מתי 4

1

אז נשא הרוח את ישוע המדברה למען ינסהו השטן:

2

ויהי אחרי צומו ארבעים יום וארבעים לילה וירעב:

3

ויגש אליו המנסה ויאמר אם בן האלהים אתה אמר לאבנים האלה ותהיין ללחם:

4

ויען ויאמר הן כתוב לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי יי:

5

וישאהו השטן אל עיר הקדש ויעמידהו על פנת בית המקדש:

6

ויאמר אליו אם בן האלהים אתה התנפל למטה כי כתוב כי מלאכיו יצוה לך ועל כפים ישאונך פן תגף באבן רגלך:

7

ויאמר אליו ישוע ועוד כתוב לא תנסה את יהוה אלהיך:

8

ויוסף השטן וישאהו אל הר גבה מאד ויראהו את כל ממלכות תבל וכבודן:

9

ויאמר אליו את כל זאת לך אתננה אם תקד ותשתחוה לי:

10

ויאמר אליו ישוע סור ממני השטן כי כתוב ליהוה אלהיך תשתחוה ואותו לבדו תעבד:

11

וירף ממנו השטן והנה נגשו אליו מלאכים וישרתוהו:

12

ויהי כשמעו כי הסגירו את יוחנן וילך לו ארץ הגליל:

13

ויעזב את נצרת ויבא וישב בכפר נחום אשר על שפת הים בגבול זבלון ונפתלי:

14

למלאת הנאמר על פי ישעיהו הנביא לאמר:

15

ארצה זבלון וארצה נפתלי דרך הים עבר הירדן גליל הגוים:

16

העם ההלכים בחשך ראו אור גדול וישבי בארץ צלמות אור נגה עליהם:

17

מן העת ההיא החל ישוע לקרא קרוא ואמור שובו כי הגיעה מלכות השמים:

18

ויהי בהתהלכו על יד ים הגליל וירא שני אנשים אחים את שמעון הנקרא פטרוס ואת אנדרי אחיו והמה משליכים מצודה בים כי דיגים היו:

19

ויאמר אליהם לכו אחרי ואשימכם לדיגי אנשים:

20

ויעזבו מהרה את המכמרות וילכו אחריו:

21

ויהי כעברו משם וירא שני אנשים אחים אחרים את יעקב בן זבדי ואת יוחנן אחיו באניה עם זבדי אביהם מתקנים את מכמרותם ויקרא אליהם:

22

ויעזבו מיד את האניה ואת אביהם וילכו אחריו:

23

ויסב ישוע בכל הגליל וילמד בבתי כנסיותיהם ויבשר בשורת המלכות וירפא כל מחלה וכל מדוה בעם:

24

ויצא שמעו בכל ארץ סוריא ויביאו אליו את כל החולים המענים בכל חלים ומכאובים ואחוזי שדים ומכי ירח ונכי אברים וירפאם:

25

וילכו אחריו המנים המנים מן הגליל ומן עשר הערים ומירושלים ויהודה ומעבר לירדן: