A A A A A
עברית 1977

מתי 28

1

  ואחרי מוצאי השבת כשהאיר לאחד בשבת באה מרים המגדלית ומרים האחרת לראות את הקבר:

2

  והנה רעש גדול היה כי מלאך יהוה ירד מן השמים ויגש ויגל את האבן מן הפתח וישב עליה:

3

  ויהי מראהו כברק ולבושו לבן כשלג:

4

  ומפחדו נבהלו השמרים ויהיו כמתים:

5

  ויען המלאך ויאמר אל הנשים אתן אל תיראן הן ידעתי כי את ישוע הנצלב אתן מבקשות:

6

  איננו פה כי קם כאשר אמר באנה ראינה את המקום אשר שכב שם האדון:

7

  ומהרתן ללכת ואמרתן אל תלמידיו כי קם מן המתים והנה הוא הולך לפניכם הגלילה ושם תראהו הנה אמרתי לכן:

8

  ותמהרנה לצאת מן הקבר ביראה ובשמחה גדולה ותרצנה להגיד לתלמידיו:

9

  הנה הלכות להגיד לתלמידיו והנה ישוע נקרה אליהן ויאמר שלום לכן ותגשנה ותאחזנה ברגליו ותשתחוין לו:

10

  ויאמר אליהן ישוע אל תיראן לכנה והגדן לאחי וילכו הגלילה ושם יראוני:

11

  ויהי בלכתן והנה אנשים מן המשמר באו העירה ויגידו לראשי הכהנים את כל הנעשה:

12

  ויקהלו עם הזקנים ויתיעצו ויתנו כסף לרב אל אנשי הצבא לאמר:

13

  אמרו כי באו תלמידיו לילה ויגנבו אותו בהיותנו ישנים:

14

  ואם ישמע הדבר לפני ההגמון אנחנו נפיסהו והייתם בלי פחד:

15

  ויקחו את הכסף ויעשו כאשר למדו ותצא השמועה הזאת בין היהודים עד היום הזה:

16

  ועשתי עשר התלמידים הלכו הגלילה אל ההר אשר צום ישוע:

17

  ויהי כראותם אתו וישתחוו לו ומקצתם נחלקו בלבם:

18

  ויגש ישוע וידבר אליהם לאמר נתן לי כל שלטן בשמים ובארץ:

19

  לכו ועשו לתלמידים את כל הגוים וטבלתם אתם לשם האב והבן ורוח הקדש:

20

  ולמדתם אתם לשמר את כל אשר צויתי אתכם והנה אנכי אתכם כל הימים עד קץ העולם אמן:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977