יהללו אותם האמשים אמן אמר אני לכם כי לקחו את שכרם:

3

ואתה בעשותך צדקה אל תדע שמאלך את אשר עשה ימינך:

4

למען תהיה צדקתך בסתר ואביך הראה במסתרים הוא בגלוי יגמלך:

5

וכי תתפלל אל תהי כחנפים האהבים להתפלל בעמדם בבתי הכנסיות ואצל פנות השוקים למען יראו לבני אדם אמן אמר אני לכם כי לקחו את שכרם:

6

ואתה כי תתפלל בוא בחדרך וסגר דלתך בעדך והתפלל אל אביך אשר בסתר ואביך הראה במסתרים הוא בגלוי יגמלך:

7

ובהתפללכם אל תפטפטו כגוים החשבים כי בהרבות דבריהם ישמעו:

8

ואתם אל תדמו להם כי יודע אביכם כל צרככם בטרם תשאלו ממנו:

9

לכן כה תתפללו אבינו שבשמים יתקדש שמך:

10

תבא מלכותך יעשה רצונך כמו בשמים כן בארץ:

11

את לחם חקנו תן לנו היום:

12

וסלח לנו את חבותינו כאשר סלחנו גם אנחנו לחיבינו:

13

ואל תביאנו לידי נסיון כי אם חלצנו מן הרע כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי עולמים אמן:

14

כי אם תסלחו לבני אדם את חטאתם אביכם שבשמים יסלח גם לכם:

15

ואם לא תסלחו לבני אדם גם אביכם לא יסלח לכם את חטאתיכם:

16

וכי תצומו אל תהיו זעפים כחנפים המשנים את פניהם להראות צמים לבני אדם אמן אמר אני לכם כי לקחו את שכרם:

17

ואתה כי תצום סוך את ראשך ורחץ את פניך:

18

למען לא תראה בצומך לבני אדם כי אם לאביך אשר בסתר ואביך הראה במסתרים הוא בגלוי יגמלך:

19

אל תאצרו לכם אוצרות בארץ אשר יאכלום שם סס ורקב וגנבים יחתרו שם וגנבו:

20

אבל תאצרו לכם אוצרות בשמים אשר סס ורקב לא יאכלום שם וגנבים לא יחתרו שם ולא יגנבו:

21

כי במקום אשר אוצרכם בו שם יהיה גם לבבכם:

22

נר הגוף הוא העין ואם עינך היא תמימה כל גופך יאור:

23

ואם עינך רעה כל גופך יחשך והנה אם יחשך האור אשר בקרבך מה רב החשך:

24

לא יוכל איש לעבד שני אדנים כי אם ישנא את האחד ויאהב את האחר או ידבק באחד ויבזה את האחר לא תוכלו עבוד את האלהים ואת הממון:

25

על כן אמר אני לכם אל תדאגו לנפשכם מה תאכלו ומה תשתו ולגופכם מה תלבשו הלא הנפש היא יקרה מן המזון והגוף יקר מן המלבוש:

26

הביטו וראו את עוף השמים אשר אינם זרעים ואינם קצרים ואינם אספים לאסמים ואביכם שבשמים מכלכל אתם הלא אתם נעליתם עליהם מאד:

27

ומי זה מכם אשר בדאגתו יוכל להוסיף על קומתו אמה אחת:

28

וללבוש למה תדאגו התבוננו נא אל שושני השדה הצמחות אינן עמלות ואינן טות:

29

ואני אמר לכם כי גם שלמה בכל הדרו לא היה לבוש כאחת מהנה:

30

ואם ככה מלביש האלהים את חציר השדה אשר היום צמח ומחר ישלך לתוך התנור אף כי אתכם קטני האמונה:

31

לכן אל תדאגו לאמר מה נאכל ומה נשתה ומה נלבש:

32

כי את כל אלה מבקשים הגוים הלא ידע אביכם אשר בשמים כי אתם צריכים לכל אלה:

33

אך בקשו בראשונה את מלכות אלהים ואת צדקתו ונוסף לכם כל אלה:

34

לכן אל תדאגו ליום מחר כי יום מחר הוא ידאג לעצמו ודיו ליום צרתו: