מתי 5

1

ויהי כראותו את המון העם ויעל ההרה וישב שם ויגשו אליו תלמידיו:

2

ויפתח את פיהו וילמד אותם לאמר:

3

אשרי עניי רוח כי להם מלכות השמים:

4

אשרי האבלים כי הם ינחמו:

5

אשרי הענוים כי המה יירשו הארץ:

6

אשרי הרעבים והצמאים לצדקה כי הם ישבעו:

7

אשרי הרחמנים כי הם ירחמו:

8

אשרי ברי לבב כי הם יחזו את האלהים:

9

אשרי רדפי שלום כי בני אלהים יקראו:

10

אשרי הנרדפים על דבר הצדקה כי להם מלכות השמים:

11

אשריכם אם יחרפו וירדפו אתכם וידברו בשקר עליכם כל רע בעבורי:

12

שמחו וגילו כי שכרכם רב בשמים כי כן רדפו את הנביאים אשר היו לפניכם:

13

אתם מלח הארץ ואם המלח היה תפל במה ימלח הן לא יצלח עוד לכל כי אם להשליך חוצה והיה מרמס לבני אדם:

14

אתם אור העולם עיר ישבת על ההר לא תוכל להסתר:

15

גם אין מדליקים נר ושמים אותו תחת האיפה כי אם על המנורה ויאר לכל אנשי הבית:

16

כן יאר אורכם לפני בני האדם למען יראו מעשיכם הטובים ושבחו את אביכים שבשמים:

17

אל תחשבו כי באתי להפר את התורה או את דברי הנביאים לא באתי להפר כי אם למלאת:

18

כי אמן אמר אני לכם עד כי יעברו השמים והארץ לא תעבר יוד אחת או קוץ אחד מן התורה עד אשר יעשה הכל:

19

לכן מי אשר יפר אחת מן המצות הקטנות האלה וכן ילמד את בני האדם קטון יקרא במלכות השמים ואשר יעשה וילמד אותן הוא גדול יקרא במלכות השמים:

20

כי אני אמר לכם אם לא תרבה צדקתכם מצדקת הסופרים והפרושים לא תבאו אל מלכות השמים:

21

שמעתם כי נאמר לקדמונים לא תרצח ואשר ירצח מחיב הוא לבית דין:

22

אבל אני אמר לכם כל אשר יקצף על אחיו חנם מחיב הוא לבית דין ואשר יאמר אל אחיו רקא מחיב הוא לסנהדרין ואשר יאמר אתה הנבל מחיב לאש גיהנם:

23

לכן אם תקריב קרבנך אל המזבח ושם תזכר כי יש לאחיך דבר עליך:

24

עזוב תעזב שם את קרבנך לפני המזבח וקדם ללכת לכפר פני אחיך ואחרי כן בוא הקרב את קרבנך:

25

מהר התרצה לאיש ריבך בעודך בדרך אתו פן יסגיר אתך איש ריבך אל השפט והשפט יסגירך לשוטר והשלכת את בית הכלא:

26

אמן אמר אני לך לא תצא משם עד אשר שלמת את הפרוטה האחרונה:

27

שמעתם כי נאמר לקדמונים לא תנאף:

28

אבל אני אמר לכם כל אשר יביט באשה לחמד אותה נאף נאפה בלבו:

29

ואם תכשילך עין ימינך נקר אותה והשלך ממך כי טוב לך אשר יאבד אחד מאבריך מרדת כל גופך אל גיהנם:

30

ואם ידך הימנית תכשילך קצץ אותה והשלך ממך כי טוב לך אשר יאבד אחד מאבריך מרדת כל גופך אל גיהנם:

31

ונאמר איש אשר ישלח את אשתו ונתן לה ספר כריתות:

32

אבל אני אמר לכם המשלח את אשתו בלתי על דבר זנות עשה אתה נאפת והלקח את הגרושה לו לאשה נאף הוא:

33

עוד שמעתם כי נאמר לקדמונים לא תשבע לשקר ושלם ליהוה שבעותיך:

34

אבל אני אמר לכם לא תשבעו כל שבועה לא בשמים כי כסא אלהים המה:

35

ולא בארץ כי הדום רגליו היא ולא בירושלים כי היא קרית מלך רב:

36

]73-63[ אף בראשך אל תשבע כי אין ביכלתך להפך שער אחד ללבן או לשחר אך יהי דברין הן הן לא לא והיותר מאלה מן הרע הוא:

37

]73-63[:

38

שמעתם כי נאמר עין תחת עין שן תחת שן:

39

אבל אני אמר לכם אל תתקוממו לרע אך המכה אותך על הלפי הימנית הטה לו גם את האחרת:

40

ואשר יחפץ לריב עמך ולקחת את כתנתך תן לו גם את חמעיל:

41

והאנס אותך ללכת עמו דרך מיל לך אתו שנים:

42

השאל מאתך תן לו והבא ללות ממך אל תשב פניו:

43

שמעתם כי נאמר ואהבת לרעך ושנאת את איבך:

44

אבל אני אמר לכם אהבו את איביכם ברכו את מקקליכם היטיבו לשנאיכם והתפללו בעד מכאיביכם ורדפיכם:

45

למען תהיו בנים לאביכם שבשמים אשר הוא מזריח שמשו לרעים ולטובים וממטיר על הצדיקים וגם על הרשעים:

46

כי אם תאהבו את אהביכם מה הוא שכרכם הלא גם המכסים יעשו זאת:

47

ואם תשאלו לשלום אחיכם בלבד מה יתרון לכם הלא גם המכסים יעשו זאת:

48

לכן היו שלמים כאשר אביכם שבשמים שלם הוא: